Publications

2024

Chang Liu, Xuming Zou, Yawei Lv, Xingqiang Liu, Chao Ma, Kenli Li, Yuan Liu, Yang Chai, Lei Liao, and Jun He, "Controllable van der Waals gaps by water adsorption", Nature Nanotechnology, 2024, DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01579-w

2023

Maria Vasilopoulou, Abd Rashid bin Mohd Yusoff, Yang Chai, Michael-Alexandros Kourtis, Toshinori Matsushima, Nicola Gasparini, Rose Du, Feng Gao, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Thomas D. Anthopoulos, and Yong-Young Noh, "Neuromorphic computing based on halide perovskites", Nature Electronics, 2023, 6, 949-962.

Yue Zhou, Jiawei Fu, Zirui Chen, Fuwei Zhuge, Yasai Wang, Jianmin Yan, Sijie Ma, Lin Xu, Huanmei Yuan, Mansun Chan, Xiangshui Miao, Yuhui He*, and Yang Chai*, "Computational event-driven vision sensors for in-sensor spiking neural networks", Nature Electronics, 2023, 6, 870-878, DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-023-01055-2 [Link] News and Views, Nature Electronics, 2023, 6, 801-802. 

Hongye Chen, Tianqing Wan, Yue Zhou, Jianmin Yan, Songge Zhang, Hongyu Yu*, and Yang Chai*, "Highly nonlinear memory selectors with ultrathin MoS2/WSe2/MoS2 heterojunction", Advanced Functional Materials, 2023, 202304242.

Zhiying Qi, Linjie Mi, Haoran Qian, Weiguo Zheng, Yao Guo*, and Yang Chai*, "Physical Reserviro Computing Based on Nanoscale Materials and Devices", Advanced Functional Materials, 2023, 2306149.       

Bangjie Shao, Tianqing Wan, Fuyou Liao, Beom Jin Kim, Jiewei Chen, Jianmiao Guo, Sijie Ma, Jong-Hyun Ahn*, and Yang Chai*, "
Highly Trustworthy In-Sensor Cryptography for Image Encryption and Authentication", ACS Nano, 2023, 17, 11, 10291-10299, DOI: 10.1021/acsnano.3c00487.


Jiewei Chen, Zheng Zhou, Beom Jin Kim, Yue Zhou, Zhaoqing Wang, Tianqing Wan, Jianmin Yan, Jinfeng Kang, Jong-Hyun Ahn*, and Yang Chai*, "Optoelectronic graded neurons for bioinspired in-sensor motion perception", Nature Nanotechnology, 2023, 18, 882-888 DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01379-2.

Hongkai Ning, Zhihao Yu, Qingtian Zhang, Hengdi Wen, Bin Gao, Yun Mao, Yuankun Li, Ying Zhou, Yue Zhou, Jiewei Chen, Lei Liu, Wenfeng Wang, Taotao Li, Yating Li, Wanqing Meng, Weisheng Li, Yun Li, Hao Qiu, Yi Shi, Yang Chai, Huaqiang Wu, Xinran Wang, “An in-memory computing architecture based on a duplex two-dimensional material structure for in situ machine learning”, Nature Nanotechnology, 2023, 18, DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01343-0.2022

Yang Chai and Fuyou Liao, "Near-sensor and in-sensor computing", Springer & Nature Publisher, ISBN: 978-3-031-11505-9 [Link]

Jiewei Chen, Yue Zhou, Jianmin Yan, Jidong Liu, Lin Xu, Jingli Wang, Tianqing Wan, Yuhui He, Wenjing Zhang, and Yang Chai*, "Room-temperature valley transistors for low-power neuromorphic computing", Nature Communications, 2022, 13, 7758: 1-9. [Link]

Yang Chai*, "In-sensor computing - Silicon photodiodes that multiply", Nature Electronics, 2022, 5, 483-484. [Link]

Shunli Ma, Tianxiang Wu, Xinyu Chen, Yin Wang, Jingyi Ma, Honglei Chen, Antoine Riaud, Jing Wan, Zihan Xu, Lin Chen, Junyan Ren, David Wei Zhang, Peng Zhou*, Yang Chai*, Wenzhong Bao*, "A 619-pixel machine vision enhancement chip based on two-dimensional semiconductors", Science Advances, 2022, eabn9328.

Tianqing Wan, Bangjie Shao, Sijie Ma, Yue Zhou, Qiao Li, and Yang Chai*, "In-Sensor Computing: Materials, Devices, and Integration Technologies", Advanced Materials, 2022, 2203830. [Link]

Jiewei Chen, Ting Zhang, Jingli Wang, Lin Xu, Ziyuan Lin, Jidong Liu, Cong Wang, Ning Zhang, Shu Ping Lau, Wenjing Zhang, Manish Chhowalla, and Yang Chai*, "Topological phase change transistors based on tellurium Weyl semiconductor", Science Advances, 2022, eabn3837. [Link]

Bo Fang, Jianmin Yan, Dan Chang, Jinli Piao, Kit Ming Ma, Qiao Gu, Ping Gao, Yang Chai*, and Xiaoming Tao*, "Scalable production of ultrafine polyaniline fibers for tacile organic electrochemical transistors", Nature Communications, 2022, 13, 2101. 

 •  


 • Tianqing Wan, Sijie Ma, Fuyou Liao, Lingwei Fan, and Yang Chai*, "Neuromorphic sensory computing", Science China Information Science, 2022, 65(4), 1-14.

  Yue Zhou, Yasai Wang, Fuwei Zhuge, Jianmiao Guo, Sijie Ma, Jingli Wang, Zijian Tang, Yi Li, Xiangshui Miao,* Yuhui He,* and Yang Chai*, "A Reconfigurable Two-WSe2-Transistor Synaptic Cell for Reinforcement Learning", Advanced Materials, 2022, 2107754-1-11.

  Fuyou Liao, Zheng Zhou, Beom Jin Kim, Jiewei Chen, Jingli Wang, Tianqing Wan, Yue Zhou, Anh Tuan Hoang, Cong Wang, Jinfeng Kang, Jong-Hyun Ahn* and Yang Chai*, "Bioinspired in-sensor visual adaptation for
  accurate perception", Nature Electronics, 2022, 5, 84-91 [Link] Highlighted in Nature, 2022, 602, 364 (https://www.nature.com/articles/d41586-022-00360-8)


  2021

  Jiewei Chen, Ting Zhang, Jingli Wang, Ning Zhang, Wei Ji, Shuyun Zhou, Yang Chai*, "Field-effect chiral anomaly devices with Dirac semimetal", Advanced Functional Materials, 2021, 2104192.

  Jing-Kai Qin, Cong Wang, Liang Zhen, Lain-Jong Li, Cheng-Yan Xu*, and Yang Chai*, "Van der Waals heterostructures with one-dimensional atomic crystals", Progress in Materials Science, 100856, 2021.

  Jingli Wang, Lejuan Cai, Jiewei Chen, Xunyu Guo, Yuting Liu, Zichao Ma, Zhengdao Xie, Hao Huang, Mansun Chan, Ye Zhu, Lei Liao, Qiming Shao and Yang Chai*, "Transferred Metal Gate to 2D Semiconductors for Sub-1 V Operation and Near Ideal Sub-Threshold Slope", Science Advances, 2021, 7: eabf8744.

  Zhijun Ma, Qiyao Huang, Qi Xu, Qiuna Zhuang, Xin Zhao, Yuhe Yang, Hua Qiu, Zhilu Yang, Cong Wang, Yang Chai, Zijian Zheng*, "Permeable superelastic liquid-metal fibre mat enables bicompatible and monolithic stretchable electroncis",
  Nature Materials, 2021, 20, 859-868. 
   


  2020

  Feichi Zhou and Yang Chai*, "Near-sensor and in-sensor computing", Nature Electronics, 2020, 3, 664-671. [Link]

  Jingkai Qin, Feichi Zhou, Jingli Wang, Jiewei Chen, Cong Wang, Xuyun Guo, Shouxin Zhao, Yi Pei, Liang Zhen, Peide Ye, Shuping LAU, Ye Zhu, Cheng-Yan Xu, and Yang Chai*, "Anisotropic Signal Processing with Trigonal Selenium Nanosheet Synaptic Transistors", ACS Nano, 2020, 14(8), 10018-10026.

  Jingli Wang, Xuyun Guo, Zhihao Yu, Zichao Ma, Yanghui Liu, Ziyuan Lin, Masun Chan, Ye Zhu, Xinran Wang, and Yang Chai*, “Low-Power Complementary Inverter with Negative Capacitance 2D Semiconductor Transistors”, Advanced Functional Materials, 2020, 2003859.

  Jingli Wang, Jingsi Qiao, Kang Xu, Jiewei Chen, Yuda Zhao, Bocheng Qiu, Ziyuan Lin, Wei Ji, Yang Chai*, “Quasi one-dimensional van der Waals gold selenide with stronginterchain interaction and giant magnetoresistance”, Science Bulletin, 2020, 65(17), 1451-1459.

  Ziyuan Lin, Cong Wang, Yang Chai*, “Emerging Group-VI Elemental 2D Materials: Preparations, Properties, and Device Applications”, Small, 2020, 2003319.

  Ning Zhang, Xiaobin Feng, Dewei Rao, Xi Deng, Lejuan Cai, Bocheng Qiu, Ran Long, Yujie Xiong, Yang Lu* and Yang Chai*, Nature Communications, 2020, 11, 4066.

  Jiaying Jiang, Xuming Zou, Yawei Lv, Yuan Liu, Weiting Xu, Quanyang Tao, Yang Chai, Lei Liao*, “Rational design of Al2O3/2D perovskite heterostructure dielectric for high performance MoS2 phototransistors”, Nature Communications, 2020, 11, 4266.

  Yang Chai*, "In-sensor computing for machine vision", Nature, 2020, 579, 32-33. [Link]

  2019

  Feichi Zhou, Zheng Zhou, Jiewei Chen, Tsz Hin Choy, Jingli Wang, Ning Zhang, Ziyuan Lin, Shimeng Yu, Jinfeng Kang, H. –S. Philip Wong and Yang Chai*, “Optoelectronic random access memories for neuromorphic vision sensors”, Nature Nanotechnology, 2019, 14, 776-782. [Link]

  Feichi Zhou, Jiewei Chen, Xiaoming Tao, Xinran Wang and Yang Chai*, "2D Materials Optoelectronic Memory - Convergence of Electronic Memory and Optical Sensor", Research, 2019, 9490413.

  Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Faheem Ershad, Pinyi Yang, Anish Thukral, Zhoulyu Rao, Hae-Jin Kim, Yanghui Liu, Xu Wang, Guoying Gu, Li Gao, Xinran Wang, Yang Chai, and Cunjiang Yu*, “Fully rubbery synaptic transistors and neurologically integrated devices”, Science Advances, 2019, eaax4961.

  Jidong Shi, Su Liu, Lisha Zhang, Bao Yang, Lin Shu, Ying Yang, Ming Ren, Yang Wang, Jiewei Chen, Wei Chen,* Yang Chai,* and Xiaoming Tao*, “Smart textile-integrated microelectronic system for wearable applications”, Advanced Materials, 2019, 1901958.

  Yang Wang, Songyang Su, Lejuan Cai, Bocheng Qiu, Ni Wang, Jie Xiong, Cheng Yang, Xiaoming Tao,* and Yang Chai*, “Monolithic Integration of All-in-One Supercapacitor for 3D Electronics”, Advanced Energy Materials, 2019, 1900037.

  Qiaoyan Hao, Huan Yi, Huimin Su, Bin Wei, Zhuo Wang, Zhezhu Lao, Yang Chai, Zhongchang Wang, Chuanhong Jin, Junfeng Dai, and Wenjing Zhang*, "Phase identification and strong second harmonic generation in pure ε-InSe and its alloys." Nano Letters, 2019, 19(4), 2634-2640.

  Ziyuan Lin, Jingli Wang, Xuyun Guo, Jiewei Chen, Chao Xu, Mingqiang Liu, Bilu Liu, Ye Zhu, and Yang Chai*, "Interstitial copper-doped edge contact for n-type carrier transport in black phosphorus", InfoMat, 2019, 1, 242-250.

  Bocheng Qiu, Cong Wang, Ning Zhang, Lejuan Cai, Yujie Xiong and Yang Chai*, “CeO2‑Induced Interfacial Co2+ Octahedral Sites and Oxygen Vacancies for Water Oxidation”, ACS Catalysis, 2019, 9, 6484-6490.


  2018

  Yao Guo, Weixuan Zhang , Hanchun Wu, Junfeng Han, Yongliang Zhang, Shenghuang Lin, Chunru Liu, Kang Xu, Jingsi Qiao, Wei Ji , Qing Chen, Song Gao, Wenjing Zhang, Xiangdong Zhang*, and Yang Chai*, "Discovering the forbidden Raman modes at the edges of layered materials", Science Advances, 2018, 4, eaau6252

  Jingli Wang, Xuyun Guo, Zhihao Yu, Zichao Ma, Yanghui Liu, Mansun Chan, Ye Zhu, Xinran Wang, Yang Chai*,"Steep Slope P-Type 2D WSe2 Field-Effect Transistors with Van Der Waals Contact and Negative Capacitance",  2018 International Electron Devices Meeting (IEDM), 520-523.   

  Zhihao Yu, Ying Zhu, Weisheng Li, Yi Shi, Gang Zhang, Yang Chai, Xinran Wang,"Toward High-Mobility and Low-Power 2D MoS2 Field-Effect Transistors",  2018 International Electron Devices Meeting (IEDM), 524-527. 

  Bocheng Qiu, Lejuan Cai, Yang Wang, Sainan Ma, Yuen Hong Tsang*, and Yang Chai*, Materials Today Energy, 11, 89-96.

  Yang Wang, Songyang Su, Lejuan Cai, Bocheng Qiu, Cheng Yang, Xiaoming Tao,* and Yang Chai*, Energy Storage Materials

  Mingyang Xing, Y. Zhou, C. Dong, Lejuan Cai, L. Zeng, B. Shen, L. Pan, C. Dong, Yang Chai, Jinlong Zhang, and Yadong Yin, "Modulation of the Reduction of Potential of TiO2-x by fluorination for efficient and selective CH4 generation from CO2 photoreduction", Nano Letters, 18, 3384-3390.

  Changjian Zhou, S. Raju, B. Liu, Mansun Chan, Yang Chai, Cary Yang, "Self-driven metal-semiconductor-metal WSe2 photodetector with asymmetric contact geometries", Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1802954.

  Longhui Zeng, D. Wu, SH. Lin, C. Xie, HY. Yuan, W. Lu, SP. Lau, Yang Chai, LB. Luo*, Yuen Hong Tsang*, "Controlled Synthesis of 2D Palladium Diselenide for Sensitive Photodetector Applications", Advanced Functional Materials, 2018, 1806878.

  Lejuan Cai, Bocheng Qiu, Ziyuan Lin, Yang Wang, Sainan Ma, Mengye Wang, Yuen Hong Tsang, and Yang Chai*, "Active site engineering of Fe- and Ni-sites for highly efficient electrochemical overall water splitting", Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 21445-21451.

  Tsz Hin Choy, Feichi Zhou, Wei Xu, MC Wong, Tao Ye, Jianhua Hao, and Yang Chai*, "Enhanced output power of a freestanding ball-based triboelectric generator through the electrophorus effect", Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 18518-18524.

  Bocheng Qiu, Lejuan Cai,Yang Wang, Ziyuan Lin, Yunpeng Zuo, Mengye Wang, and Yang Chai*," Fabrication of Nickel-Cobalt Bimetal Phosphide Nanocages for Enhanced Oxygen Evolution Catalysis", Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1706008. [Link]

  Feichi Zhou, Yanghui Liu, Xinpeng Shen, Mengye Wang, Fang Yuan, and Yang Chai*, "Low-Voltage, Optoelectronic CH3NH3PbI3-xClx Memory with Integrated Sensing and Logic Operations", Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1800080. [Link]

  Longhui Zeng, Shenghuang Lin, Tengfei Zhang, Chao Xie, Zhixiang Zhang, Yang Chai, Shu Ping Lau, Linbao Luo,* Yuen Hong Tsang*, "Fast, Self-Driven, Air-Stable Photodetector Based on Vertically Standing Layered PtSe2/GaAs Heterojunction", Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1705970. [Link]

  Juntan Yang, Yi Wang, Yinfeng Lin, Huajian Gao, Yang Chai*, and Haimin Yao*, "Edge orientations of mechanically exfoliated anistropic two-dimensional materials", Journal of the Mechanics and Physcis of Solids, 2018, 112, 157-168. [Link]

  Jingsi Qiao, Yuhao Pan, Feng Yang, Cong Wang, Yang Chai, and Wei Ji, "Few -layer Tellurium: one-dimensional-like layered elementary semiconductor with strking physical properties", Science Bulletin, 2018, 63, 159-168. [Link]

  Shosuke Fujii, Jena Anne C. Incorvia, Fang Yuan, Shengjun Qin, Fei Hui, Yuanyuan Shi, Yang Chai, Mario Lanza, and H. -S. Philip Wong, "Scaling the CBRAM switching layer diameter to 30 nm improves cycling endurance", IEEE Electron Device Letters, 2018, 39(1), 23-26. [Link]

  2017

  Kaihao Yu, Wen Zhao, Xing Wu, Jianing Zhuang, Xiaohui Hu, Qiubo Zhang, Jun Sun, Tao Xu, Yang Chai, Feng Ding, and Litao Sun, "in-situ atomic-scale observation of monolayer graphene growth from SiC", Nano Research, 2017, [Link]

  Lejuan Cai, Ziyuan Lin, Mengye Wang, Feng Pan, Jiewei Chen, Yi Wang, Xinpeng Shen, and Yang Chai*, "Improved interfacial H2O supply by surface hydroxyl groups for enhanced alkaline hydrogen evolution", Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(46), 24091-24097. [Link]

  Zhihao Yu, Hanchen Wang, Weisheng Li, Sheng Xu, Xiongfei Song, Shuxian Wang, Peng Wang, Peng Zhou, Yi Shi, Yang Chai, and Xinran Wang, "Negative Capacitance 2D MoS2 Transistors with Sub-60 mV/dec Subthreshold Swing over 6 orders, 250 uA/um current density and Nearly-Hysteresis-free", IEEE International Electron Device Meeting (IEDM) Technical Digest, 2017, 577-580. [Link]

  Yunpeng Zuo, Dewei Rao, Shuo Li, Tingting Li, Guilin Zhu, Shuangming Chen, Li Song, Yang Chai,* and Heyou Han*, “Atomic Vacancies Control of Pd-Based Catalysts for Enhanced Electrochemical Performance”, Advanced Materials, 2017, 29, 1704171. [Link]

  Daowei He, Jingsi Qiao, Linglong Zhang, Junya Wang, Tu Lan, Jun Qian, Yun Li, Yi Shi, Yang Chai, Wei Lan, Luis K Ono, Yabing Qi, Jian-Bin Xu, Wei Ji, Xinran Wang

  , "Ultrahigh mobility and efficient charge injection in monolayer organic thin-film transistors on boron nitride", Science Advances, 2017, 3, e1701186. [Link]

  L. Li, W. K. Wang, Y. Chai, H. Q. Li, M. L. Tian, T. Y. Zhai, "Few-layered PtS2 Phototransistor on h-BN with High Gain", Advanced Functional Materials, 2017, 1701011 [Link].

  Ziyuan Lin, Lejuan Cai, Wei Lu, and Yang Chai*, "Phase and Facet Control of Molybdenum Carbide Nanosheet Observed by in-situ TEM", Small, 2017, 170051 [Link].

  Fang Yuan, Zhi Zhang, Chunru Liu, Feichi Zhou, Hei Man Yau, Wei Lu, Xiaoyan Qiu, H. -S. Philip Wong, Jiyan Dai, and Yang Chai*, "Real-time observation of the electrode-size-dependent evolution dynamics of the conducting filaments in a SiO2 layer", ACS Nano, 2017, 11 (4), 4097–4104. [Link]

  Mengye Wang, Leijuan Cai, Yi Wang, Feichi Zhou, Kang Xu, Xiaoming Tao, and Yang Chai*, "Graphene-draped semiconductors for enhanced photocorrosion resistance and photocatalytics properties", Journal of the American Chemistry Society, 2017, 139(11), 4144-4151. [Link]

  M. Long, T. Zhang, H. Zhu, G. Li, W. Guo, Y. Chai, W. Chen, Q. Li, K. S. Wong, J. B. Xu, and K. Y. Yan*, "Textured CH3NH3PbI3 thin film with enhanced stability for high performance perovskite solar cell", Nano Energy, 2017, 33, 485-496. [Link]

  2016

  1. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Peng Yu, Zhixin Hu, Ziyuan Lin, Shu Ping Lau, Zheng Liu, Wei Ji, and Yang Chai,     "Extraordinarily Strong Interlayer Interaction in Two-Dimensional Layered PtS2", Advanced Materials, 2016, 28(12), 2399-2407. [Link]

  2. Feichi Zhou, Zhiwei Ren, Yuda Zhao, Xinpeng Shen, Aiwu Wang, Yang Yang Li, Charles Surya, and Yang Chai*, "Perovskite Photovoltachromic Supercapacitor with All Transparent Electrodes", ACS Nano, 2016, 10(6), 5900-5908. [Link]

  3. Linfeng Fei, Shuijin Lei, Wei-Bing Zhang, Wei Lu, Ziyuan Lin, Chi Hang Lam, Yang Chai*, and Yu Wang*, "Direct TEM Observations on Growth Mechanisms of Two-Dimensional MoS2 Flakes", Nature Communications, 2016, 7, 12206-1-7. [Link]

  4. Gongxun Bai, Zhibin Yang, Yuda Zhao, Sin Yuk Choi, Shuoguo Yuan, Yang Chai, Siu Fung Yu, Shu Ping Lau, and Jianhua Hao, "Two-dimensional layered materials of rare-earth Er-doped MoS2 with NIR-to-NIR down- and up-conversion photoluminescence", Advanced Materials, 2016, 28(34), 74742-7477. [Link]

  5. Liting Shen, Yuda Zhao, Yi Wang, Ruobing Song, Qian Yao, Shanshan Chen, and Yang Chai*, "A long-term corrosion barrier with an insulating boron nitride monolayer", Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(14), 5044-5050. [Link]

  6. Changjian Zhou, Yuda Zhao, Salahuddin Raju, Yi Wang, Ziyuan Lin, Mansun Chan, and Yang Chai*, "Carrier Type Control of WSe2 Field-Effect Transistors by Thickness Modulation and MoO3 Layer Doping", Advanced Functional Materials, 2016, 26, 4223-4230. [Link]

  7. Bo Zhou, Lili Tao, Yang Chai, Shu Ping Lau, Qinyuan Zhang, and Yuen Hong Tsang, "Constructing Interfacial Energy Transfer for Photon Up- and Down-Conversion", Angewandte Chemie, 2016, 55(40), 12356-12360. [Link]

  8. Yao Guo, Chunru Liu,Qifang Yin, Chengrong Wei, Shenghuang Lin, Tim B. Hoffman, Yuda Zhao, J. H. Edgar, Qing Chen, Shu Ping Lau, Junfeng Dai, Haimin Yao, H. -S. Philip Wong,  and Yang Chai*,Distinctive In-Plane Cleavage Behaviors of Two-Dimensional Layered Materials”, ACS Nano, 2016, 10 (9), 8980–8988. [Link]

  9. Keyou Yan, Zhanhua Wei, Tiankai Zhang, Xiaoli Zheng, Mingzhu Long,  Zefeng Chen, Yuda Zhao, Weiguang Xie, Teng Zhang, Jianbin Xu, Yang Chai*, and Shihe Yang*, “Near-Infrared Photoresponse of One-Sided Abrupt MAPbI3/TiO2 Heterojunction through a Tunneling Process”, Advanced Functional Materials, 2016, 26, 8545-8554. [Link]

  10. Yuda Zhao, Kang Xu, Feng Pan, Changjian Zhou, Feichi Zhou, and Yang Chai*, "Doping, Contact and Interface Engineering of Two-Dimensional Layered Transition Metal Dichalcogenides Transistors", Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1603484. [Link].

  11. Changjian Zhou and Yang Chai*, "Ferroelectric-gated two dimensional material based electron devices", Advanced Electronic Materials, 2016, [Link].

  12. Mingzhu Long, Tiankai Zhang, Yang Chai, Chun Fai Ng, Chung Wai Mak, Jianbin Xu, and Keyou Yan, "Nonstoichiometric Acid-Base Reaction as Reliable Synthetic Route to Highly Stable CH3NH3PbI3 Perovskite Material", Nature Communications, 2016, 13503-1-11 [Link].

  13. Yudi Zhao, Junjie Hu, Peng Huang, Fang Yuan, Yang Chai, Xiaoyan Liu, and Jinfeng Kang, “A Physics-based Compact Model for Material- and Operation-Oriented Switching Behaviors of CBRAM", IEEE International Electron Device Meeting (IEDM) Technical Digest, 2016, 188-191.

  14. Ziyuan Lin, Chunru Liu, and Yang Chai*, "High Thermally Conductive and Electrically Insulating 2D Boron Nitride Nanosheet for Efficient Heat Dissipation of High-power Transistors", 2D Materials, 2016, 3, 041009 [Link].

  15. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Zhihao Yu, Peng Yu, Kang Xu, Shu Ping Lau, Wu Zhou, Zheng Liu, Xinran Wang, Wei Ji, and Yang Chai, "High-Electron-Mobility and Air-Stable 2D Layered PtSe2 FETs", Advanced Materials, 2017, 29, 1604230 [Link].