Journal articles

2022

311. Weng Fu Io, Man-Chung Wong, Sin-Yi Pang, Yuqian Zhao, Ran Ding, Feng Guo, and Jianhua Hao, "Strong piezoelectric response in layered CuInP2S6 nanosheets for piezoelectric nanogenerators", Nano Energy, 99, 107371 (2022).

310. Cenqi Yan, Jiangsheng Yu, Yuhao Li, Patrick W.K.Fong, Ran Ding, Kuan Liu, Hao Xia, Zhiwei Ren, Xinhui Lu, Jianhua Hao, and Gang Li, “Ambipolar-transport wide-bandgap perovskite interlayer for organic photovoltaics with over 18% efficiency”, Matter, DOI: 10.1016/j.matt.2022.04.028 (2022).

309. Peixian Lei, Huan Duan, Ling Qin, Xianhua Wei, Rui Tao, Zegao Wang, Feng Guo, Menglin Song, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, “High-performance memristor based on two-dimensional layered BiOI nanosheet for low-power artificial optoelectronic synapses”, Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.202201276 (2022).

308. Yongpeng Wu, Xingyi Dai, Zhenhua Sun, Sixin Zhu, Liang Xiong, Qihua Liang, Man-Chung Wong, Long-Biao Huang, Qi Qin, and Jianhua Hao, “Highly integrated, scalable manufacturing and stretchable conductive core/shell fibers for strain sensing and self-powered smart textiles", Nano Energy, 98, 107240 (2022).

307. Su Yang, Xiaoming Tao, Wei Chen, Jianfeng Mao, Heng Luo, Shuping Lin, Lisha Zhang, and Jianhua Hao, “Ionic hydrogel for efficient and scalable moisture-electric generation”, Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202200693 (2022).

306. Qin Zhang, Bohan Yin, Linjie Ma, Yingying Huang, Xueying Shao, Chuanqi Li, Zhiqin Chu, Changqing Yi, Jianhua Hao, Siu Hong Dexter Wong, and Mo Yang, “An AIEgen/graphene oxide nanocomposite (AIEgen@GO)‐based two‐stage “turn‐on” nucleic acid biosensor for rapid detection of SARS‐CoV‐2 viral sequence”, Aggregate, DOI: 10.1002/agt2.195 (2022).

305. Qiong Liang, Kuan Liu, Mingzi Sun, Zhiwei Ren, Patrick W. K. Fong, Jiaming Huang, Minchao Qin, Zehan Wu, Dong Shen, Chun-Sing Lee, Jianhua Hao, Xinhui Lu, Bolong Huang, and Gang Li, “Manipulating crystallization kinetics in high-performance blade-coated perovskite solar cells via cosolvent-assisted phase transition”, Adv. Mater., 34, 2200276 (2022).

304. Qingqing Dou, Junyao Mo, Beibei Xu, Nan Gong, Tao Man, Zicheng Li, Gongxun Bai, Chonggen Ma, Jianrong Qiu, and Jianhua Hao, "Nonvolatile modulation of luminescence in perovskite oxide thin films by ferroelectric gating", Opt. Lett., 47, 1578 (2022).

303. Bohan Yin, Willis Kwun Hei Ho, Qin Zhang, Chuanqi Li, Yingying Huang, Jiaxiang Yan, Hongrong Yang, Jianhua Hao, Siu Hong Dexter Wong, and Mo Yang, “Magnetic-responsive surface-enhanced Raman scattering platform with tunable hot spot for ultrasensitive virus nucleic acid detection”, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 4714 (2022).

302. Jianhua Hao, "Information is everythere", InfoMat, 4, e12286 (2022) (Editorial).

301. Feng Guo, Menglin Song, Man-Chung Wong, Ran Ding, Weng Fu Io, Sin-Yi Pang, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Multifunctional optoelectronic synapse based on ferroelectric Van der Waals heterostructure for emulating the entire human visual system", Adv. Funct. Mater., 32, 2108014 (2022).

2021

300. Zehan Wu, Yongxin Lyu, Yi Zhang, Ran Ding , Beining Zheng, Zhibin Yang, Shu Ping Lau , Xian Hui Chen , and Jianhua Hao, "Large-scale growth of few-layer two-dimensional black phosphorus", Nature Materials, 20, 1203 (2021) (Highlighted as "Scale-up for ultrathin black phosphorus" by Etienne Gaufres in "News & Views", Nature Materials, 20, 1174 (2021)).

299. Menglin Song, Yongxin Lyu, Feng Guo, Sin-Yi Pang, Man-Chung Wong, and Jianhua Hao, "One-step DNA-programmed, and flash synthesis of anisotropic noble metal nanostructures on MXene", ACS Appl. Mater. Interface, 13, 52978 (2021).

298. Sin-Yi Pang, Weng-Fu Io, and Jianhua Hao, "Facile atomic-level tuning of reactive metal-support interaction in Pt QDs@ HF-free MXene heterostructure for accelerating pH-universal hydrogen evolution reaction", Adv. Sci., 8, 2102207 (2021).

297. Youqiang Huang, Gongxun Bai, Yingjie Zhao, Yuan Liu, Shiqing Xu, and Jianhua Hao, "Lanthanide-doped topological nanosheets with enhanced near-infrared photothermal performance for energy conversion", ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 43094 (2021).

296. Ran Ding, Yongxin Lyu, Zehan Wu, Feng Guo, Weng Fu Io, Sin-Yi Pang, Yuqian Zhao, Jianfeng Mao, Man-Chung Wong, and Jianhua Hao, “Effective piezo-phototronic enhancement of flexible photodetectors based on two-dimensional hybrid perovskite ferroelectric single-crystalline thin-films”, Adv. Mater., 33, 2101263 (2021) (Featured in Inside Back Cover).

295. Kanghong Liao, Peixian Lei, Meilin Tu, Songwen Luo, Ting Jiang, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, “Memristor based on inorganic and organic two-dimensional materials: mechanisms, performance, and synaptic applications”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 32606 (2021).

294. Beining Zheng, Zehan Wu, Feng Guo, Ran Ding, Jianfeng Mao, Maohai Xie, Shu Ping Lau, and Jianhua Hao, "Large-area Tellurium/Germanium heterojunction grown by molecular beam epitaxy for high-performance self-powered photodetector", Adv. Opt. Mater., 9, 2101052 (2021).

293. Mingyang Jiang, Zhiming Deng, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Recent progress on lanthanide scintillators for soft X-ray triggered bioimaging and deep-tissue theranostics", View, 2, 20200122 (2021).

292. Hengkai Zhang, Zhiliang Chen, Minchao Qin, Zhiwei Ren, Kuan Liu, Jiaming Huang, Dong Shen, Zehan Wu, Yaokang Zhang, Jianhua Hao, Chun-sing Lee, Xinhui Lu, Zijian Zheng, Wei Yu, and Gang Li, “Multifunctional crosslinking-enabled strain-regulating crystallization for stable, efficient α-FAPbI3-based perovskite solar cells”, Adv. Mater., 33, 2008487 (2021).

291.Yuqian Zhao, Feng Guo, Ran Ding, Weng Fu Io, Sin-Yi Pang, Wenzhuo Wu, Jianhua Hao, "Piezo-phototronic effect in 2D α-In2Se3/WSe2 vdW heterostructure for photodetector with enhanced photoresponse", Adv. Opt. Mater., 9, 2100864 (2021).

290. Chao Xu, Jianfeng Mao, Xuyun Guo, Shanru Yan, Yancong Chen, Tsz Wing Lo, Changsheng Chen, Dangyuan Lei, Xin Luo, Jianhua Hao, Changxi Zheng, and Ye Zhu, “Two-dimensional ferroelasticity in van der Waals β’-In2Se3”, Nature Commun., 12, 3665 (2021).

289. Youbin Li, Mingyang Jiang, Zhiming Deng, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Low dose soft X-ray remotely triggered lanthanide nanovaccine for deep tissue CO gas release and activation of systemic anti-tumor immunoresponse", Adv. Sci., 8, 2004391 (2021).

288. Songwen Luo,Kanghong Liao, Peixian Lei, Ting Jiang, Siyi Chen, Qin Xie, Wenbo Luo, Wen Huang, Shuoguo Yuan, Wenjing Jie, and Jianhua Hao,"A synaptic memristor based on two-dimensional layered WSe2 nanosheets with short- and long-term plasticity", Nanoscale, 13, 6654 (2021).

287. Yingjie Zhao, Dengfeng Peng, Gongxun Bai, Youqiang Huang, Shiqing Xu, and Jianhua Hao, "Multiresponsive emissions in luminescent ions doped quaternary piezophotonic materials for mechanical-to-optical energy conversion and sensing applications", Adv. Funct. Mater., 31, 2010265 (2021).

286. Long-Biao Huang, Jian-Cheng Han, Shaojun Chen, Zhenhua Sun, Xingyi Dai, Penghui Ge, Cheng-Han Zhao, Qiu-Qun Zheng, Fu-Chun Sun, and Jianhua Hao, "4D-printed self-recovered triboelectric nanogenerator for energy harvesting and self-powered sensor", Nano Energy, 84, 105873 (2021).

285. Patrick Wai Keung Fong, Hanlin Hu, Zhiwei Ren, Kuan Liu, Li Cui, Tao Bi, Qiong Liang, Zehan Wu, Jianhua Hao, and Gang Li, "Printing high-efficiency perovskite solar cells in high-humidity ambient environment-an in-situ guided investigation", Adv. Sci., 8, 2003359 (2021).

284. Qian Liu, Qiang Xue, Yanbin Wang, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "Bifunctional device with high-energy storage density and ultralow current analog resistive switching", Adv. Electron. Mater., 7, 2000902 (2021).

283. Zhongwei Wu, Peng Li, Jie Zhao, Ting Xiao, Hong Hu, Peng Sun, Zehan Wu, Jianhua Hao, Chunlin Sun, Haoli Zhang, Zhifeng Huang, and Zijian Zheng, "Low-temperature-deposited TiO2 nanopillars for efficient and flexible perovskite solar cells', Adv. Mater. Interfaces, 8, 2001512 (2021).

282. Long-Biao Huang, Xingyi Dai, Zhenhua Sun, Man-Chung Wong, Sin-Yi Pang, Jiancheng Han, Qiuqun Zheng, Cheng-Han Zhao, Jie Kong, and Jianhua Hao, "Environment-resisted flexible high performance triboelectric nanogenerators based on ultrafast self-healing non-drying conductive organohydrogel", Nano Energy, 82, 105724 (2021).

281. Menglin Song, Mo Yang, and Jianhua Hao, "Pathogenic virus detection using optical nanobiosensors", Cell Reports Physical Science, 2, 100288 (2021).

2020

280. Yuan Liu, Gongxun Bai, Yongxin Lyu, Youjie Hua, Renguang Ye, Junjie Zhang, Liang Chen, Shiqing Xu, and Jianhua Hao, "Ultrabroadband tuning and fine structure of emission spectra in lanthanide Er-doped ZnSe nanosheets for display and temperature sensing", ACS Nano, 14,16003 (2020).

279. Shuoguo Yuan, Weng Fu Io, Jianfeng Mao, Yancong Chen, Xin Luo, and Jianhua Hao, "Enhanced piezoelectric response of layered In2Se3/MoS2 nanosheet-based van der Waals heterostructures", ACS Appl. Nano Mater., 3, 11979 (2020).

278. Kuan Liu, Qiong Liang, Minchao Qin, Dong Shen, Hang Yin, Zhiwei Ren, Yaokang Zhang, Hengkai Zhang, Patrick WK Fong, Zehan Wu, Jiaming Huang, Jianhua Hao, Zijian Zheng, Shu Kong So, Chun-Sing Lee, Xinhui Lu, and Gang Li, “Zwitterionic-surfactant-assisted room-temperature coating of efficient perovskite solar cells”, Joule, 4, 2404 (2020).

277. Menglin Song, Sin-Yi Pang, Feng Guo, Man-Chung Wong, and Jianhua Hao, "Fluoride-free 2D niobium carbide MXenes as stable and biocompatible nanoplatforms for electrochemical biosensor with ultrahigh sensitivity", Adv. Sci., 7, 2001546 (2020). (Highlighted by Materials Views China: https://www.materialsviewschina.com/2020/11/50616/).

276. Ran Ding, Man-Chung Wong, and Jianhua Hao, "Recent advances in hybrid perovskite nanogenerators", EcoMat, 2, e12057 (2020) (Invited Review and Featured in Cover).

275. Zhenluan Xue, Mingyang Jiang, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Low dose soft X-ray-controlled deep-tissue long-lasting NO release of persistent luminescence nanoplatform for gas-sensitized anticancer therapy", Biomaterials, 263, 120384 (2020).

274. Jing-Xiang Zhang, Dejian Hou, Jin-Yan Li, Huihong Lin, Rui Huang, Yi Zhang, and Jianhua Hao, "Upconversion red emission and near-infrared quantum-cutting persistent luminescence of Nd3+-activated Ca2SnO4 induced by Yb3+", J. Phys. Chem. C, 124, 19774 (2020).

273. Xuan Chen, Zhibin Yang, Shizhe Feng, Thaddeus Wayne Golbek, Wanghuai Xu, Hans-Jürgen Butt, Tobias Weidner, Zhiping Xu, Jianhua Hao, and Zuankai Wang, "How universal is the wetting aging in 2D materials", Nano Lett., 20, 5670 (2020).

272. Wei Lu, Zhibin Yang, Jianhua Hao, and Dong Sun, "Terahertz relaxation dynamics of a two-dimensional InSe multilayer", Phys. Rev. B, 102, 014314 (2020).

271. Z. Wu, W. Jie, Z. Yang, and J. Hao, "Hybrid heterostructures and devices based on two-dimensional layers and wide bandgap materials", Materials Today Nano, 12, 100092 (2020) (Invited Review).

270. Sin-Yi Pang, Weng-Fu Io, Lok-Wing Wong, Jiong Zhao, and Jianhua Hao, "Efficient energy conversion and storage based on robust fluoride-free self-assembled 1D niobium carbide in 3D nanowire-network", Adv. Sci., 7, 1903680 (2020) (Highlighted by Materials Views China: https://www.materialsviewschina.com/2020/04/44620/).

269. Weng Fu Io, Shuoguo Yuan, Sin Yi Pang, Lok Wing Wong, Jiong Zhao, and Jianhua Hao, "Temperature- and thickness-dependence of robust out-of-plane ferroelectricity in CVD grown ultrathin van der Waals α-In2Se3 layers", Nano Res., 13, 1897 (2020).

268. Peng Li, Zhongwei Wu, Hong Hu, Yaokang Zhang, Ting Xiao, Xi Lu, Zhiwei Ren, Gang Li, Zehan Wu, Jianhua Hao, Hao-li Zhang, and Zijian Zheng, "Efficient flexible perovskite solar cells using low-cost Cu top and bottom electrodes", ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 26050 (2020).

267. Huiying Du, Meilin Tu, Songwen Luo, Yuhuan Liu, Xinyue Qiu, Haipeng Lu, Shangdong Li, Shuoguo Yuan, Wen Huang, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Reversible transition between bipolar resistive switching and threshold switching in 2D layered III-VI semiconductor GaSe", Appl. Phys. Lett., 116, 253102 (2020).

266. Long-Biao Huang, Wei Xu, Chenghan Zhao, Yong-Liang Zhang, Kai-Leung Yung, Dongfeng Diao, Kin Hung Fung, Jianhua Hao, "Multifunctional water drop energy harvesting and human motion sensor based on flexible dual-mode nanogenerator incorporated with polymer nanotubes", ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 24030 (2020).

265. Zhibin Yang, Jianhua Hao, and Shu Ping Lau, "Synthesis, properties, and applications of 2D amorphous inorganic materials", J. Appl. Phys.,127, 220901 (2020). (Invited Perspective and Editor's Pick).

264. Meilin Tu, Haipeng Lu, Songwen Luo, Hao Peng, Shangdong Li, Yizhen Ke, Shuoguo Yuan, Wen Huang, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Reversible transformation between bipolar memory switching and bidirectional threshold switching in 2D layered K-birnessite nanosheets", ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 24133 (2020).

263. Shuoguo Yuan, Sin-Yi Pang, and Jianhua Hao, "2D transition metal dichalcogenides, carbides, nitrides and their applications in supercapacitors and electrocatalytic hydrogen evolution reaction", Appl. Phys. Rev. 7, 021304 (2020) (Featured Article selected by the Editors).

262. Ran Ding, Chun-Ki Liu, Zehan Wu, Feng Guo, Sin-Yi Pang, Lok Wing Wong, Weng Fu Io, Shuoguo Yuan, Man-Chung Wong, Michal Bartlomiej Jedrzejczyk, Jiong Zhao, Feng Yan, and Jianhua Hao, "A general wet transferring approach for diffusion-facilitated space-confined grown perovskite single-crystalline optoelectronic thin films", Nano Lett., 20, 2747 (2020).

261. Xingyi Dai, Long-Biao Huang, Yuzhang Du, Jiancheng Han, Qiuqun Zheng, Jie Kong, and Jianhua Hao, "Self-healing, flexible, and tailorable triboelectric nanogenerators for self-powered sensors based on thermal effect of infrared radiation", Adv. Funct. Mater., 30, 1910723 (2020).

260. Zehan Wu and Jianhua Hao, "Electrical transport properties in group-V elemental ultrathin 2D layers", npj 2D Mater Appl, 4, 4 (2020).

259. Long-Biao Huang, Wei Xu, Wei Tian, Jian-Chen Han, Chen-Han Zhao, Hong-Lei Wu, and Jianhua Hao, "Ultrasonic-assisted ultrafast fabrication of polymer nanowires for high performance triboelectric nanogenerators", Nano Energy, 71, 104593 (2020).

258. Feng Guo, Yongxin Lyu, Michal Bartlomiej Jedrzejczyk, Yuqian Zhao, Weng Fu Io, Gongxun Bai, Wenzhuo Wu, and Jianhua Hao, "Piezoelectric biaxial strain effects on the optical and photoluminescence spectra of 2D III-VI compound α-In2Se3 nanosheets", Appl. Phys. Lett. 116, 113101 (2020).

257. Mingyang Jiang, Zhenluan Xue,Youbin Li, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Soft X-ray activated lanthanide scintillator for controllable NO release and gas-sensitized cancer therapy", Nanoscale Horiz., 5, 268 (2020) (Featured in Inside Front Cover).

256. Gongxun Bai, Yongxin Lyu, Zehan Wu, Shiqing Xu, and Jianhua Hao, "Lanthanide near-infrared emission and energy transfer in layered WS2/MoS2 heterostructure", Sci. China Mater. 63, 575 (2020).

2019

255. Man-Chung Wong, Wei Xu, and Jianhua Hao, "Microplasma discharge-based nitrogen fixation driven by triboelectric nanogenerator towards self-powered mechano-nitrogenous fertilizer supplier", Adv. Funct. Mater., 29,1904090 (2019).

254. Huiying Du, Jinghong Chen, Meilin Tu, Songwen Luo, Shangdong Li, Shuoguo Yuan, Tianxun Gong, Wen Huang, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Transition from nonvolatile bipolar memory switching to bidirectional threshold switching in layered MoO3 nanobelts", J. Mater. Chem. C, 7, 12160 (2019).

253. Yongxin Lyu, Zehan Wu, Weng Fu Io, and Jianhua Hao, "Observation and theoretical analysis of near-infrared luminescence from CVD grown lanthanide Er doped monolayer MoS2 triangles", Appl. Phys. Lett. 115, 153105 (2019).

252. Liting Lin, Yunpeng Wang, Bijiao Lan, Jiejie Chen, Shichao Lv, Yujun Zhao, Haohai Yu, Jianhua Hao, Qinyuan Zhang, Zhongmin Yang, Huaijin Zhang, Jiyang Wang, Jianrong Qiu, and Shifeng Zhou, “Coordination geometry engineering in a doped disordered matrix for tunable optical response”, J. Phys. Chem. C, 123, 29343 (2019).

251. Sin-Yi Pang, Yuen-Ting Wong, Shuoguo Yuan, Yan Liu, Ming-Kiu Tsang, Zhibin Yang, Haitao Huang, Wing-Tak Wong, and Jianhua Hao, "Universal strategy for HF-free facile and rapid synthesis of two-dimensional MXenes as multifunctional energy materials", J. Am. Chem. Soc., 141, 9610 (2019).

250. Zhiming Deng, Mingyang Jiang, Youbin Li, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, “Endogenous H2S triggered in-situ synthesis of NIR-II emitting nanoprobe for in vivo intelligently lighting up colorectal cancer”, iScience, 17, 217 (2019) (Cell Press Collection).

249. Ming-Kiu Tsang, Yuen-Ting Wong, Tik-Hung Tsoi, Wing-Tak Wong, and Jianhua Hao, "Upconversion luminescence sandwich assay for detection of influenza H7 subtype", Adv. Healthcare Mater., 8, 1900575 (2019).(also appears in Hot Topic: Gold).

248. Wei Xu, Man-Chung Wong, Qiongyu Guo, Tiezheng Jia, and Jianhua Hao, "Healable and shape-memory dual functional polymers for reliable and multipurpose mechanical energy harvesting devices", J. Mater. Chem. A, 7, 16267 (2019).

247. Shuoguo Yuan, Xin Luo, Hung Lit Chan, Chengcheng Xiao, Yawei Dai, Maohai Xie, and Jianhua Hao, "Room-temperature ferroelectricity in MoTe2 down to the atomic monolayer limit", Nature Commun., 10, 1775 (2019).

246. Yanbin Wang, Wenjing Jie, Chao Yang, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "Colossal permittivity materials as superior dielectrics for diverse applications", Adv. Funct. Mater., 29, 1808118 (2019).

245. Zhibin Yang, Zehan Wu, Yongxin Lyu, and Jianhua Hao, "Centimeter-scale growth of 2D layered high-mobility bismuth films by pulsed laser deposition", InfoMat, 1, 98 (2019) (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2019/04/35620/ and Top 10 downloaded in 2019).

244. Zhibin Yang and Jianhua Hao,"Recent progress in 2D layered III-VI semiconductors and their heterostructures for optoelectronic device applications", Adv. Mater. Technol. (Invited Review), 4, 1900108 (2019). (also appears in Wiley-VCH Hot Topic: Solar Cells).

243. Mingyang Jiang, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "A general in-situ growth strategy of designing theranostic NaLnF4@Cu2-xS nanoplatform for in vivo NIR-II optical imaging beyond 1500 nm and photothermal therapy", Adv. Therap., 2, 1800153 (2019) (Featured in Cover).

242. Sisi Li, Haisheng Chen, Yanan Zhao, Zhengwei Chen, Er-jia Guo, Zhenping Wu, Yang Zhang, Weihua Tang, and Jianhua Hao, "Biaxial strain induced strong enhancement of upconversion photoluminescence in lanthanide doped ferroelectric thin films", J. Phys. D: Appl. Phys., 52, 234002 (2019).

241. Youbin Li, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Non-Invasive optical guided tumor metastasis/vessel imaging by using lanthanide nanoprobe with enhanced down-shifting emission beyond 1500 nm", ACS Nano, 13,248 (2019).

240. Jiejie Chen,  Zhuo Shi,  Shifeng Zhou,  Zaijin Fang,  Shichao Lv,  Haohai Yu, Jianhua Hao,  Huaijin Zhang,  Jiyang Wang,  and Jianrong Qiu, “Local chemistry engineering in doped photonic glass for optical pulse generation”, Adv. Opt. Mater., 7, 1801413 (2019) (Featured in Inside Front Cover).

239. Lei Jiao, Wenjing Jie, Zhibin Yang, Yuehui Wang, Zhengwei Chen, Xiao Zhang, Weihua Tang, Zhenping Wu, and Jianhua Hao, "Layer-dependent photoresponse of 2D MoS2 films prepared by pulsed laser deposition", J. Mater. Chem. C, 7, 2522 (2019).

238. Youbin Li, Gongxun Bai, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Theranostic carbon dots with innovative NIR-II emission for in vivo renal excreted optical imaging and photothermal therapy", ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 4737 (2019).

237. Yang Yang, Huiying Du, Qiang Xue, Xianhua Wei, Zhibin Yang, Chenggang Xu, Dunmin Lin, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Three-terminal memtransistors based on two-dimensional layered gallium selenide nanosheets for potential low-power electronics applications", Nano Energy, 57, 566 (2019) (Highlighted by http://www.cailiaoniu.com/163576.html).

236. Yuen-Ting Wong, Sin-Yi Pang, Ming-Kiu Tsang, Yan Liu, Haitao Huang, Siu-Fung Yu, and Jianhua Hao, "Electrochemically-assisted flexible lanthanide upconversion luminescent sensing of heavy metal contamination with high sensitivity and selectivity", Nanoscale Adv., 1, 265 (2019) (Selected to be a part of a themed collection International Year of the Periodic Table: Lanthanides for Precision Therapy and Beyond).

235. Matthew Z. Bellus, Zhibin Yang, Peymon Zereshki, Jianhua Hao, Shu Ping Lau, and Hui Zhao, "Efficient hole transfer from monolayer WS2 to ultrathin amorphous black phosphorus", Nanoscale Horiz., 4, 236 (2019).

234. Wei Xu, Man-Chung Wong, and Jianhua Hao, "Strategies and progress on improving robustness and reliability of triboelectric nanogenerators", Nano Energy, 55, 203 (2019).

2018

233. Jianhua Hao and Chao-Nan Xu, "Piezophotonics: From fundamentals and materials to applications", MRS Bulletin, 43, 965 (2018).

232. Yang Zhang, Wenjing Jie, Ping Chen, Weiwei Liu, and Jianhua Hao, "Ferroelectric and piezoelectric effects on the optical process in advanced materials and devices", Adv. Mater. (Invited Review), 30, 1707007 (2018).

231. Minghui Du, Shubiao Ye, Junzhou Tang, Shichao Lv, Jiejie Chen, Jiri Orava, Guangming Tao, Ping Lan, Jianhua Hao, Zhongmin Yang, Jianrong Qiu, and Shifeng Zhou, "Scalable in-fiber manufacture of functional composite particles", ACS Nano, 12, 11130 (2018).

230. Tsz Hin Choy, Ying Ying O, Feichi Zhou, Wei Xu, Man Chung Wong, Tao Ye, Jianhua Hao, and Yang Chai, "Enhanced output power of a freestanding ballbased triboelectric generator through the electrophorus effect", J. Mater. Chem. A, 6, 18518 (2018).

229. Shichao Lv, B. Shanmugavelu, Yunpeng Wang, Qiannan Mao, Yujun Zhao, Yongze Yu, Jianhua Hao, Qinyuan Zhang, Jianrong Qiu, and Shifeng Zhou, "Transition metal doped smart glass with pressure and temperature sensitive luminescence", Adv. Opt. Mater. 6, 1800881 (2018) (Featured in Cover).

228. Mei-Yan Tse, Xianhua Wei, Chi-Man Wong, Long-Biao Huang, Kwok-ho Lam, Jiyan Dai, and Jianhua Hao, "Enhanced dielectric properties of colossal permittivity co-doped TiO2/polymer composite films", RSC Adv., 8, 32972 (2018).

227. Hung-Lit Chan, Shuoguo Yuan, and Jianhua Hao, "Vertical graphene tunneling heterostructure with ultrathin ferroelectric BaTiO3 film as a tunnel barrier", Phys. Status Solidi (RRL)-Rapid Research Letters, 12, 1800205 (2018). (also appears in Wiley-VCH Hot Topic: Carbon, Graphite, and Graphene).

226. Ting Wang, Chun Kit Siu, Huan Yu, Yunfeng Wang, Siqi Li, Wei Lu, Jianhua Hao, Hong Liu, Jing Hua Teng, Dang Yuan Lei, Xuhui Xu, and Siu Fung Yu, "Influence of plasmonic effect on the upconversion emission characteristics of NaYF4 hexagonal microrods", Inorg. Chem., 57, 8200 (2018).

225. Jingbin Huang, Wei Lu, Jia Wang, Qingfeng Li, Boshi Tian, Chunyang Li, Zhenling Wang, Lin Jin, Jianhua Hao, "Strategy to enhance the luminescence of lanthanide ions doped MgWO4 nanosheets through incorporation of carbon dots", Inorg. Chem., 57, 8662 (2018).

224. Kai Liu, Yalong Sun, Fengang Zheng, Mei-Yan Tse, Qingbo Sun, Yun Liu, Jianhua Hao, "A general strategy to achieve colossal permittivity and low dielectric loss through constructing insulator/semiconductor/insulator multilayer structures", J Low Temp Phys, 192, 346 (2018).

223. Shenghuang Lin, Yang Liu, Zhixin Hu, Gongxun Bai, Yanyong Li, Huiyu Yuan, Yunzhou Xue, Lukas Rogee, Jianhua Hao, Xuming Zhang, Shu Ping Lau, "Enhancement of photo-electrochemical reactions in MAPbI3/Au", Mater. Today Energy, 9, 303 (2018).

222. L. Jin, B. Hu, Z. Li, J. Li, Y. Gao, Z. Wang, and J. Hao, "Synergistic effects of electrical stimulation and aligned nanofibrous microenvironment on growth behaviour of mesenchymal stem cells", ACS Appl. Mater. Interfaces, 10, 18543 (2018).

221. Gongxun Bai, Zhibin Yang, Huihong Lin, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, "Lanthanide Yb/Er co-doped semiconductor layered WSe2 nanosheets with near-infrared luminescence in telecommunication wavelengths", Nanoscale, 10, 9261 (2018).

220. Zhenluan Xue, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Non-invasive through-skull brain vascular imaging and small tumor diagnosis based on NIR-II emissive lanthanide nanoprobes beyond 1500 nm", Biomaterials, 171, 153 (2018).

219. Chao Yang, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "Disappearance and recovery of colossal permittivity in (Nb+Mn) co-doped TiO2", Ceramics International, 44, 12395 (2018).

218. Ping-Li Qin, Guang Yang, Zhi-wei Ren, Sin Hang Cheung, Shu Kong So, Li Chen, Jianhua Hao, Jianhui Hou, and Gang Li, "Stable and efficient organo-metal halide hybrid perovskite solar cells via π-conjugated lewis base polymer induced trap passivation and charge extraction", Adv. Mater. 30, 1706126 (2018).

217. Youbin Li, Xiaolong Li, Zhenluan Xue, Mingyang Jiang, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, “Second near-infrared emissive lanthanide complex for fast renal-clearable in vivo optical bioimaging and tiny tumor detection”, Biomaterials, 169, 35 (2018).

216. Wenjing Jie, Zhibin Yang, Gongxun Bai, and Jianhua Hao, "Luminescence in 2D materials and van der Waals heterostructures", Adv. Opt. Mater. (Invited Review and Hall of Fame Article), 6, 1701296 (2018).

215. Jingbin Huang, Qingfeng Li, Jia Wang, Lin Jin, Boshi Tian, Chunyang Li, Yurong Shi, Zhenling Wang, and Jianhua Hao, "Controllable synthesis of lanthanide Yb3+ and Er3+ co-doped AWO4 (A = Ca, Sr, Ba) micro-structured materials: phase, morphology and up-conversion luminescence enhancement", Dalton Trans, 47, 8611 (2018).

214. Z. Yang and J. Hao, "Recent progress in black phosphorus based heterostructures for device applications", Small Methods (Invited Review), 2, 1700296 (2018). (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2017/12/27255/).

213. S. Guo, M. Tsang, W. Lo, J. Hao, and W. Wong, "808 nm excited energy migration upconversion nanoparticles driven by Nd3+-trinity system with color-tunability and superior luminescent properties", Nanoscale, 10, 2790 (2018).

212. Ming-Kiu Tsang, Yuen-Ting Wong, and Jianhua Hao, "Cutting-edge nanomaterials for advanced multimodal bioimaging applications ", Small Methods (Invited Review) 2, 1700265 (2018). (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2018/01/27463/).

211. Chao Yang, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "Colossal permittivity in TiO2 co-doped by donor Nb and isovalent Zr", J. Am. Ceram. Soc. 101, 307 (2018).

210. Wenjing Jie and Jianhua Hao, "Time-dependent transport characteristics of graphene tuned by ferroelectric polarization and interface charge trapping", Nanoscale, 10, 328 (2018).

2017

209. Man-Chung Wong, Li Chen, Gongxun Bai, Long-Biao Huang, and Jianhua Hao, "Temporal and remote tuning of piezophotonic effect-induced luminescence and color gamut via modulating magnetic field", Adv. Mater. 29, 1701945 (2017). (Featured in Frontispiece) (Highlighted by the video abstract on YouTube at https://youtu.be/6KReKP4WXrA).

208. W. J. Jie, Z. B. Yang, F. Zhang, G. X. Bai, C. W. Leung, and J. H. Hao, "Observation of room-temperature magnetoresistance in monolayer MoS2 by ferromagnetic gating", ACS Nano 11, 6950 (2017).

207. Wei Xu, Long-Biao Huang, and Jianhua Hao,"Fully self-healing and shape-tailorable triboelectric nanogenerators based on healable polymer and magnetic-assisted electrode", Nano Energy 40, 399 (2017).

206. L.-B. Huang, W. Xu, and J. H. Hao, "Energy device applications of synthesized 1D polymer nanomaterials", Small 13, 1701820 (Invited Review) (2017). (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2017/12/27212/).

205. P. F. Ng, G. Bai, L. Si, K. I. Lee, J. Hao, J. H. Xin, B. Fei, "Highly phosphorescent hollow fibers inner-coated with tungstate nanocrystals", Mater. Res. Exp., 4, 125029 (2017).

204. Huihong Lin, Gongxun Bai, Ting Yu, Ming-Kiu Tsang, Qinyuan Zhang, and Jianhua Hao,“Site occupancy and near-infrared luminescence in Ca3Ga2Ge3O12: Cr3+ persistent phosphor”,Adv. Opt. Mater. 5, 1700227 (2017). (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2017/10/26773/).

203. Zhenluan Xue, Xiaolong Li, Youbin Li, Mingyang Jiang, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "X-ray activated near-infrared persistent luminescent probe for deep-tissue and renewable in vivo bioimaging", ACS Appl. Mater. Interfaces  9, 22132 (2017).

202. Chao Yang, Mei-Yan Tse, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "Colossal permittivity of (Mg+Nb) co-doped TiO2 ceramics with low dielectric loss", J. Mater. Chem. C 5, 5170 (2017).

201. Zhibin Yang, Wenjing Jie, Chun-Hin Mak, Shenghuang Lin, Huihong Lin, Xianfeng Yang, Feng Yan, Shu Ping Lau, and Jianhua Hao, "Wafer-scale synthesis of high-quality semiconducting two-dimensional layered InSe with broadband photoresponse", ACS Nano 11, 4225 (2017) (Highlighted by X-MOL: http://www.x-mol.com/news/7411).

200. Zhenluan Xue, Xiaolong Li, Youbin Li, Mingyang Jiang, Guozhong Ren, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "980 nm laser-activated upconverted persistent probe for NIR-to-NIR rechargeable in vivo bioimaging", Nanoscale 9, 7276 (2017).

199. Qing-Feng Li, Lin Jin, Lili Li, Wenpei Ma, Zhenling Wang, and Jianhua Hao, "Water-soluble luminescent hybrid aminoclay grafted with lanthanide complexes synthesized by Michael-like addition reaction and its gas sensing application in PVP nanofiber", J. Mater. Chem. C 5, 4670 (2017).

198. Matthew Z. Bellus, Zhibin Yang, Jianhua Hao, Shu Ping Lau, and Hui Zhao, "Amorphous two-dimensional black phosphorus with exceptional photocarrier transport properties", 2D Mater. 4, 025063 (2017).

197. Yan Chen, Yang Zhang, Daniil Karnaushenko, Li Chen, Jianhua Hao, Fei Ding, and Oliver G. Schmidt, "Addressable and color-tunable piezophotonic light-emitting stripes", Adv. Mater. 29, 1605165 (2017).

196. Youbin Li, Xiaolong Li, Zhenluan Xue, Mingyang Jiang, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "M2+ doping induced simultaneous phase/size control and remarkable enhanced upconversion luminescence of NaLnF4 probes for optical-guided tiny tumor diagnosis", Adv. Healthcare Mater. 6, 1601231 (2017). (Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2017/06/25446/, and one of most downloaded papers: http://www.advancedsciencenews.com/read-featuring-vascularized-bone-engineering-spinal-cord-injury-therapies/).

195. Huihong Lin, Ting Yu, Gongxun Bai, Qinyuan Zhang, and Jianhua Hao, "Tuning of near-infrared-to-near-infrared luminescence from one-photon to two-photon anti-Stokes shift in Ca3Ga2-xCrxGe3O12 via varying Cr3+ content", Opt. Lett., 42, 715 (2017).

194. J. J. He, W. Zheng, F. Ligmajer, C.-F. Chan, Z. Y. Bao, K.-L. Wong, X. Y. Chen, J. H. Hao, J. Y. Dai, S.-F. Yu, and D. Y. Lei, "Plasmonic enhancement and polarization dependence of nonlinear upconversion emissions from single gold nanorod@SiO2@CaF2:Yb3+,Er3+ hybrid core-shell-satellite nanostructures", Light: Science & Applications,6, e16217 (2017).

193. Wei Xu, Long-Biao Huang, Man-Chung Wong, Li Chen, Gongxun Bai, and Jianhua Hao,“Environmentally friendly hydrogel-based triboelectric nanogenerators for versatile energy harvesting and self-powered sensors", Adv. Energy Mater. 7, 1601529 (2017). (Featured in Frontispiece) (Highlighted by Materials Views: http://materialsviews.com/environmentally-friendly-nanogenerators-for-versatile-energy-harvesting-and-self-powered-sensors/, and Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2016/10/for-energy-and-human-motion-sensing-by-self-drive-flexible-hydrogel-base-for-environment-friendly-devices/).

2016

192. Shuoguo Yuan, Zhibin Yang, Chao Xie, Feng Yan, Jiyan Dai, Shu Ping Lau, Helen L.W. Chan, and Jianhua Hao, "Ferroelectric-driven performance enhancement of graphene field-effect transistor based on vertical tunnelling heterostructures", Adv. Mater. 28, 10048 (2016). (Selected as Wiley-VCH Hot Topics in Carbon).

191. Long-biao Huang, Wei Xu, Gongxun Bai, Man-Chung Wong, Zhibin Yang, and Jianhua Hao, "Wind energy and blue energy harvesting based on magnetic-assisted noncontact triboelectric nanogenerator", Nano Energy 30, 36 (2016). (Highlighted by X-MOL: http://www.x-mol.com/news/4702).

190. Weijun Zhao, Zikai He, Jacky W.Y. Lam, Qian Peng, Huili Ma, Zhigang Shuai, Gongxun Bai, Jianhua Hao, and Ben Zhong Tang, "Rational molecular design for achieving persistent and efficient pure organic room-temperature phosphorescence", Chem 1, 592 (2016).

189. Zhibin Yang and Jianhua Hao, "Progress in pulsed laser deposited two-dimensional layered materials for device applications", J. Mater. Chem. C 4, 8859 (Invited Review) (2016).

188. G. Bai, S. Yuan, Y. Zhao, Z. Yang, S. Y. Choi, Y. Chai, S. F. Yu, S. P. Lau, and J. Hao, "2D layered materials of rare-earth Er-doped MoS2 with NIR-to-NIR down- and up-conversion photoluminescence", Adv. Mater., 28, 7472 (2016).

187. Mei-Yan Tse, Xianhua Wei, and Jianhua Hao, "High-performance colossal permittivity materials of (Nb+Er) codoped TiO2 for large capacitors and high-energy-density storage devices", Phys. Chem. Chem. Phys., 18, 24270 (2016).

186. Gongxun Bai, Ming-Kiu Tsang, and Jianhua Hao, "Luminescent ions in advanced composite materials for multifunctional applications", Adv. Funct. Mater. 26, 6330 (Feature Article) (2016).

185. M.-Y. Tse, M.-K. Tsang, Y.-T. Wong, Y.-L. Chan, J. Hao, "Simultaneous observation of up/down conversion photoluminescence and colossal permittivity properties in (Er+Nb) co-doped TiO2 materials", Appl. Phys. Lett. 109, 042903 (2016).

184. Z. Wu, G. Bai, Y. Qu, D. Guo, L. Li, P. Li, J. Hao, and W. Tang,“Deep ultraviolet photoconductive and near-infrared luminescence properties of Er3+-doped beta--Ga2O3 thin films”, Appl. Phys. Lett. 108, 211903 (2016).

183. Gongxun Bai and Jianhua Hao, "Novel metal ion doped photonic materials with ultrabroadband near-infrared luminescence", Sci. Adv. Today 2, 25228 (2016) (Invited Review).

182. Ming-Kiu Tsang, Weiwei Ye, Guojing Wang, Jinming Li, Mo Yang, and Jianhua Hao, "Ultrasensitive detection of Ebola virus oligonucleotide based on upconversion nanoprobe/nanoporous membrane system", ACS Nano, 10, 598 (2016).

181. H. Lin, T. Yu, M.-K. Tsang, G. Bai, Q. Zhang, and J. Hao, "Near-infrared-to-near-infrared down-shifting and upconversion luminesence of KY3F10 with single dopant of Nd3+ ion", Appl. Phys. Lett. 108, 041902 (2016).

180. Shenghuang Lin, Shenghua Liu, Zhibin Yang, Yanyong Li, Tsz Wai Ng, Zaiquan Xu, Qiaoliang Bao, Jianhua Hao, Chun-Sing Lee, Charles Surya, Feng Yan, and Shu Ping Lau, "Solution-processable ultrathin black phosphorus as an effective electron transport layer in organic photovoltaics", Adv. Funct. Mater., 26, 864 (2016).

179. Q.-F. Li, X. Du, L. Jin, M. Hou, Z. Wang, and J. Hao, "Highly luminescent hydrogels synthesized by covalent grafting of lanthanide complexes onto PNIPAM via one-pot free radical polymerization", J. Mater. Chem. C, 4, 3195 (2016).

178. Z. Yi, X. Li, W. Lu, H. Liu, S. Zeng, and J. Hao, “Hybrid lanthanide nanoparticles as a new class of binary contrast agents for in vivo T1/T2 dual-weighted MRI and synergistic tumor diagnosis”, J. Mater. Chem. B, 4, 2715 (2016).

177. H. Lin, T. Yu, G. Bai, M.-K. Tsang, Q. Zhang, and J. Hao, "Enhanced energy transfer in Nd3+/Cr3+ co-doped Ca3Ga2Ge3O12 phosphors with near-infrared and long-lasting luminescence properties", J. Mater. Chem. C, 4, 3396 (2016) (Selected as JMC C Hot Article 2016)

176. Long-Biao Huang, Gongxun Bai, Man-Chung Wong, Zhibin Yang, Wei Xu, and Jianhua Hao, "Magnetic-assisted noncontact triboelectric nanogenerator converting mechanical energy into electricity and light emissions", Adv. Mater., 28, 2744 (2016) (Featured in Inside Back Cover).

Back to Top

2015

175. Man-Chung Wong, Li Chen, Ming-Kiu Tsang, Yang Zhang, and Jianhua Hao, “Magnetic-induced luminescence from flexible composite laminates by coupling magnetic field to piezophotonic effect”, Adv. Mater. 27, 4488 (2015). (Featured in Frontispiece, and highlighted as "Materials: Magnetic opportunities" by Chief Editor, Dr. Oliver Graydon in "News and Views", Nature Photonics, 9, 558 (2015)).

174. Gongxun Bai, Wenjing Jie, Zhibin Yang, and Jianhua Hao, "Temperature dependence of broadband near-infrared luminescence from Ni2+-doped Ba0.5Sr0.5TiO3", J. Appl. Phys. 118, 181110 (2015).

173. Xianhua Wei, Wenjing Jie, Zhibin Yang, Fengang Zheng, Huizhong Zeng, Yun Liu, and Jianhua Hao, "Colossal permittivity properties of Zn, Nb co-doped TiO2 with different phase structures", J. Mater. Chem. C. 3, 11005 (2015).

172. Z. Yi, X. Li, Z. Xue, X. Liang, W. Lu, H. Peng, H. Liu, S. Zeng, and J. Hao, "Remarkable NIR enhancement of multifunctional nanoprobes for in vivo tri-modal bioimaging and upconversion optical/T2-weighted MRI guided small tumor diagnosis", Adv. Funct. Mater. 25, 7119 (2015). (Featured in Inside Front Cover).

171. Q.-F. Li, D. Yue, G.-W. Ge, X. Du, Y. Gong, Z. Wang, and J. Hao, "Water-soluble Tb3+ and Eu3+ complexes based on task-specific ionic liquid ligands and their application in luminescent poly(vinyl alcohol) films", Dalton Trans. 44, 16810 (2015).

170. C.-F. Chan, C. Xie, M.-K Tsang, S. Lear, L. Dai, Y. Zhou, J. Cicho, M. Karbowiak, D. Hreniak, R. Lan, S. L. Cobb, M. H.-W. Lam, J. Hao, and K.-L. Wong, "The Effects of morphology and linker length on the properties of peptide–lanthanide upconversion nanomaterials as G2 phase cell cycle inhibitors", Eur. J. Inorgan. Chem. 2015, 4539 (2015).

169. Zhigao Yi, Tianmei Zeng, Yaru Xu, Chao Qian, Wei Lu, Hongrong Liu, Songjun Zeng, and Jianhua Hao, "Multicolor tuning towards single red-emission band of upconversion nanoparticles for tunable optical component and optical/X-ray imaging agents via Ce3+ doping", Nanotechnology 26, 385702 (2015).

168. Zhibin Yang, Jianhua Hao, Shuoguo Yuan, Shenghuang Lin, Hei Man Yau, Jiyan Dai, and Shu Ping Lau, “Field-effect transistors based on amorphous black phosphorous ultrathin films by pulsed laser deposition”, Adv. Mater. 27, 3748 (2015).

167. Chun-Yu Chan, Jiubiao Guo, Cheng Sun, Ming-Kiu Tsang, Feng Tian, Jianhua Hao, Sheng Chen, and Mo Yang, "A reduced graphene oxide-Au based electrochemical biosensor for ultrasensitive detection of enzymatic activity of botulinum neurotoxin A", Sensors and Actuators B, 220, 131 (2015).

166. Sin Yuk Choi, Cho Tung Yip, Guang-Can Li, Dang Yuan Lei, Kin Hung Fung, Siu Fung Yu, and Jianhua Hao, “Photoluminescence enhancement in few-layer WS2 films via Au nanoparticles”, AIP Advances 5, 067148 (2015).

165. Li Chen, Man-Chung Wong, Gongxun Bai, Wenjing Jie, and Jianhua Hao, “White and green light emissions of flexible polymer composites under electric field and multiple strains”, Nano Energy 14, 372 (2015).

164. Z. Wu, G. Bai, Q. Hu, D. Guo, C. Sun, L. Ji, M. Lei, L. Li, P. Li, J. Hao, and W. Tang,“Effects of dopant concentration on structural and near-infrared luminescence of Nd3+-doped beta-Ga2O3 thin films”, Appl. Phys. Lett. 106, 171910 (2015).

163. D. Peng, Q. Ju, X. Chen, R. Ma, B. Chen, G. Bai, J. Hao, X. Qiao, X. Fan, and F. Wang, “Lanthanide-doped energy cascade nanoparticles: full spectrum emission by single wavelength excitation”, Chem. Mater. 27, 3115 (2015).

162. A. Ng, Z. Ren, Q. Shen, S. H. Cheung, H. C. Gokkaya, G. Bai, J. Wang, L. Yang, S. K. So, A. B. Djurišić, W. W.-F. Leung, J. H. Hao, W.K. Chan, and C. Surya, “Efficiency enhancement by defect engineering in perovskite photovoltaic cells prepared by evaporated PbI2/CH3NH3I multilayers”, J. Mater. Chem. A 3, 9223 (2015).

161. Jiwei Wang, Jian Hua Hao, and Peter A. Tanner, “Persistent luminescence upconversion for Er2O3 under 975 nm excitation in vacuum” J. Lumin. 164, 116 (2015).

160. Gongxun Bai, Ming-Kiu Tsang, and Jianhua Hao, “Tuning the luminescence of phosphors: Beyond conventional chemical method”, Adv. Opt. Mater. 3, 431 (2015). (Invited Review, Featured in Inside Front Cover).

159. C.-F. Chan, R. Lan, M.-K. Tsang, D. Zhou, S. Lear, W.-L. Chan, S. Cobb, W.-K. Wong, J. Hao, W.-T. Wong, and K.-L. Wong, “Directional Plk1 inhibition-driven cell cycle interruption using amphiphilic thin-coated peptide-lanthanide upconversion nanomaterials as in vivo tumor suppressors”, J. Mater. Chem. B 3, 2624 (2015).

158. D. Yue, Q. Li, W. Lu, Q. Wang, M. Wang, C. Li, L. Jin, Y. Shi, Z. Wang, and J. Hao, “Multi-color luminescence of uniform CdWO4 nanorods through Eu3+ ion doping”, J. Mater. Chem. C 3, 2865 (2015).

157. Sijie Chen, Yuning Hong, Yan Zeng, Qiqi Sun, Yang Liu, Engui Zhao, Gongxun Bai, Jianan Qu, Jianhua Hao, and Ben Zhong Tang,“Mapping live cell viscosity with an aggregation-induced emission fluorogen by means of two-photon fluorescence lifetime imaging”, Chem. Eur. J. 21, 4315 (2015).

156. Jie Li, Yang Zhang, Ju Mei, Jacky W. Y. Lam, Jianhua Hao, and Ben Zhong Tang, “Aggregation-induced emission rotors: rational design and tunable stimuli response”, Chem. Eur. J. 21, 907 (2015).

155. M.-K. Tsang, C.-F. Chan, K.-L. Wong, and J. Hao, “Comparative studies of upconversion luminescence characteristics and cell bioimaging based on one-step synthesized upconversion nanoparticles capped with different functional groups”, J. Lumin. 157, 172 (2015).

154. E. Zhao, J. W. Y. Lam, L. Meng, Y. Hong, H. Deng, G. Bai, X. Huang, J. Hao, and B. Z. Tang, “Poly[(maleic anhydride)-alt-(vinyl acetate)]: a pure oxygenic non-conjugated macromolecule with strong light emission and solvatochromic property”, Macromolecules, 48, 64 (2015).

153. Jingyu Shi, Jiubiao Guo, Gongxun Bai, Chunyu Chan, Xuan Liu, Weiwei Ye, Jianhua Hao, Sheng Chen, and Mo Yang, “A graphene oxide based fluorescence resonance energy transfer (FRET) biosensor for ultrasensitive detection of botulinum neurotoxin A (BoNT/A) enzymatic activity”, Biosensors and Bioelectronics, 65, 238 (2015).

152. Wenjing Jie, Xi Chen, Dian Li, Lu Xie, Yeung Yu Hui, Shu Ping Lau, Xiaodong Cui, and Jianhua Hao, “Layer-dependent nonlinear optical properties and stability of non-centrosymmetric modification in few-layer GaSe sheets”, Angew. Chem. Int. Ed. 54, 1185 (2015).

151. Ming-Kiu Tsang, Gongxun Bai, and Jianhua Hao, “Stimuli responsive upconversion luminescence nanomaterials and films for various applications”, Chem. Soc. Rev. 44, 1585 (2015).

Back to Top

2014

150. Gongxun Bai, Yang Zhang, and Jianhua Hao, “Tuning of near-infrared luminescence of SrTiO3:Ni2+ thin films grown on piezoelectric PMN-PT via strain engineering”, Sci. Rep. 4, 5724 (2014).

149. Zhenping Wu, Yang Zhang, Gongxun Bai, Weihua Tang, Ju Gao, and Jianhua Hao, “Effect of biaxial strain induced by piezoelectric PMN-PT on the upconversion photoluminescence of BaTiO3:Yb/Er thin films”, Optics Express 22, 29014 (2014).

148. Z.-W. Ren, A. Ng, Q. Shen, H. C. Gokkaya, J. Wang, L. Yang, W.-K. Yiu, G. Bai, A. Djurisic, W. W.-F. Leung, J. Hao, W.-K. Chan, and C. Surya, “Thermal assisted oxygen annealing for high efficiency planar CH3NH3PbI3 perovskite solar cells”, Sci. Rep. 4, 6752 (2014).

147. Kwong Wai Mak and Jianhua Hao, “Advance in the analysis models for characterizing multi-layered interdigital capacitors”, Int. J. Adv. App. Phy. Res. 1, 1 (2014).

146. D. Yue, W. Lu, L. Jin, C. Li, W. Luo, M. Wang, Z. Wang, and J. Hao, “Controlled synthesis, asymmetrical transport behavior and luminescence properties of lanthanide doped ZnO mushroom-like 3D hierarchical structures”, Nanoscale 6, 13795 (2014).

145. F. Tong, J. D. Liu, X.M. Cheng, J. H. Hao, G.Y. Gao, H. Tong, and X. S. Miao, “Lattice strain induced phase selection and epitaxial relaxation in crystalline GeTe thin film”, Thin Solid Films 568, 70 (2014).

144. S. Zeng, Z. Yi, W. Lu, C. Qian, H. Wang, L. Rao, T. Zeng, H. Liu, H. Liu, B. Fei, and J. Hao, “Simultaneous realization of phase/size manipulation, upconversion luminescence enhancement, and blood vessel imaging in multifunctional nanoprobes through transition metal Mn2+ doping”, Adv. Funct. Mater. 24, 4051 (2014). (Featured in Back Cover. Highlighted by Materials Views China: http://www.materialsviewschina.com/2014/07/xin-xing-qiang-hong-guang-fa-she-di-duo-gong-neng-na-mi-tan-zhen-di-gou-jian-ji-sheng-wu-cheng-xiang-ying-yong/)

143. Wenjing Jie and Jianhua Hao, “Graphene-based hybrid structures combined with functional materials of ferroelectrics and semiconductors”, Nanoscale 6, 6346 (2014) (Invited Review, Featured in Outside Back Cover).

142. Wei Wei Ye, Ming-Kiu Tsang, Xuan Liu, Mo Yang, and Jianhua Hao, “Upconversion fluorescence resonance energy transfer (FRET) based biosensor for rapid and ultrasensitive detection of Avian influenza virus H7 subtype”, Small 10, 2390 (2014). (Highlighted by Materials Views: http://www.materialsviews.com/upconversion-nanoparticles-biosensors-fast-new-method-detecting-bird-flu-virus-can-save-lives/)

141. M. Younas, Lanlan Zou, M. Nadeem, Naeem-ur-Rehman, Shi-Chen Su, Wang Zilan, W. Anwand, A. Wagner, J. H. Hao, C. W. Leung, Rolf Lortz, and Francis C. C. Ling, “Impedance analysis of secondary phases in Co-implanted ZnO single crystal”, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 16030 (2014).

140. W. Huang, J. J. Yang, G. Y. Gao, Y. Lei, J. Zhu, H. Z. Zeng, F. G .Zheng, and J. H. Hao, “Electrical transport and resistance switching characteristics of BiFeO3/Nb:SrTiO3/GaAs heterostructure fabricated by pulsed laser deposition”, Appl. Phys. Lett. 105, 062904 (2014).

139. Libin Tang, Rongbin Ji, Xueming Li, Gongxun Bai, Chao Ping Liu, Jianhua Hao, Jingyu Lin, Hongxing Jiang, Kar Seng Teng, Zhibin Yang, and Shu Ping Lau, “Deep ultraviolet to near-infrared emission and photoresponse in layered N-doped graphene quantum dots”, ACS Nano 8, 6312 (2014).

138. Gongxun Bai, Yang Zhang, and Jianhua Hao, “Chemical substitution-induced exceptional emitting-wavelength tuning in transition metal Ni2+-doped ferroelectric oxides with ultrabroadband near-infrared luminescence”, J. Mater. Chem. C, 2, 4631 (2014).

137. B. Xu, G. Bai, J. Wang, Q. Guo, D. Tan, W. Chen, X. Liu, S. Zhou, J. Hao, and J. Qiu, “Enhanced broadband excited upconversion luminescence in Ho-doped glasses by codoping with bismuth”, Opt. Lett., 39, 3022 (2014).

136. Z. Yi, S. Zeng, W. Lu, H. Wang, L. Rao, H. Liu, and J. Hao, “Synergistic dual-modality in vivo upconversion fluorescent/X-ray imaging and tracking of amine-functionalized NaYbF4:Er nanoprobe”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 3839 (2014).

135. B. Xu, J. Hao, Q. Guo, J. Wang, G. Bai, B. Fei, S. Zhou, and J. Qiu, “Ultrabroadband near-infrared luminescence and efficient energy transfer in Bi and Bi/Ho co-doped thin films”, J. Mater. Chem. C, 2, 2482 (2014).

134. F. Zheng, Y. Xin, W. Huang, J. Zhang, X. Wang, M. Shen, W. Dong, L. Fang, Y. Bai, X. Shen, and J. Hao, “Above 1% efficiency of a ferroelectric solar cell based on the Pb(Zr,Ti)O3 film”, J. Mater. Chem. A, 2, 1363 (2014).

133. C.-F. Chan, M.-K. Tsang, H. G. Li, R. F. Lan, F. L. Chadbourne, W.-L. Chan, G.-L. Law, S. L. Cobb, J. H. Hao, W.-T. Wong, and K.-L. Wong, “Bifunctional up-converting lanthanide nanoparticles for selective in vitro imaging and inhibition of cyclin D as anti-cancer agents”, J. Mater. Chem. B, 2, 84 (2014).

132. F. Zheng, P. Zhang, X. Wang, W. Huang, J. Zhang, M. Shen, Wen Dong, L. Fang, Y. Bai, X. Shen, H. Sun, and J. Hao, “Photovoltaic enhancement due to surface-plasmon assisted visible-light absorption at the inartificial surface of lead zirconate-titanate film”, Nanoscale, 6, 2915 (2014).

131. S. Zeng, H. Wang, W. Lu, Z. Yi, L. Rao, H. Liu, and J. Hao, “Dual-modal upconversion fluorescent/X-ray imaging using ligand-free hexagonal phase NaLuF4:Gd/Yb/Er nanorods for blood vessel visualization”, Biomaterials, 35, 2934 (2014).

2013

130. Yang Zhang and Jianhua Hao, “Metal-ion doped luminescent thin films for optoelectronic applications”, J. Mater. Chem. C, 1, 5607 (2013) (Feature Article: Invited Review, 2013 JMC C Hot Paper).
129. Wenjing Jie, Fengang Zheng, and Jianhua Hao, Graphene/gallium arsenide-based Schottky junction solar cells, Appl. Phys. Lett. 103, 233111 (2013).
128. Zhibin Yang, Wen Huang, and Jianhua Hao, “Determination of band alignment of pulsed-laser-deposited perovskite titanate/III-V semiconductor heterostructure using X-ray and ultraviolet photoelectron spectroscopy”, Appl. Phys. Lett. 103, 031919 (2013).
127. Yang Zhang and Jianhua Hao, “Color-tunable upconversion luminescence of Yb3+, Er3+, and Tm3+ tri-doped ferroelectric BaTiO3 materials”, J. Appl. Phys. 113, 184112 (2013).
126. Wenjing Jie, Yeung Yu Hui, Yang Zhang, Shu Ping Lau, and Jianhua Hao, “Effects of controllable biaxial strain on the Raman spectra of monolayer graphene prepared by chemical vapor deposition”, Appl. Phys. Lett., 102, 223112 (2013).
125. H.-T. Wong, M.-K. Tsang, C.-F. Chan, K.-L. Wong, B. Fei, and J. Hao, “In-vitro cell imaging using multifunctional small sized KGdF4:Yb3+, Er3+ upconverting nanoparticles synthesized by one-pot solvothermal process”, Nanoscale, 5, 3465 (2013).
124. T. Zhang, C.F. Chan, J. H. Hao, G.L. Law, W.K. Wong, and K.L. Wong “Fast uptake, water-soluble, mitochondria-specific erbium complex for a dual function molecular probe - imaging and photodynamic therapy”, RSC Advances, 3, 382 (2013).
123. M. K. Lau and J. Hao, “Broadband near-Infrared quantum cutting in metal-ion codoped Y3Al5O12 thin films grown by pulsed-laser deposition for solar cell application”, J. Nanomater., 2013, 587036 (2013).
122. Beibei Xu, Shifeng Zhou, Dezhi Tan, Zhanglian Hong, Jianhua Hao, and Jianrong Qiu “Multifunctional tunable ultra-broadband visible and near-infrared luminescence from bismuth-doped germanate glasses”, J. Appl. Phys. 113, 083503 (2013).
121. S. Bao, J. Li, K. I Lee, S. Shao, J. Hao, B. Fei, and J. H. Xin, “Reversible mechanochromism of a luminescent elastomer”, ACS Appl. Mater. Inter., 5, 4625 (2013).
120. Beibei Xu, Ping Chen, Shifeng Zhou, Zhanglian Hong, Jianhua Hao, and Jianrong Qiu “Enhanced broadband near-infrared luminescence in Bi-doped glasses by co-doping with Ag”, J. Appl. Phys.113, 183506 (2013).
119. L. Tao, B. Zhou, B. Bai, Y. Wang, J. Hao, and Y. H. Tsang, “Broadband conversion of ultraviolet to visible and near-infrared emission in Gd3+/Yb3+ codoped germinate glass”, J. Non-Cryst. Solids, 376, 26 (2013).
118. H. Liu, W. Lu, H. Wang, L. Rao, Z. Yi, S. Zeng, and J. Hao, “Simultaneous synthesis and amine-functionalization of single-phase BaYF5:Yb/Er nanoprobe for dual-modal in vivo upconversion fluorescence and long-lasting X-ray computed tomography imaging”, Nanoscale, 5, 6023 (2013).
117. W. Jie, Y. Y. Hui, N. Y. Chan, Y. Zhang, S. P. Lau, and J. Hao, “Ferroelectric polarization effects on the transport properties of graphene/PMN-PT field effect transistors”, J. Phys. Chem. C. 117, 13747 (2013).
116. G. Y. Gao, Z. B. Yang, W. Huang, H. Z. Zeng, Y. Wang, H. L. W. Chan, W. B. Wu, and J. H. Hao, “Heteroepitaxial growth and multiferroic properties of Mn-doped BiFeO3 films on SrTiO3 buffered III-V semiconductor GaAs”, J. Appl. Phys. 114, 094106 (2013).
115. E. Zhao, Jacky W. Y. Lam, Yuning Hong, Jianzhao Liu, Qian Peng, Jianhua Hao, Herman H. Y. Sung, Ian D. Williams, and Ben Zhong Tang “How do substituents affect silole emission?”, J. Mater. Chem. C. 1, 5661 (2013).
114. Ming-Kiu Tsang, Songjun Zeng, Helen L.W. Chan, and Jianhua Hao, “Surface ligand-mediated phase and upconversion luminescence tuning of multifunctional NaGdF4:Yb/Er materials with paramagnetic and cathodoluminescent characteristics”, Opt. Mater. 35,2691 (2013).
113. Yeung Yu Hui, Xiaofei Liu, Wenjing Jie, Ngai Yui Chan, Jianhua Hao, Yu-Te Hsu, Lain-Jong Li, Wanlin Guo, and Shu Ping Lau, “Exceptional tenability of band energy in a compressively strained trilayer MoS2 sheet”, ACS Nano, 7, 7126 (2013).
112. Beibei Xu, Jianhua Hao, Shifeng Zhou, and Jianrong Qiu, “Ultra-broadband infrared luminescence of Bi-doped thin-films for integrated optics”, Optics Express 21, 18532 (2013).

Back to Top

2012

111. Songjun Zeng, Ming-Kiu Tsang, Chi-Fai Chan, Ka-Leung Wong, and Jianhua Hao, “PEG modified BaGdF5: Yb/Er nanoprobes for multi-modal upconversion fluorescent, in vivo X-ray computed tomography and biomagnetic imaging”, Biomaterials, 33, 9232 (2012).
110. Zhibin Yang and Jianhua Hao, “In-plane dielectric properties of epitaxial Ba0.7Sr0.3TiO3 thin films grown on GaAs for tunable device application”, J. Appl. Phys. 112, 054110 (2012).
109. Y. Zhang, G. Y. Gao, H. L.W. Chan, J. Y. Dai, Y. Wang, and J. H. Hao “Piezo-phototronic effect induced dual-mode light and ultrasound emissions from ZnS:Mn/PMN-PT thin-film structure”, Adv. Mater. 24, 1729 (2012).
108. Z. L. Wang, J. H. Hao, H. L. W. Chan, W. T. Wong, and K. L. Wong, “A strategy to simultaneously realizing the cubic-to-hexagonal phase transition and controlling small size of NaYF4: Yb3+, Er3+ nanocrystals for in-vitro cell imaging”, Small 8, 1863 (2012).
107. S. J. Zeng, J. J. Xiao, Q. B. Yang, and J. H. Hao “Bi-Functional NaLuF4: Gd3+/Yb3+/Tm3+ nanocrystals: structure controlled synthesis, near-infrared upconversion emission and tunable magnetic properties”, J. Mater. Chem. 22, 9870 (2012).
106. L. W. Yang, Y. C. Li, S. X. Yu, J. H. Hao, J. X. Zhong, and P. K Chu “Quasi-seeded growth, phase transformation, and size tuning of multifunctional hexagonal NaLnF4 (Ln=Y, Gd, Yb) nanocrystals via in situ cation-exchange reaction”, J. Mater. Chem. 22, 2254 (2012).
105. L. B. Tang, R. B. Ji, X. K. Cao, J. Y. Lin, H. X. Jiang, X. M. Li, K. S. Teng, C. M. Luk, S. J. Zeng, J. H. Hao, S. P. Lau, “Deep ultraviolet photoluminescence of water-soluble self-passivated graphene quantum dots", ACS Nano 6, 5106 (2012).
104. S. J. Zeng, M. Cai, H.H. Liang, and J.H. Hao, "Size-dependent colorimetric visual detection of melamine in milk at 10 ppb level by citrate-stabilized Au nanoparticles", Anal. Methods, 4, 2499 (2012).
103. S. J. Zeng, M.-K. Tsang, C.-F. Chan, K.-L. Wong, B. Fei, and J. H. Hao, “Dual-modal fluorescent/magnetic bioprobes based on small sized upconversion nanoparticles of amine-functionalized BaGdF5:Yb/Er”, Nanoscale 4, 5118 (2012).

Back to Top

2011

102. Jianhua Hao, Yang Zhang, and Xianhua Wei, “Electric-induced enhancement and modulation of upconversion photoluminescence in epitaxial BaTiO3:Yb/Er thin films”, Angew. Chem. Int. Ed., 50, 6876 (2011).
101. Z.L. Wang, J. H. Hao, H. L. W. Chan, G. L. Law, W. T. Wong, K. L. Wong, M. B. Murphy, T. Su, Z. H. Zhang, and S. Q. Zeng, “Simultaneous synthesis and functionalization of water-soluble up-conversion nanoparticles for in-vitro cell and nude mouse imaging”, Nanoscale, 3, 2175 (2011). (Nanoscale Editor’s Choice: devices)
100. Yang Zhang, Jianhua Hao, Chee Leung Mak, and Xianhua Wei, “Effects of site substitutions and concentration on upconversion luminescence of Er3+-doped perovskite titanate”, Optics Express, 19, 1824 (2011).
99. C. C. Zheng, S. J. Xu, J. Q. Ning, S. F. Zhang, J. Y. Wang, C. M. Che, and J. H. Hao “Inner surface enhanced femtosecond harmonic generation in thin ZnO crystal tubes”, J. Appl. Phys. 109, 013528 (2011).
98. Jiwei Wang, Jianhua Hao, and Peter A. Tanner, “Upconversion luminescence of an insulator involving a band to band multiphoton excitation process”, Optics Express 19, 11753 (2011).
97. X. H. Wei, W. Huang, Z. B. Yang, and J. H. Hao, “Interfacial and rectifying characteristic of epitaxial SrTiO3-δ/GaAs p-n junctions”, Scripta Mater., 65, 323 (2011).
96. F. Tong, J.H. Hao, Z.P. Chen, G.Y. Gao, and X.S. Miao, “Phase-change control of ferromagnetism in GeTe-based phase change magnetic thin-films by pulsed laser deposition”, Appl. Phys. Lett. 99, 081908 (2011).
95. W. Q. Wu, H. K. Kong, H. G. Li, Y. M. Ho, Y. Gao, J. H. Hao, M. B. Murphy, M. H. W. Lam, K. L. Wong, and C. S. Lee, “Comparative studies of multi-photon induced emission by pyridine-based small molecules in biological media-for their specify to bioactive molecules and in-vitro imaging”, Eur. J. Org. Chem. 2011, 5054 (2011).
94. S. F. Zhou, J. H. Hao, and J. R. Qiu, “Ultra-broadband near-infrared luminescence of Ni2+: ZnO-Al2O3-SiO2 nanocomposite glasses prepared by sol-gel method”, J. Am. Ceram. Soc. 94, 2902 (2011).
93. Hon-Tung Wong, Fiorenzo Vetrone, Rafik Naccache, Helen Lai Wa Chan, Jianhua Hao, and John A. Capobianco, “Water dispersible ultra-small multifunctional KGdF4:Tm3+,Yb3+ nanoparticles with near-infrared to near-infrared upconversion”, J. Mater. Chem. 21, 16589 (2011).
92. G. Z. Ren, S. J. Zeng, and J. H. Hao, “Tunable multicolor upconversion emissions and paramagnetic property of monodispersed bifunctional lanthanide doped NaGdF4 nanorods”, J. Phys. Chem. C, 115, 20141 (2011).
91. C. C. Zheng, S. J. Xu, J. Q. Ning, Y. N. Chen, X. H. Lu, C. C. Ling, C. M. Che, G. Y. Gao, J. H. Hao, G. Brauer, and W. Anwand, “Ion-implantation induced nano distortion layer and its influence on nonlinear optical properties of ZnO single crystals”, J. Appl. Phys. 110, 083102 (2011).
90. L. W. Yang, Y. C. Li, S. X. Yu, J. H. Hao, J. X. Zhong, and P. K Chu “Phase transformation and size tuning in controlled-growth of nanocrystals via self-seeded nucleus with preferentially thermodynamical stability”, Chem. Comm. 47, 12544 (2011).
89. F. Tong, J. H. Hao, Z. P. Chen, G. Y. Gao, H. Tong, and X. S. Miao, “Anomalous second ferromagnetic phase transition as a signature of spinodal decomposition in Fe-doped GeTe diluted magnetic semiconductor”, Appl. Phys. Lett., 99, 202508 (2011).
88. Y. S. Hu, J. H. Hao, W. D. Zhuang, X. W. Huang, and H. Q. He “Synthesis of (Sr,Eu)CO3 SiO2 core-shell-like precursor for alkali earth silicate phosphors”, J. Rare Earths, 29, 911 (2011).
87. W. Huang, H.Z. Zeng, J. Zhu, J.H. Hao and J.Y. Dai, “Effect of strain on ferroelectric and magnetic behavior in Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 based magnetoelectric heterostructures”, J. Nanosci. & Nanotech., 11, 11227 (2011).
86. T. Zhang, X. J. Zhu, C. C. W. Cheng, W. M. Kwok, H. L. Tam, J. H. Hao, D. W. J. Kwong, K. L. Wong, and W. K. Wong, “Water-soluble mitochondria-specific ytterbium complex with impressive NIR emission”, J. Am. Chem. Soc. 133, 20120 (2011).

Back to Top

2010

85. Z. L. Wang, J. H. Hao, and H. L. W. Chan, “Down- and up-conversion photoluminescence, cathodoluminescence and paramagnetic properties of NaGdF4: Yb3+, Er3+ submicron disks assembled from primary nanocrystals”, J. Mater. Chem. 20, 3178 (2010) (Featured in Back Cover).
84. Z. L. Wang, J. H. Hao, and H. L. W. Chan, “Controllable Synthesis and Formation Mechanism of Luminescent Monodispersed NaEuF4 Submicron Disks through Assembled Nanocrystals”, CrystEngComm 12, 1373 (2010).
83. H. T. Wong, H. L. W. Chan, and J. H. Hao, “Towards pure near-infrared to near-infrared upconversion of multifunctional GdF3:Yb3+,Tm3+ nanoparticles”, Optics Express 18, 6123 (2010). (selected in Virtual Journal for Biomedical Optics, vol.5, Iss.7, April 2010).
82. Y. H. Liu, W. D. Zhuang, Y. S. Hu, W. G. Gao, and J. H. Hao, “Synthesis and luminescence of sub-micron sized Ca3Sc2Si3O12: Ce green phosphors for white light-emitting diode and field-emission display applications”, J. Alloy and Compounds. 504, 488 (2010).
81. Z. L.Wang, J. H. Hao, and H. L.W. Chan, “Light emission due to energy transfer from Gd3+ to Eu3+ ions in paramagnetic NaGdF4:Eu3+ submicron disks”, J. Electrochem. Soc. 157, J315 (2010).
80. W. Huang, J.Y. Dai, and J.H. Hao, “Structural and resistance switching properties of ZnO/SrTiO3/GaAs heterostructure grown by laser molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett. 97, 162905 (2010).
79. Z. P. Wu, W. Huang, and J. H. Hao, “Growth mode and dielectric properties in laser MBE grown multilayer of SrTiO3 and YBa2Cu3Oy”, Vacuum 85, 639 (2010).
78. Jiwei Wang, Jianhua Hao, and Peter A. Tanner, “Luminous and tunable white-light upconversion for YAG (Yb3Al5O12) and (Yb,Y)2O3 nanopowders”, Optics Letters 35, 3922 (2010).

Back to Top

2009

77. S.F. Zhou, N. Jiang, B. Wu, J. H. Hao, and J. R. Qiu, " Ligand-driven wavelength tunable and ultra-broadband infrared luminescence in single ion doped transparent hybrid materials", Adv. Funct. Mater. 19, 2081 (2009).
76. W. Huang, Z. P. Wu, and J. H. Hao, “Electrical properties of ferroelectric BaTiO3 thin film on SrTiO3 buffered GaAs by laser molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett. 94, 032905 (2009).
75. S.F. Zhou, W. Q. Lei, J. X. Chen, J. H. Hao, H. P. Zeng, and J. R. Qiu, “Laser-induced optical property changes inside Bi-doped Glass”, IEEE Photonics Tech. Lett. 21, 386 (2009).
74. H. L. Li, Z. L. Wang, S. J. Xu, and J. H. Hao, “Improved performance of spherical BaWO4: Tb3+ phosphors for field-emission displays”, J. Electrochem. Soc. 156, J112 (2009).
73. Z. Y. Zhai, X. S. Wu, H. L. Cai, X. M. Lu, J. H. Hao, J. Gao, W. S. Tan, Q. J. Jia, H. H. Wang, and Y. Z. Wang, “Dislocation density and strain distribution in SrTiO3 film grown on (110) DyScO3 substrate”, J. Phys. D: Appl. Phys. 42 105307 (2009).
72. S. F. Zhou, W. Q. Lei, N. Jiang, J. H. Hao, E. Wu, H. P. Zeng, and J. R. Qiu, “Space-selective control of luminescence inside the Bi-doped mesoporous silica glass by a femtosecond laser”, J. Mater. Chem. 19, 4603 (2009).
71. H. T. Wong, H. L. W. Chan, and J. H. Hao, “Magnetic and luminescent properties of multifunctional GdF3:Eu3+ nanoparticles”, Appl. Phys. Lett. 95, 022512 (2009).
70. H. L. Li, H.L.W. Chan, and J.H. Hao, “Photoluminescent and low-voltage cathodoluminescent blue-emitting phosphors with high colour purity”, J. Phys. D: Appl. Phys. 42 185103 (2009).
69. Y. H. Liu, J. H. Hao, W. D. Zhuang, and Y. S. Hu, “Structural and luminescent properties of gel-combustion synthesized green-emitting Ca3Sc2Si3O12: Ce3+ phosphor for solid-state lighting”, J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 245102 (2009). (Annual selection of highlights of the excellent work published in J. Phys. D: Appl. Phys.)

Back to Top

2008

68. Z .L. Wang, H.L.W. Chan, H.L. Li, and J.H. Hao, “Highly efficient low-voltage cathodoluminescence of LaF3: Ln3+ (Ln = Eu3+, Ce3+, Tb3+) spherical particles”, Appl. Phys. Lett. 93, 141106 (2008).
67. Z. P. Wu, W. Huang, K. H. Wong, and J. H. Hao “Structural and dielectric properties of epitaxial SrTiO3 films grown directly on GaAs substrates by laser molecular beam epitaxy”, J. Appl. Phys. 104, 054103 (2008).
66. J. H. Hao, Z.H. Wang, J. Gao “Magnetotransport and dielectric properties of perovskite ruthenate and titanate thin films”, J. Appl. Phys. 103, 063912 (2008).
65. S. F. Zhou, N. Jiang, B. Zhu, H. C. Yang, S. Ye, G. Lakshminarayana, J.H. Hao, J. R. Qiu “Multifunctional bismuth-doped nanoporous silica glass: From blue-green, orange, red, and white light sources to ultra-broadband infrared amplifiers”, Adv. Funct. Mater. 18, 1407 (2008).
64. S.F. Zhou, H. F. Dong, H. P. Zeng, J. H. Hao, J.X. Chen, and J. R. Qiu, “Infrared luminescence and amplification properties of Bi-doped GeO2-Ga2O3-Al2O3 glasses”, J. Appl. Phys. 103, 103532 (2008).
63. Z.L. Wang, H.L. Li, and J.H. Hao, “Blue-green, red and white light emission of ZnWO4 based phosphors for low-voltage cathodoluminescence applications”, J. Electrochem. Soc. 155, J152 (2008).
62. W. Huang, J. Zhu, H. Z. Zeng, X. H. Wei, Y. Zhang, Y. R. Li, and J.H. Hao,“ Effect of strain on the ferroelectric properties in epitaxial perovskite titanate thin films grown on ferromagnetic CoFe2O4 layers”, Scripta Mater. 58, 1118 (2008).
61. S. F. Zhou, N. Jiang, H. F. Dong, H. P. Zeng, J.H. Hao, and J. R. Qiu, “Size-induced crystal field parameter change and tunable infrared luminescence in Ni2+-doped high-gallium nanocrystals embedded glass ceramics”, Nanotechnology, 19, 015702 (2008).

Back to Top

2007

60. S .X. Wang, J.H. Hao, Z.P. Wu, D. Y. Wang, Y. Zhuo, and X. Z. Zhao, “Dielectric properties of Ba0.6Sr0.4TiO3 thin films using Pb0.3Sr0.7TiO3 buffer layers”, Appl. Phys. Lett. 91, 252908 (2007).
59. J.L. Li, J.H. Hao, Z. Ying, and Y. R. Li, “Growth mode mapping and structural properties of controlled perovskite BaTiO3/SrTiO3 heterostructure”, Appl. Phys. Lett., 91, 201919 (2007).
58. J.L. Li, J.H. Hao, and Y.R. Li, “Improvement of laser molecular beam epitaxy grown SrTiO3 thin film properties by temperature gradient modulation growth”, Appl. Phys. Lett., 91, 131902 (2007).
57. Z.Y. Zhai, X. Z. Li, S.S. Zhi, X. S. Wu, J.H. Hao, and J. Gao “Dislocation density in SrTiO3 film grown on DyScO3 by pulse laser ablation”, Surf. Rev.& Lett., 14, 779 (2007).
56. J.H Hao and G.G. He, “Low-temperature synthesis and cathodoluminescence properties of borate-based thin films”, J. Lumin., 122-123, 577 (2007).
55. J.H. Hao and J. Gao, “Integration of laser MBE grown oxide thin films of SrTiO3 and YBa2Cu3Oy for tunable applications”, Surf. Rev.& Lett., 14, 833 (2007).
54. Z. Luo, J.H. Hao and J. Gao, “Rectifying characteristics and transport behavior of SrTiO3- δ (110)/p-Si (100) heterojunctions”, Appl. Phys. Lett., 91, 062105 (2007).

Back to Top

Previous

53. J. .H. Hao, Z. Luo, and J. Gao, “Effects of substrate on the dielectric and tunable properties of epitaxial SrTiO3 thin films”, J. Appl. Phys., 100, 114107 (2006). (selected for the December 15, 2006 issue of Virtual Journal of Applications of Superconductivity).
52. Z.Y. Zhai, X.S. Wu, Z.S. Jiang, J.H. Hao, J. Gao, Y.F. Cai, and Y.G. Pan, “Strain distribution in epitaxial SrTiO3 thin films”, Appl. Phys. Lett., 89, 262902 (2006).
51. J.H. Hao, J. Gao, and H. K. Wong, “Laser molecular beam epitaxy growth and properties of SrTiO3 thin films for microelectronic applications”, Thin Solid Films, 515, 559 (2006).
50. J.H. Hao and J. Gao, “Application of optical and luminescent techniques to the characterization of oxide thin films”, Appl. Surf. Sci., 252, 5590 (2006).
49. J.H. Hao, G. G. He, X.W. Huang, and R. Wu, “Blue-light emission from undoped and rare-earth-doped wide bandgap oxides”, J. Rare Earths, 24, 729 (2006).
48. J.H. Hao and J. Gao, “Characterization of oxide thin films using optical techniques”, Appl. Surf. Sci. 253, 372 (2006).
47. J. H. Hao, J. Gao, Z. Wang, and D.P. Yu “Interface structure and phase of epitaxial SrTiO3 (110) thin films grown directly on silicon” Appl. Phys. Lett., 87, 131908 (2005).
46. J. H. Hao, J. Gao, and H. K. Wong, SrTiO3(110) thin films grown directly on different oriented silicon substrates, Appl. Phys. A. –Mater. Sci. & Process. 81, 1233 (2005).
45. J. H. Hao and J. Gao “A novel hydrate-based thin-film phosphor: Low-temperature growth process and properties”, Appl. Phys. A. –Mater. Sci. & Process. 81, 1277 (2005).
44. J. H. Hao and J. Gao, “Crystalline SrTiO3 thin films on silicon by pulsed laser deposition”, Inter. J. Mod. Phys. B 19, 533 (2005).
43. Zhidong Lou and Jianhua Hao, “Cathodoluminescent characteristics of green-emitting ZnAl2O4:Mn thin-film phosphors”, Appl. Phys. A.–Mater. Sci. & Process. 80, 151 (2005).
42. Jianhua Hao, Zhidong Lou, Ian Renaud, and Michael Cocivera, “Electroluminescence from europium doped gallium oxide deposited by spray pyrolysis”, Thin Solid Films. 467, 182 (2004)
41. J. H. Hao and J. Gao, “Abnormal reduction of Eu ions and luminescence from CaB2O4: Eu thin films”, Appl. Phys. Lett. 85, 3720 (2004).
40. Zhidong Lou and Jianhua Hao, “Cathodoluminescence of rare-earth-doped zinc aluminate films”, Thin Solid Films. 450, 334 (2004).
39. Jianhua Hao, Zhidong Lou, and Michael Cocivera, “In situ growth of blue-emitting thin films of cerium-doped barium chloride hydrate at low temperatures” Appl. Phys. Lett. 82, 1404 (2003).
38. J. H. Hao, J. Gao, and M. Cocivera, “Tuning of the blue emission from europium-doped alkaline earth chloroborate thin films activated in air”, Appl. Phys. Lett. 82, 2778 (2003).
37. J. H. Hao, J. Gao, and M. Cocivera, “Green, blue, and yellow cathodoluminescence of Ba2B5O9Cl thin-films doped with Tb3+, Tm3+, and Mn2+” Appl. Phys. Lett. 82, 2224 (2003).
36. Y. L. Qin, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Ordered array of nanoscale Ru crystals in the SrRuO3 buffer layer in an SrTiO3/SrRuO3 bilayer films on SrTiO3 substrates”, J. Cryst. Growth 252, 279 (2003).
35. Jianhua Hao and Michael Cocivera, “Blue cathodoluminescence from Ba2B5O9Cl: Eu phosphor thin films on glass substrates”, Appl. Phys. Lett. 81, 4154 (2002).
34. Zhidong Lou, Jianhua Hao, and Michael Cocivera, “Luminescence studies of BaAl2O4 films doped with Tm, Tb, and Eu”, J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 2841 (2002).
33. Zhidong Lou, Jianhua Hao, and Michael Cocivera, “Luminescence of ZnWO4 and CdWO4 thin films prepared by spray pyrolysis”, J. Lumin. 99, 349 (2002).
32. Y. L. Qin, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Dislocations in SrTiO3 thin films grown on LaAlO3 substrates”, J. Mater. Res. 17, 3117 (2002).
31. Jianhua Hao and Michael Cocivera, “Optical and luminescent properties of undoped and rare-earth-doped Ga2O3 thin films deposited by spray pyrolysis”, J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 433 (2002).
30. Jianhua Hao and Michael Cocivera, “Cathodoluminescence of Sr2B5O9Cl thin-films doped with Tm3+, Tb3+ and Mn2+ ”, J. Phys.: Conden. Matter 14, 925 (2002).
29. J. S. Wu, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Propagation and interaction of {111} planar defects in the SrRuO3 buffer layer in SrTiO3/SrRuO3 two-layer films on LaAlO3 substrates”, Philos. Mag. A 82, 65 (2002).
28. J. S. Wu, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “A new mechanism for misfit dislocation generation: superdislocations associated with Ruddlesden-Propper planar defects”, J. Cryst. Growth 234, 603 (2002).
27. Jianhua Hao, S. A. Studenikin, and Michael Cocivera, “Transient photoconductivity properties of tungsten oxide thin films prepared by spray pyrolysis”, J. Appl. Phys. 90, 5064 (2001).
26. Jianhua Hao and Michael Cocivera, “Luminescent characteristics of blue-emitting Sr2B5O9Cl: Eu phosphors”, Appl. Phys. Lett. 79, 740 (2001).
25. Jianhua Hao, S. A. Studenikin, and Michael Cocivera, “Blue, green and red luminescence of Y2O3 phosphor films prepared by spray pyrolysis”, J. Lumin. 93, 119 (2001).
24. J. H. Hao, Z. S. Li, and H. K. Wong, “Electronic transport and magnetic properties in (La1-xGdx)Ca0.33MnOd perovskites”, Mater. Sci. & Engin. B83, 70 (2001).
23. C. Ang, L. E. Cross, Z. Yu, R. Guo, A. S. Bhalla, and J. H. Hao, “Dielectric loss and defect mode of SrTiO3 thin films under direct-current bias”, Appl. Phys. Lett. 78, 2754 (2001).
22. J. S. Wu, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Microstructure and misfit relaxation in SrTiO3/SrRuO3 bilayer films on LaAlO3 (100) substrates”, J. Mater. Res. 16, 3443 (2001).
21. J. S. Wu, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Stair-rod dislocations in perovskite films on LaAlO3 substrates ”, Phil. Mag. Lett. 81, 375 (2001).
20. J. S. Wu, C. L. Jia, K. Urban, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Conservative antiphase boundary in SrTiO3 films on LaAlO3 substrates with SrRuO3 buffer layers”, J. Appl. Phys., 89, 5653 (2001).
19. A. A. Sirenko, C. Bernhard, A. Golnik, A.M. Clark, Jianhua Hao, Weidong Si, and X. X. Xi, “Soft-mode hardening in SrTiO3 thin films”, Nature 404, 373 (2000).
18. A. Akimov, A. A. Sirenko, A. M. Clark, J. H. Hao, and X. X. Xi, “Electric-field-induced soft-mode hardening in SrTiO3 films”, Phys. Rev. Lett. 84, 4625 (2000).
17. J. H. Hao, G. He, D. Lu, and H. K. Wong, “Photoexcitation and transport characteristics in doped manganite thin films”, Mater. Lett., 46, 225 (2000).
16. Anna M. Clark, J. H. Hao, W. D. Si, and X. X. Xi, “Properties of interfaces between SrTiO3 thin films and electrodes ”, Integr. Ferroelectr., 29, A53 (2000).
15. X. X. Xi, H. C. Li, W. D. Si, A. A. Sirenko, I. A. Akimov, J. R. Fox, A. M. Clark, and J. H. Hao, “Oxide thin films for tunable microwave devices”, J. Electroceramics 4, 393 (2000).
14. X. X. Xi, A. M. Clark, J. H. Hao, and W. D. Si, “Dielectric and lattice dynamical properties of SrTiO3 thin films”, Integr. Ferroelectr. 29, 247 (2000).
13. Jianhua Hao, W. D. Si, X. X. Xi, R. Guo, A. S. Bhalla, and L. E. Cross “Dielectric properties of pulsed-laser-deposited calcium titanate thin films”, Appl. Phys. Lett. 76, 3100 (2000).
12. J. H. Hao, X. Mao, C. H. Chen, and D. X. Lu, “Room temperature bolometric applications using manganese oxide thin films”, Inter. J. Infra. & Milli. Waves 20, 2113 (1999).
11. X. X. Xi, Anna M. Clark, J. H. Hao, and W. D. Si, “Dielectric loss of strontium titanate thin films on different substrates”, Integr. Ferroelectr. 24, 239 (1999).
10. X. J. Yi, J.H. Hao, X. Y. Zhang, and G. K. Wong, “ a -Sn thin film grown on GaAs substrate by MBE and investigation of its multiquantum well structure”, Science in China A 41, 399 (1998).
9. X.J. Yi, Y. Li, J.H. Hao, X.Y. Zhang, G. K. Wong, “Thin films of Sb grown by molecular beam epitaxy and the quantum size effect” Acta Phys. Sinica, 47, 1899 (1998).
8. J. Hao and K. Huang, “Low-frequency noise in oxide material with giant magnetoresistance behavior”, Chin. Sci. Bull. 42, 163 (1997).
7. J. H. Hao, X. T. Zeng, and H. K. Wong “Optical response of single-crystal (La, Ca) MnO d thin films”, J. Appl. Phys. (communication) 79, 1810 (1996).
6. J. H. Hao, X. R. Zhao, F. Q. Zhou, X. J. Yi, and Z. G. Li, “In situ growth of Y-Ba-Cu-O film by ion beam sputtering”, Mater. Sci. & Engin., B22, 165 (1994).
5. F. Q. Zhou, J. H. Hao, H. D. Sun, and X. R. Zhao, “Infrared response of granular YBCO superconducting films”, Solid State Commun. 89, 535 (1994).
4. J. H. Hao, F. Q. Zhou, H. D. Sun, and Z. G. Li “Study on YBa2Cu3O7-x superconducting photodetectors”, Chin. J. Electronics 3, 1 (1994).
3. F. Q. Zhou, J. H. Hao, H. D. Sun, and Z. G. Li “A principle of operation for high temperature superconducting infrared detector with grain boundary structure”, Chin. J. Infra. & Milli. Waves 12, 505 (1994).
2. J. H. Hao, F. Q. Zhou, H. D. Sun, X. R. Zhao, X. J. Yi, and Z. G. Li, “Different characteristics of high temperature superconducting infrared detectors with granular and epitaxial films”, Inter. J. Infra. & Milli. Waves 14, 265 (1993).
1. J. H. Hao, F. Q. Zhou, H. D. Sun, X. R. Zhao, X. J. Yi, and Z. G. Li “Responsivity calculation and measurement of YBaCuO optical detector”, IEEE Trans. on Appl. Supercond. 3, 2167 (1993).

Back to Top