Publications


Journal

2021

128. Furui Tan*, Hongyuan Chen, Ronghua Yuan, Xuming Zhang and Deliang Chen*, Co-Ni basic carbonate nanowire/carbon nanotube network with high electrochemical capacitive performance via electrochemical conversion, Frontiers in Chemistry, vol. 9, pp. 689 – 700, paper no. 655025, 21 October 2021. DOI:10.3389/fchem.2021.655025

127. Huaping Jia, Yat Lam Wong, Bingzhe Wang, Guichuan Xing, Chi Chung Tsoi, Meiling Wang, Wendong Zhang, Aoqun Jian*, Shengbo Sang*, Dangyuan Lei and Xuming Zhang*, Enhanced solar water splitting using plasmon-induced resonance energy transfer and unidirectional charge carrier transport, Optics Express, vol. 29, no. 21, pp. 34810–34825, 8 Oct 2021. DOI: 10.1364/OE.440777

126. Yanting Liu and Xuming Zhang*, Microfluidics-based plasmonic biosensing system based on patterned plasmonic nanostructure arrays, Micromachines, vol. 12, no. 7, paper no. 826, 14 July 2021. DOI: 10.3390/mi12070826

125. Yat Lam Wong, Huaping Jia, Aoqun Jian, Dangyuan Lei*, Abdel El Abed, and Xuming Zhang*, Enhancing plasmonic hot-carrier generation by strong coupling of multiple resonant modes, Nanoscale, vol. 13, no. 5, pp. 2731-3310, 7 February 2021. (Inside front cover) DOI: 10.1039/D0NR07643K

2020

124. Aoqun Jian, Feng Liu, Gang Bai, Bo Zhang, Yixia Zhang, Qianwu Zhang, Xiaoming Xue, Shengbo Sang*, Xuming Zhang*, Parity-time symmetry based on resonant optical tunneling effect for biosensing, Optics Communications, vol. 475, paper no. 125815, 15 November 2020. DOI: 10.1016/j.optcom.2020.125815

123. Huan Lin, Zhiyun Ma, Jiwu Zhao, Yang Liu, Jinquan Chen, Junhui Wang, Kaifeng Wu, Huaping Jia, Xuming Zhang, Xinhua Cao, Xuxu Wang, Xianzhi Fu, Jinlin Long*, Electric-field-mediated electron tunneling of supramolecular naphthalimide nanostructures for biomimetic H2 production, Angewandte Chemie (International Ed. in English), vol. 59, pp. 2 – 11, 07 October 2020. DOI: 10.1002/ange.202009267

122. Chi Chung Tsoi, Xiaowen Huang, Polly H. M. Leung, Ning Wang, Weixing Yu, Yanwei Jia, Zhaohui Li, Xuming Zhang*, Photocatalytic ozonation for sea water decontamination, Journal of Water Process Engineering, vol. 37, paper no. 101501, October 2020. DOI: 10.1016/j.jwpe.2020.101501

121. Aoqun Jian, Mingyuan Jiao, Yixia Zhang, Qianwu Zhang, Xiaoming Xue, Shengbo Sang∗, Xuming Zhang*, Enhancement of the volume refractive index sensing by ROTE and its application on cancer and normal cells discrimination, Sensors and Actuators A Physical, vol. 313, paper no. 112177, 1 October 2020. DOI: 10.1016/j.sna.2020.112177

120. Qingming Chen, Yujiao Zhu, Di Wu, Tenghao Li, Zhaohui Li, Chao Lu, Kin Seng Chiang, and Xuming Zhang*, Electrically generated optical waveguide in a lithium-niobate thin film, Optics Express, vol. 28, no. 20, pp. 29895 – 29903, 28 September 2020. DOI: 10.1364/OE.405029

119. Cong Xiong, Jiangtao Zhou, Changrui Liao*, Meng Zhu, Ying Wang, Shen Liu, Chi Li, Yunfang Zhang, Yuanyuan Zhao, Zongsong Gan, Leonardo Venturelli, Sandor Kasas, Xuming Zhang, Giovanni Dietler*, Yiping Wang, Fiber-tip polymer microcantilever for fast and highly sensitive hydrogen measurement, ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 12, no. 29, pp. 33163-33172, 22 Jul 2020. DOI: 10.1021/acsami.0c06179

118. Tarik Bourouina and Xuming Zhang*, Editorial for the Special Issue on IMCO 2019, Micromachines, vol. 11, no. 7, pp. 684, 15 July 2020. DOI: 10.3390/mi11070684

117. Yatao Yang, Sankhyabrata Bandyopadhyay, Liyang Shao*, Jiahao Jiang, Zeng Peng, Shuaiqi Liu, Jie Hu, Perry Ping Shum, Jiandong Hu, and Xuming Zhang, Anomalous sensitivity enhancement of D-shaped fiber-based sandwiched structure optofluidic sensor, IEEE Access, vol. 8, pp. 105207 – 105216, 16 June 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2999733

116. Qingming Chen, Xiliang Tong, Yujiao Zhu, Chi Chung Tsoi, Yanwei Jia, Zhaohui Li and Xuming Zhang*, Aberration-free aspherical in-plane tunable liquid lenses by regulating local curvatures, Lab on a Chip, vol. 20, no. 5, pp. 995 – 1001, 31 Jan 2020. DOI: 10.1039/C9LC01217F

115. Yujiao Zhu, Qingming Chen, Liyang Shao, Yanwei Jia and Xuming Zhang*, Microfluidic immobilized enzyme reactors for continuous biocatalysis, Reaction Chemistry & Engineering, vol. 5, no. 1, pp. 9 – 32, 01 Jan 2020 (Front cover). DOI: 10.1039/C9RE00217K

2019

114. Aoqun Jian, Meiling Wang, Leiyang Wang, Bo Zhang, Shengbo Sang* and Xuming Zhang*, One-pot synthesis of Cu2O/C@H-TiO2 nanocomposites with enhanced visible-light photocatalytic activity, RSC Advances, vol. 9, no. 71, paper no. 41540, 16 Dec 2019. DOI: 10.1039/c9ra07767g

113. Huaping Jia, Yat Lam Wong, Aoqun Jian*, Chi Chung Tsoi, Meiling Wang, Wanghao Li, Wendong Zhang, Shengbo Sang and Xuming Zhang*, Microfluidic reactors for plasmonic photocatalysis using gold nanoparticles, Micromachines, vol. 10, no. 12, paper no. 869, 11 December 2019. Doi:10.3390/mi10120869

112. Jie Hu, Liyang Shao*, Guoqiang Gu, Xuming Zhang, Yanjun Liu, Xuefeng Song, Zhangqi Song, Jiansong Feng, Ryszard Buczyński, Mateusz Śmietana, Taihong Wang, and Tingting Lang*, Dual Mach-Zehnder interferometer based on side-hole fiber for high-sensitivity refractive index sensing, IEEE Photonics Journal, vol. 11, no. 6, paper no. 7105513, December 2019. DOI: 10.1109/JPHOT.2019.2948087

111. Aoqun Jian, Kai Feng, Huaping Jia, Qianwu Zhang, Shengbo Sang*, Xuming Zhang*, Quantitative investigation of plasmonic hot-electron injection by KPFM, Applied Surface Science, vol. 492, pp. 644-650, 30 October 2019. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.06.109

110. Jintao Ming, Ai Liu, Jiwu Zhao, Pu Zhang, Haowei Huang, Huan Lin, Ziting Xu, Xuming Zhang, Xuxu Wang, Johan Hofkens, Maarten B. J. Roeffaers,* and Jinlin Long*, Hot -electron tunneling of metal–insulator–COF nanostructures for efficient hydrogen production, Angewandte Chemie (International Ed. in English), vol. 58, no. 50, pp. 18290 – 18294, 23 October 2019. DOI: 10.1002/anie.201912344

109. Yujiao Zhu, Ziyu Huang, Qingming Chen, Qian Wu, Xiaowen Huang, Pui-Kin So, Liyang Shao, Zhongping Yao, Yanwei Jia, Zhaohui Li, Weixing Yu, Yi Yang, Aoqun Jian, Shengbo Sang, Wendong Zhang & Xuming Zhang*, Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors, Nature Communications, vol. 10, no. 4049, 06 September 2019. DOI: 10.1038/s41467-019-12089-6.

108. Aoqun Jian, Lu Zou, Gang Bai, Qianqian Duan, Yixia Zhang, Qianwu Zhang, Shengbo Sang*, and Xuming Zhang*, Highly sensitive cell concentration detection by resonant optical tunneling effect, Journal of Lightwave Technology, 27 March 2019. DOI: 10.1109/JLT.2019.2907786.

107. Rui Zhang, Qingming Chen, Kai Liu, Zefeng Chen, Kaidi Li, Xuming Zhang, Jianbin Xu, Emma Pickwell-MacPherson, Terahertz microfluidic metamaterial biosensor for sensitive detection of small volume liquid samples, IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 9, no. 2, March 2019. DOI: 10.1109/TTHZ.2019.2898390

2018

106. Qingming Chen, Tenghao Li, Zhaohui Li, Chao Lu* and Xuming Zhang*, Dielectrophoresis-actuated liquid lenses with dual air/liquid interfaces tuned from biconcave to biconvex, Lab on a Chip, vol. 18, no. 24, pp. 3849 – 3854, 21 December 2018. DOI: 10.1039/C8LC00999F

105. Lu Song, Yuanhua Feng*, Xiaojie Guo, Yuecheng Shen, Daixuan Wu, Zhenhua Wu, Congran Zhou, Linyan Zhu, Shecheng Gao, Weiping Liu, Xuming Zhang*, and Zhaohui Li*, Ultrafast polarization bio-imaging based on coherent detection and time-stretch techniques, Biomedical Optics Express, vol. 9, no. 12, pp. 6556 – 6568, 1 Dec 2018. DOI: 10.1364/BOE.9.006556

104. Tenghao Li, Qingming Chen, and Xuming Zhang*, Electrically-controlled polarization rotator using nematic liquid crystal, Optics Express, vol. 26, no. 24, pp. 32317 – 32323, 26 Nov 2018. DOI: 10.1364/OE.26.032317

103. Kwun Hei Willis Ho, Aixue Shang, Fenghua Shi, Tsz Wing Lo, Pui Hong Yeung, Yat Sing Yu, Xuming Zhang, Kwok-yin Wong, and Dang Yuan Lei*, Plasmonic Au/TiO2-dumbbell-on-film nanocavities for high-efficiency hot-carrier generation and extraction, Advanced Functional Materials, vol. 28, paper no. 1800383, 10 July 2018. DOI: 10.1002/adfm.201800383

102. Tenghao Li, Qingming Chen, Xuming Zhang*, Optofluidic planar optical cross-connect using nematic liquid-crystal waveguides, IEEE Photonics Journal, vol. 10, no. 4, pp. 1-17, Aug 2018. DOI: 10.1109/JPHOT.2018.2853759.

101. Aoqun Jian, Gang Bai, Yanxia Cui, Chongguang Wei, Xin Liu, Qianwu Zhang, Shengbo Sang*, Xuming Zhang*, Optical and quantum models of resonant optical tunneling effect, Optics Communications, vol. 428, pp. 191–199, 2018. DOI: 2018.0 10.1016/j.optcom.2018.07.047

100. Shenghuang Lin, Yang Liu, Zhixin Hu, Gongxun Bai, Yanyong Li, Huiyu Yuan, Yunzhou Xue, Lukas Rogée, Jianhua Hao, Xuming Zhang*, Shu Ping Lau*, Enhancement of photo-electrochemical reactions in MAPbI3/Au, Materials Today Energy, vol. 9, pp. 303 – 310, September 2018. DOI: 10.1016/j.mtener.2018.06.006

99. Xuming Zhang, Editorial for the special issue on advances in optofluidics, Micromachines, vol. 9, no. 6, pp. 302 – 303, 15 June 2018. doi:10.3390/mi9060302

98. Qingzhao Hu, Yan Liu, Longtao Ma, Xuming Zhang, Haitao Huang*, PPy enhanced Fe, W Co-doped Co3O4 free-standing electrode for highly-efficient oxygen evolution reaction, Journal of Applied Electrochemistry, 22 May 2018. Doi: 10.1007/s10800-018-1211-5

97. Qingming Chen, Tenghao Li, Yujiao Zhu, Weixing Yu, and Xuming Zhang*, Dielectrophoresis-actuated in-plane optofluidic lens with tunability of focal length from negative to positive, Optics Express, vol. 26, no. 6, pp. 6532 – 6541, 5 Mar 2018. DOI: 10.1364/OE.26.006532

96. Qingming Chen, Tenghao Li, Zhaohui Li, Jinlin Long and Xuming Zhang*, Optofluidic tunable lenses for in-plane light manipulation, Micromachines, vol. 9, no. 3, paper no. 97, 26 Feb 2018. DOI:10.3390/mi9030097.

95. Tenghao Li, Qingming Chen, Weixing Yu, and Xuming Zhang*, Planar polarization-routing optical cross-connects using nematic liquid crystal waveguides, Optics Express, vol. 26, no. 1, pp. 402 – 418, 8 Jan 2018. DOI: 10.1364/OE.26.000402

94. Xiaowen Huang, Jianchun Wang, Tenghao Li, Jianmei Wang, Min Xu, Weixing Yu, Abdel El Abed, and Xuming Zhang*, Review on optofluidic microreactors for artificial photosynthesis, Beilstein Journal of Nanotechnology, vol. 9, pp. 30 – 41, 04 January 2018. doi:10.3762/bjnano.9.5

93. Longhui Zeng, Yang Liu, Shenghuang Lin, Wayesh Qarony, Lili Tao, Yang Chai, Xuming Zhang, Shu Ping Lau, Yuen Hong Tsang*, High photoelectrochemical activity and stability of Au-WS2/silicon heterojunction photocathode, Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 174, pp. 300–306, January 2018. DOI: 10.1016/j.solmat.2017.07.042

2017

92. Shenghuang Lin, Yang Liu, Zhixin Hu, Wei Lu, Chun Hin Mak, Longhui Zeng, Jiong Zhao, Yanyong Li, Feng Yan, Yuen Hong Tsang, Xuming Zhang, Shu Ping Lau*, Tunable active edge sites in PtSe2 films towards hydrogen evolution reaction, Nano Energy, vol. 42, pp. 26-33, December 2017. DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.10.038

91. Xiaoqiang Zhu, Li. Liang, Yunfeng Zuo, Xuming Zhang and Yi Yang*, Tunable visible cloaking using liquid diffusion, Laser & Photonics Reviews, vol. 11, no. 6, paper no. 1700066, November 2017. DOI: 10.1002/lpor.201700066

90. Sainan Ma, Chun Pang Chiu, Yujiao Zhu, Chun Yin Tang, Hui Long, Wayesh Qarony, Xinhua Zhao, Xuming Zhang, Wai Hung Lo, Yuen Hong Tsang*, Recycled waste black polyurethane sponges for solar vapor generation and distillation, Applied Energy, vol. 206, pp. 63-69, 15 November 2017. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.169

89. Ning Wang*, Furui Tan, Chi Chung Tsoi and Xuming Zhang*, Photoelectrocatalytic microreactor for seawater decontamination with negligible chlorine generation, Microsystem Technologies, vol. 23, no. 10, pp. 4495-4500, Oct 2017.

88. Hai L. Liu, Xiao Q. Zhu, Li Liang, Xuming Zhang, and Yi Yang, Tunable transformation optical waveguide bends in liquid, Optica, vol. 4, no. 8, pp. 839-846, 25 July 2017. DOI: 10.1364/OPTICA.4.000839

87. Sainan Ma, Longhui Zeng, Lili Tao, Chun Yin Tang, Huiyu Yuan, Hui Long, Ping Kwong Cheng, Yang Chai, Chuan sheng Chen, Kin Hung Fung, Xuming Zhang, Shu Ping Lau and Yuen Hong Tsang*, Enhanced photocatalytic activity of WS2 film by laser drilling to produce porous WS2/WO3 heterostructure, Scientific Report, vol. 7, paper no. 3125, 9 June 2017. doi: 10.1038/s41598-017-03254-2.

86. Xiaowen Huang, Huimin Hao, Yang Liu, Yujiao Zhu and Xuming Zhang*, Rapid screening of graphitic carbon nitrides for photocatalytic cofactor regeneration using a drop reactor, Micromachines, vol. 8, no. 6, paper 175, 2 June 2017. doi:10.3390/mi8060175.

85. Aoqun Jian, Chongguang Wei, Lifang Guo, Jie Hu, Jun Tang, Jun Liu, Xuming Zhang*, and Shengbo Sang*, Theoretical analysis of an optical accelerometer based on resonant optical tunneling effect, Sensors, vol. 17, no. 2, paper no. 389, 17 Feb 2017. Doi: 10.3390/s17020389.

84. Furui Tan, Ning Wang, Dang Yuan Lei, Weixing Yu and Xuming Zhang*, Plasmonic black absorbers for enhanced photocurrent of visible-light photocatalysis, Advanced Optical Materials, vol. 5, no. 1, paper 1600399, 19 January 2017. (Back cover) DOI: 10.1002/adom.201600399.

2016

83. Wei Wu, Xiaoqiang Zhu, Yunfeng Zuo, Li Liang, Shunping Zhang, Xuming Zhang, and Yi Yang*, Precise sorting of gold nanoparticles in a flowing system, ACS Photonics, vol. 3, no. 12, pp. 2497–2504, 7 November 2016. DOI: 10.1021/acsphotonics.6b00737.

82. You-Ling Chen, Wei-Liang Jin, Yun-Feng Xiao, and Xuming Zhang*, Measuring the charge of a single dielectric nanoparticle using a high-Q optical microresonator, Physical Review Applied, vol. 6, no. 4, paper no. 044021, 28 October 2016. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.6.044021

81. Furui Tan, Tenghao Li, Ning Wang, Sin Ki Lai, Chi Chung Tsoi, Weixing Yu, Xuming Zhang*, Rough gold films as broadband absorbers for plasmonic enhancement of TiO2 photocurrent over 400 – 800 nm, Scientific Reports, vol. 6, paper no. 33049, 9 Sep 2016. DOI: 10.1038/srep33049.

80. Xiaowen Huang, Jian Liu, Qingjing Yang, Yang Liu, Yujiao Zhu, Tenghao Li, Yuen Hong Tsang, and Xuming Zhang*, Microfluidic chip-based one-step fabrication of artificial photosystem I for photocatalytic cofactor regeneration, RSC Advances, vol. 6, no. 104, pp. 101974 – 101980, 11 Oct 2016. DOI: 10.1039/C6RA21390A

79. Ning Wang, Furui Tan, Yu Zhao, Chi Chung Tsoi, Xudong Fan, Weixing Yu & Xuming Zhang*, Optofluidic UV-Vis spectrophotometer for online monitoring of photocatalytic reactions, Scientific Reports, vol. 6, paper no. 28928, 29 Jun 2016. DOI:10.1038/srep28928.

78. Yong Yuan, Tuan Guo*, Xuhui Qiu, Jiahuan Tang, Yunyun Huang, Li Zhuang, Shungui Zhou*, Zhaohui Li, Bai-Ou Guan, Xuming Zhang, and Jacques Albert, Electrochemical surface plasmon resonance fiber-optic sensor: in situ detection of electroactive biofilms, Analytical Chemistry, vol. 88, no. 15, pp. 7609–7616. 23 May 2016.

77. Qingming Chen, Aoqun Jian, Zhaohui Li*, and Xuming Zhang*, Optofluidic tunable lenses using laser-induced thermal gradient, Lab on a Chip, vol. 16, no. 1, pp. 104 – 111, 07 Jan 2016. (Inside back cover). DOI: 10.1039/C5LC01163A

76. Wuxia Liao, Ning Wang, Taisheng Wang, Jia Xu, Xudong Han, Zhenyu Liu, Xuming Zhang*, and Weixing Yu*, Biomimetic microchannels of planar reactors for optimized photocatalytic efficiency of water purification, Biomicrofluidics, vol. 10, no. 1, paper no. 014123, Jan 2016. DOI: 10.1063/1.4942947 (Highlighted in Facebook, 1 March 2016. https://www.facebook.com/Biomicrofluidics/posts/10153504726343736)

75. Xiaowen Huang, Yujiao Zhu, Xuming Zhang*, Zhiyong Bao, Dang Yuan Lei, Weixing Yu, Jiyan Dai, Yu Wang, Clam-inspired nanoparticle immobilization method using adhesive tape as microchip substrate, Sensors and Actuators B Chemical, vol. 222, pp. 106 – 111, Jan 2016. (http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.08.069, highlighted by Advances in Engineering, on 29 April 2016, https://advanceseng.com/applied-physics/clam-inspired-nanoparticle-immobilization-method-using-adhesive-tape-microchip-substrate/).

2015

74. Tenghao Li, Qingming Chen, Yunfeng Xiao and Xuming Zhang*, Variable optical delay line using discrete harmonic oscillation in waveguide lattices, Journal of Lightwave Technology, vol. 33, no. 24, pp. 5095 – 5102, 15 Dec 2015. DOI: 10.1109/JLT.2015.2480542

73. S. Cao, T. S. Wang, J. L. Zhao, F. R. Tan, X. M. Zhang, W. X. Yu*, Hierarchic random nanosphere model for broadband solar energy absorbers, Optical Materials Express, vol. 5, no. 12, paper no. 250632, 5 November 2015.DOI: 10.1364/OME.5.002777

72. Y. Shi, L. Liang, X. Q. Zhu, X. M. Zhang and Y. Yang*, Tunable self-imaging effect using hybrid optofluidic waveguides, Lab on a Chip, vol. 15, no. 23, pp. 4398 - 4403, 30 September 2015. DOI: 10.1039/c5lc01066g.

71. Y. Bao, X. W. Yi, Z. H. Li*, Q. M. Chen, J. P. Li, X. D. Fan and X. M. Zhang*, A digitally generated ultrafine optical frequency comb for spectral measurements with 0.01-pm resolution and 0.7-μs response time, Light: Science& Applications, vol. 4, paper no. e300, 19 June 2015. doi:10.1038/lsa.2015.73

70. F. R. Wang, G. Q. Zhang, Z. Zhao, H. Q. Tan, W. X. Yu*, X. M. Zhang and Z. C. Sun*, TiO2 nanosheet array thin film for self-cleaning coating, RSC Advances, vol. 5, no. 13, pp. 9861 – 9864, 06 Jan 2015.

2014

69. N. Wang, F. R. Tan, L. Wan, M. C. Wu and X. M. Zhang*, Microfluidic reactors for visible-light photocatalytic water purification assisted with thermolysis, Biomicrofluidics, vol. 8, no. 5, pp. 054122, 24 October 2014. DOI: 10.1063/1.4899883

68. S. Y. Cao, C. S. Chen*, T. G. Liu, Y. H. Tsang*, X. M. Zhang, W. W. Yu, and W. W. Chen, Synthesis of reduced graphene oxide/-Bi2Mo3O12@-Bi2O3 heterojunctions by organic electrolytes assisted UV-excited method, Chemical Engineering Journal, vol. 257, pp. 309–316, 16 July 2014.

67. S. Y. Cao, W. X. Yu, T. S. Wang, H. H. Shen, X. D. Han, W. B. Xu, and X. M. Zhang, Meta-microwindmill structure with multiple absorption peaks for the detection of ketamine and amphetamine type stimulants in terahertz domain, Optical Materials Express, vol. 4, no. 9, pp. 1876 – 1884, 1 September 2014.

66. C. Y. Tang, X. M. Zhang, Y. Chai, L. Hui, L. L. Tao, and Y. H. Tsang*, Controllable parabolic lensed liquid-core optical fiber by using electrostatic force, Optics Express, vol. 22, no. 17, pp. 20948 – 20953, 25 August 2014.

65. A. Q. Jian, L. L. Deng, S. B. Sang, Q. Q. Duan, X. M. Zhang, W. D. Zhang, Surface plasmon resonance sensor based on an angled optical fiber, IEEE Sensors Journal, vol. 14, no. 9, pp. 3229 – 3235, September 2014.

64. C. Y. Tang, G. X. Bai, K. L. Jim, X. M. Zhang, K. H. Fung, Y. Chai, Y. H. Tsang, J. Q. Yao, and D. G. Xu, Lensed water-core Teflon-amorphous fluoroplastics optical fiber, Journal of Lightwave Technology, vol. 32, no. 8, pp.1538 – 1542, 15 April 2014.

63. N. Wang, X. M. Zhang*, Y. Wang, W. X. Yu and Helen L. W. Chan, Microfluidic reactors for photocatalytic water purification, Lab on a Chip, vol. 14, no. 6, pp. 1074 – 1082, 21 March 2014. DOI: 10.1039/C3LC51233A (Top 10% most cited author in RSC, as of Feb 2016.

62. S. Y. Cao, W. X. Yu, L. T. Zhang, C. Wang, X. M. Zhang, and Y. Q. Fu, Broadband efficient light absorbing in the visible regime by a metananoring array, Annalen der Physik, vol. 526, no. 1–2, pp. 112–117, Jan 2014.

2013

61. A. Q. Jian, and X. M. Zhang*, Resonant optical tunneling effect: Recent progress in modeling and applications, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (invited review), vol. 19, no. 3, paper no. 9000310, May/June 2013. (B-Q26F and Project F-PP07 and PolyU 1-ZV5K, A-PL16, and A-PM21)

60. X. M. Zhang, Y. L. Chen, R-S Liu and D. P. Tsai*, Plasmonic Photocatalysis, Reports on Progress in Physics, vol. 76, no. 4, paper no. 046401, April 2013. DOI: 10.1088/0034-4885/76/4/046401. (B-Q26F and Project F-PP07 and PolyU 1-ZV5K, A-PL16, and A-PM21)

59. G. X. Bai, Y. H. Tsang*, K. L. Jim, and X. M. Zhang, UV-curable liquid-core fiber lenses with controllable focal length, Optics Express, vol. 21, no. 5, pp. 5505–5510, 27 February 2013.

2012

58. C. Pang, M. Yu, X. M. Zhang, A.K. Gupta, and K.M. Bryden, Multifunctional optical MEMS sensor platform with heterogeneous fiber optic Fabry–Pérot sensors for wireless sensor networks, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 188, pp. 471–480, Dec 2012.

57. A. Q. Jian, K. Zhang, Y. Wang, S. P. Lau, Y. H. Tsang, X. M. Zhang*, Microfluidic flow direction control using continuous-wave laser, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 188, no. 1, pp. 329–334, Dec 2012.

56. Z. F. Chen, Z. H. Yong, C. W. Leung, X. M. Zhang, Y. H. Chen, H. L. W. Chan, Y. Wang*, Time-variant 1D photonic crystals using flowing microdroplets, Optics Express, vol. 20, no. 22, paper no. 24330, 22 Oct 2012.

55. N. Wang, M. Feng, Z. Q. Feng, M. Y. Lam, L. Gao, B. Chen, A. Q. Liu, Y. H. Tsang and X. M. Zhang*, Narrow-linewidth tunable lasers with retro-reflective external cavity, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 24, no. 18, pp. 1591 – 1593, 15 Sep 2012.

54. N. Wang, X. M. Zhang*, B. L. Chen, W. Z. Song, N. Y. Chan, and Helen L. W. Chan, Microfluidic photoelectrocatalytic reactors for water purification with integrated visible-light source, Lab on a Chip, vol. 12, no. 20, pp. 3983–3990, 27 July 2012.

53. Y. Yang, A. Q. Liu*, L. K. Chin, X. M. Zhang, D. P. Tsai, C. L. Lin, C. Lu, G. P. Wang and N. I. Zheludev, Optofluidic waveguide as a transformation optics device for lightwave bending and manipulation, Nature Communications, vol. 3, paper no. 651, 31 Jan 2012.

2011

52. Y. H. Fu, A. Q. Liu, W. M. Zhu, X. M. Zhang, D. P. Tsai, J. B. Zhang, T. Mei, J. F. Tao, H. C. Guo, X. H. Zhang, J. H. Teng, N. I. Zheludev, G. Q. Lo, and D. L. Kwong, A micromachined reconfigurable metamaterial via reconfiguration of asymmetric split-ring resonators, Advanced Functional Materials, vol. 21, no. 18, pp. 3589–3594, Aug 2011.

51. A. Q. Jian, X. M. Zhang*, W. M. Zhu, and A. Q. Liu, Liquid refractive index sensors using resonant optical tunneling effect for ultra-high sensitivity, Sensors and Actuators A Physical, vol. 169, no. 2, pp. 347-351, October 2011.

50. N. Wang, L. Lei, X. M. Zhang, Y. H. Tsang, Y. Chen, and Helen L.W. Chan, A comparative study of preparation methods of nanoporous TiO2 films for microfluidic photocatalysis, Microelectronic Engineering, vol. 88, no. 8, pp. 2797–2799, August 2011. (reported to AP by Peter)

49. W. M. Zhu, A. Q. Liu, X. M. Zhang, D. P. Tsai, T. Bourouina, J. H. Teng, X. H. Zhang, H. C. Guo, H. Tanoto, T. Mei, G. Q. Lo, and D. L. Kwong, Switchable magnetic metamaterials using micromachining processes, Advanced Materials, vol. 23, no. 15, pp. 1792–1796, 19 April 2011.

48. S. T. F. Lee*, K. H. Lam, X. M. Zhang and H. L. W. Chan, High-frequency ultrasonic transducer based on lead-free BSZT piezoceramics, Ultrasonics, vol. 51, no. 7, pp. 811-814, Oct 2011.

47. S. T. F. Lee*, K. H. Lam, L. Lei, X. M. Zhang, and H. L. W. Chan, An integrated microfluidic chip with 40 MHz lead-free transducer for fluid analysis, Review of Scientific Instruments, vol. 82, no. 2, paper no. 024903, 25 Feb 2011.

46. K. Zhang, A. Q. Jian, X. M. Zhang*, Y. Wang*, Z. H. Li, and H-Y Tam, Laser-induced thermal bubbles for microfluidic applications, Lab on a Chip, vol. 11, no. 7, pp. 1389-1395, 17 Feb 2011.

2010

45. L. Lei, N. Wang, X. M. Zhang*, Q. D. Tai, D. P. Tsai and Helen L.W. Chan, Optofluidic planar reactors for photocatalytic water treatment using solar energy, Biomicrofluidics, vol. 4, no. 4, paper no. 043004, 30 December 2010. (Photography used by a Nature Photonics review article “D. Erickson, D. Sinton and D. Psaltis, Optofluidics for energy applications, Nature Photonics, vol. 5, no. 10, Oct 2011.”)

44. A. Q. Jian, X. M. Zhang*, W. M. Zhu, and M. Yu, Optofluidic refractometer using resonant optical tunneling effect, Biomicrofluidics, vol. 4, no. 4, paper no. 043008, 30 December 2010.

43. Z. G. Li, Y. Yang, X. M. Zhang*, A. Q. Liu, J. B. Zhang, L. Cheng and Z. H. Li, Tunable visual color filter using microfluidic grating, Biomicrofluidics, vol. 4, no. 4, paper no. 043013, 30 December 2010.

42. Y. Chen*, L. Lei, K. Zhang, J. Shi, L. Wang, H. Li, X. M. Zhang, Y. Wang, and Helen L. W. Chan, Optofluidic microcavities: dye-lasers and bio-sensors, Biomicrofluidics, vol. 4, no. 4, paper no. 043002, 30 December 2010.

41. Y. F. Yu, Y. H. Fu, X. M. Zhang, A. Q. Liu, T. Bourouina, T. Mei, Z. X. Shen, and D. P. Tsai, Pure angular momentum generator using a ring resonator, Optics Express, vol. 18, no. 21, pp. 21651-21662, 11 October 2010.

40. H. Cai, X. M. Zhang, A. Q. Liu*, B. Liu, M. B. Yu, G. Q. Lo and D. L. Kwong, Discretely tunable micromachined injection-locked lasers, Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 20, no. 8, paper no. 085018, 8 July 2010.

39. J. Q. Yu, Y. Yang, A. Q. Liu*, L. K. Chin and X. M. Zhang, Microfluidic droplet grating for reconfigurable optical diffraction, Optics Letters, vol. 35, no. 11, pp. 1890-1892, 1 June 2010.

38. H. Bae, X. M. Zhang, H. Liu and M. Yu*, Miniature surface-mountable Fabry-Pérot pressure sensor constructed with a 45-degree angled fiber, Optics Letters, vol. 35, no. 10, pp. 1701-1703, 15 May 2010.

2009

37. X. M. Zhang, Y. X. Liu, H. Bae, C. Pang, and M. Yu*, Phase modulation with micromachined resonant mirrors for low-coherence fiber-tip pressure sensors, Optics Express, vol. 17, no. 26, pp. 23965–23974, 21 December 2009.

36. E. H. Khoo, A. Q. Liu*, X. M. Zhang, E. P. Li, J. Li, D. Pinjala and B. S. Luk'yanchuk, Exact step-coupling theory for mode-coupling behavior in geometrical variation photonic crystal waveguides, Physical Review B, vol. 80, no. 3, paper no. 035101, 1 July 2009.

2008

35. H. J. Liu, M. Yu*, and X. M. Zhang, Biomimetic optical directional microphone with structurally coupled diaphragms, Applied Physics Letters, vol. 93, no. 24, paper no. 243902, 15 December 2008.

34. S. Nesson, M. Yu*, X. M. Zhang, and A. H. Hsieh, Miniature fiber optic pressure sensor with composite polymer-metal diaphragm for intradiscal pressure measurements, Journal of Biomedical Optics, vol. 13, no. 4, paper no. 044040, 11 August 2008.

33. W. M. Zhu, X. M. Zhang, A. Q. Liu*, H. Cai, T. Jonathan, and T. Bourouina, A micromachined optical double well for thermo-optic switching via resonant tunneling effect, Applied Physics Letters, vol. 92, no. 25, paper no. 251101, 23 Jun 2008.

32. H. Cai, B. Liu, X. M. Zhang, A. Q. Liu*, J. Tamil, T. Bourouina and Q. X. Zhang, A micromachined tunable coupled-cavity laser for wide tuning range and high spectral purity, Optics Express, vol. 16, no. 21, pp. 16670-16679, 13 October 2008.

31. X. M. Zhang, Q. W. Zhao, A. Q. Liu*, J. Zhang, J. H. Lau and C. H. Kam, Asymmetric tuning schemes of MEMS dual-shutter VOA, Journal of Lightwave Technology, vol. 26, no. 5, pp. 569 – 579, 1 March 2008.

30. H. Cai, A. Q. Liu*, X. M. Zhang, J. Tamil, D. Y. Tang, J. Wu and Q. X. Zhang, Tunable dual-wavelength laser constructed by silicon micromachining, Applied Physics Letters, vol. 92, no. 5, paper no. 051113, 4 February 2008.

29. H. Cai, A. Q. Liu*, X. M. Zhang, J. Tamil, D. Y. Tang, Q. X. Zhang, and C. Lu, A miniature tunable coupled-cavity laser constructed by micromachining technology, Applied Physics Letters, vol. 92, no. 5, paper no. 031105, 21 Jan 2008.

2007

28. W. M. Zhu, X. M. Zhang, T. Zhong, A. Q. Liu* and M. Yu, Micromachined optical well structure for thermo-optic switching, Applied Physics Letters, vol. 91, no. 26, paper no. 261106, 24 December 2007 (cover page).

27. L. K. Chin, and A. Q. Liu*, C. S. Lim, X. M. Zhang, J. H. Ng, J. Z. Hao, and S. Takahashi, Differential single living cell refractometry using grating resonant cavity with optical trap, Applied Physics Letters, vol. 91, no. 24, paper no. 243901, 12 December 2007.

26. T. Zhong, X. M. Zhang, A. Q. Liu*, J. Li, C. Lu, and D. Y. Tang, Thermal-optic switch by total internal reflection of micromachined silicon prism, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 13, no. 2, pp. 348-358, March-April 2007.

25. X. M. Zhang, A. Q. Liu*, H. Cai, A. B. Yu and C. Lu, Retro-axial VOA using parabolic mirror pair, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 19, no. 9, pp. 692-694, 1 May 2007.

24. X. M. Zhang, A. Q. Liu*, C. Lu and D. Y. Tang, A real pivot structure for MEMS tunable lasers, IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 16, no. 2, pp. 269-278, April 2007.

23. A. Q. Liu* and X. M. Zhang, A review of MEMS external-cavity tunable lasers, Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 17, no. 1, pp. R1-R13, Jan 2007.

2006

22. A. Q. Liu, J. Li, Z. Liu, C. Lu, X. M. Zhang, and Michael Y. Wang, Self-Latched micromachined mechanism with large displacement ratio, Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 15, no. 6, pp. 1576 - 1585, December 2006.

21. W. Z. Song, X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. S. Lim, P. H. Yap and Habib Mir M. Hosseini, Refractive index measurement of single living cells using on-chip Fabry-Pérot cavity, Applied Physics Letters, vol. 89, no. 20, paper no. 203901, 13 November 2006.

20. J. Li, A. Q. Liu, X. M. Zhang, and T. Zhong, Light switching via thermo-optic effect of micromachined silicon prism, Applied Physics Letters, vol. 88, no. 24, paper no. 243501, 12 June 2006.

2005

19. A. Q. Liu, X. M. Zhang, H. Cai, D. Y. Tang and C. Lu, Miniaturized injection-locked laser using microelectromechanical systems technology, Applied Physics Letters, vol. 87, no. 10, pp. 1-3, paper no. 101101, 5 September 2005.

18. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu, and D. Y. Tang, Continuous wavelength tuning in micromachined Littrow external-cavity lasers, IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 41, no. 2, pp. 187-197, Feb 2005.

17. H. Cai, X. M. Zhang, C. Lu, A. Q. Liu, and E. H. Khoo, Linear MEMS variable optical attenuator using reflective elliptical mirror, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 17, no. 2, pp. 402- 404, Feb 2005.

16. J. Li, X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu and J. Z. Hao, A monolithically integrated photonic MEMS subsystem for optical network applications, Optics Communications, vol. 249, no. 4-6, pp. 579-586, 15 May 2005.

2004

15. A. Q. Liu, X. M. Zhang, D. Y. Tang and C. Lu, Tunable laser using micromachined grating with continuous wavelength tuning, Applied Physics Letters, vol. 85, no. 17, pp. 3684-3686, 25 October 2004.

14. F. Chollet, G. M. Hegde, X. M. Zhang, A. Q. Liu and A. Asundi, Vibration measurement with a micromachined mirror in a very-short external cavity laser, Sensors and Actuators A, vol. 116, no. 2, pp. 232-240, 15 October 2004.

13. X. M. Zhang, A. Q. Liu, D. Y. Tang, and C. Lu, Discrete wavelength tunable laser using microelectromechanical systems technology, Applied Physics Letters, vol. 84, no. 3, pp. 329-331, Jan 2004.

2003

12. X. M. Zhang, A. Q. Liu and C. Lu, New near-field and far-field attenuation models for free-space variable optical attenuators, IEEE Journal of Lightwave Technology, vol. 21, no. 12, pp. 3417 – 3426, December 2003.

11. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu, F. Wang and Z. S. Liu, Polysilicon micromachined fiber-optical attenuator for DWDM applications, Sensors and Actuators A, vol. 108, no. 1-3, pp. 28-35, 15 November 2003.

10. A. Q. Liu, X. M. Zhang, J. Li and C. Lu, Single-/multi-mode tunable lasers using MEMS mirror and grating, Sensors and Actuators A, vol. 108, no. 1-3, pp. 49-54, 15 November 2003.

9. H. Cai, X. M. Zhang, A. Q. liu, Y. X. Wang and C. Lu, Closed-loop control of MEMS variable optical attenuator (VOA), Acta Optica Sinica, vol.23, no. 235, Oct 2003.

8. A. Q. Liu, X. M. Zhang, C. Lu, F. Wang, C. Lu, and Z. S. Liu, Optical and mechanical models for a variable optical attenuator using a micromirror drawbridge, Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 13, no. 3, pp. 400-411, May 2003.

2002

7. F. Wang, C. Lu, Z. S. Liu, J. Li, A. Q. Liu, and X. M. Zhang, Finite element simulation and theoretical analysis of fiber-optical switches, Sensors and Actuators A, vol. 96, pp. 167-178, 2002.

6. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu and D. Y. Tang, MEMS variable optical attenuator using low driving voltage for DWDM systems, IEE Electronics Letters, vol. 38, no. 8, pp. 382-383, April 2002.

5. A. Q. Liu, X. M. Zhang, V. M. Murukeshan, C. Lu and T. H. Cheng, Micromachined wavelength tunable laser with an extended feedback model, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 8, no. 1, pp. 73-79, Jan/February 2002.

4. A. Q. Liu, X. M. Zhang, V. M. Murukeshan, Q. X. Zhang, Q. B. Zou and S. Uppili, An optical crossconnect (OXC) using drawbridge micromirrors, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 97-98, pp. 227-238, 1 April 2002.

3. X. M. Zhang, A. Q. Liu, V. M. Murukeshan, and F. Chollet, Integrated micromachined tunable lasers for all optical network (AON) applications, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 97-98, pp. 54-60, 1 April 2002.

2001

2. A. Q. Liu, X. M. Zhang, V. M. Murukeshan, and Y. L. Lam, A novel integrated micromachined tunable laser using polysilicon 3-d mirror, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 13, no. 5, pp. 427-429, May 2001.

1. X. M. Zhang, F. S. Chau, C. Quan, Y. L. Lam and A. Q. Liu, A study of the static characteristics of a torsional micromirror, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 90, no. 1-2, pp. 73-81, 2001.

Conference Papers

149. Zhu Yujiao, Ren Kangning and Xuming Zhang*, Enzyme-immobilized microfluidic reactors for synthesis of glucose precursor, The 3rd International Conference of Microfluidics, Nanofluidics and Lab-on-a-Chip (ICMFLOC2021), 2 – 4 July 2021, Shenzhen, China.

148. Huaping Jia, Chi Chung Tsoi, Wendong Zhang, Aoqun Jian, and Xuming Zhang*, Efficient photocathode combining surface plasmon resonance effect with hole transport layer in visible light, The 26th Optoelectronics and Communications Conference (OECC2021), 3 – 7 July 2021, Hong Kong, paper W4C.4.

147. Yujiao Zhu, Qian Wu, Pui-Kin So, Xuming Zhang* and Zhongping Yao, Microfluidic reactors for artificial synthesis of carbohydrates using Calvin cycle, The 9th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2019), 14 – 17 June 2019, Hong Kong. (Best Paper Award)

146. Huaping Jia, Yat Lam Wong, Aoqun Jian*, Xuming Zhang and Wendong Zhang, Plasmonic nanohole array for enhanced photocatalytic activity with visible light, The 9th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2019), 14 – 17 June 2019, Hong Kong. (Best Poster Paper Award)

145. Yat Lam Wong, Huaping Jia, Xuming Zhang, Generation of hot carrier in plasmonic film by mode coupling, The 9th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2019), 14 – 17 June 2019, Hong Kong. (Best Poster Paper Award)

144. Qingming Chen and Xuming Zhang*, Dielectrophoresis-actuated tunable optofluidic lens for in-plane light manipulation, 2018 Joint Annual Conference of Physical Societies in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (YGA2018), 26 – 29 July 2018, Macau.

143. Yangshi Jin, Chu Leung Chan and Xuming ZHANG*, Solar vapor desalination of seawater, 2018 Joint Annual Conference of Physical Societies in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (YGA2018), 26 – 29 July 2018, Macau, paper p11.

142. Yujiao Zhu, Jinlin Long and Xuming Zhang*, Microfluidic reactors for conversion of CO2 into glucose precursor, Asia-Pacific Conference on Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT2018), 24 – 27 June 2018, Hong Kong SAR, paper 91.

141. Yat Lam Wong, Pui Hong Yeung, Weixing Yu and Xuming Zhang*, Complementary plasmonic absorbers for visible-light photocatalysis, Asia-Pacific Conference on Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT2018), 24 – 27 June 2018, Hong Kong SAR, paper 68.

140. New microfluidic reactors for photocatalytic water purification, Pui-Hong Yeung, Chi Chung Tsoi, Yat Lam Wong, Jinlin Long and Xuming Zhang*, Asia-Pacific Conference on Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT2018), 24 – 27 June 2018, Hong Kong SAR, paper 4.

139. Pui Hong Yeung, Chi Chung Tsoi, Ning Wang and Xuming Zhang*, Photocatalytic water purification by using nanomaterial and solar reactor, The 7th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2017), 25 – 28 July 2017, Singapore, paper sciforum-011422.

138. Chi Chung Tsoi, Pui Hong Yeung and Xuming Zhang*, Solar reactor for photocatalytic water purification, The 7th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (IMCO2017), 25 – 28 July 2017, Singapore, paper sciforum-012821. (Best Paper Award)

137. Tenghao Li and Xuming Zhang, Optical buffer in waveguide lattices using discrete harmonic oscillation effect, The 38th Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS2017), 22 – 25 May 2017, St Petersburg, Russia, 2A1.2 (invited talk).

136. Furui Tan, Ning Wang, Yang Liu and Xuming Zhang, Rough gold films as plasmonic black absorbers for visible photocatalysis, The International Symposium on Plasmonics and Nano-photonics (iSPN2017), 28-30 April 2017, Dalian, China, paper Oral-77.

135. Xuming Zhang, Yujiao Zhu and Xiaowen Huang, Microfluidic reactors for artificial photosynthesis of glucose, International Conference on Artificial Photosynthesis (ICARP2017), 2-5 March 2017, Kyoto, Japan, paper P05-01.

134. Tenghao Li, Qingming Chen and Xuming Zhang*, Tunable optical delay line using quadratic-coupled waveguide lattices, International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN2016), 31 Jul – 04 Aug 2016, Singapore, paper Po2.3.

133. Yujiao Zhu*, Xiaowen Huang, and Xuming Zhang, Microfluidic reactors with immobilized enzymes for glucose generation, The 6th International Multidisciplinary Conference on Optofluidics (Optofluidics2016), 24 – 27 July 2016, Beijing, China.

132. Tenghao Li, Qingming Chen and Xuming Zhang*, Variable optical delay line using discrete harmonic oscillation in waveguide lattices, Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO2016), 7 – 9 Jun 2016, San Jose, CA, USA.

131. Qingming Chen and Xuming Zhang*, Optofluidic tunable lens using laser-induced thermal gradient, Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO2016), 7 – 9 Jun 2016, San Jose, CA, USA.

130. Yujiao Zhu, Xiaowen Huang, and Xuming Zhang*, Artificial photosynthesis on a chip: Enzymatic synthesis of glucose precursor with rubisco immobilized, The 19th Annual Conference of the Physical Society of Hong Kong (PSHK2016), 3 – 4 June 2016, Hong Kong.

129. Chi Chung Tsoi and Xuming Zhang*, Photocatalytic Ozonation for Sea Water Treatment, The 19th Annual Conference of the Physical Society of Hong Kong (PSHK2016), 3–4 June 2016, Hong Kong.

128. Ning Wang, Furui Tan, Chi Chung Tsoi and Xuming Zhang, Microfluidic reactors for photocatalytic conversion of solar energy into chemical energy, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May – 1 June 2016, Hong Kong.

127. Tenghao Li and Xuming Zhang, Waveguide lattices based optical buffer using discrete harmonic oscillation effect, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May –1 June 2016, Hong Kong.

126. Qingming Chen and Xuming Zhang, Optofluidic tunable lens using laser-induced thermal gradient, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May –1 June 2016, Hong Kong.

125. Yujiao Zhu, Xiaowen Huang, and Xuming Zhang*, Artificial photosynthesis for carbohydrates generation with immobilized enzyme on gold nanoparticles patterned microfluidic reactors, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May –1 June 2016, Hong Kong.

124. Ning Wang, Furui Tan, Chi Chung Tsoi and Xuming Zhang, Integrated optofluidic device with on-chip UV-Vis spectrophotometer for online monitoring of photocatalytic reactions, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May –1 June 2016, Hong Kong.

123. Xiaowen Huang, Qingjing Yang, Yang Liu, Yujiao Zhu, Tenghao Li and Xuming Zhang, One-pot fabrication of artificial photosystem I in the microfluidic device, The 8th International Symposium on Microchemistry and Microsystems (ISMM2016), 30 May – 1 June 2016, Hong Kong.

122. Furui Tan, Ning Wang, Xuming Zhang*, Plasmonic black absorbers for solar photocurrent enhancement, Young Giants of Nanoscience 2016, May 29 – 2 June 2016, Hong Kong, paper P-020.

121. Xiaowen Huang, Qingjing Yang, Yang Liu, Yujiao Zhu, Xuming Zhang*, One-step fabrication of artificial photosystem i for coenzyme regeneration, International Symposium on Photochemistry (IUPAC2016), 3 – 8 April 2016, Osaka, Japan, paper 5BS07.

120. Yujiao Zhu, Xiaowen Huang, and Xuming Zhang*, Glucose precursor generation with immobilized enzyme on gold nanoparticles in microfluidic reactors, International Symposium on Photochemistry (IUPAC2016), 3 – 8 April 2016, Osaka, Japan, paper 5CS08.

119. Yang Liu and Xuming Zhang*, Wide range light response plasmonic photoelectrode for hydrogen production, The 2nd International Conference on Two-Dimensional Layered Materials (2DLM), 7 – 9 Jan 2016, Hong Kong, paper P21.

118. X. W. Huang, Y. J. Zhu and X. M. Zhang, Adhesive tape as microchip substrate for nanoparticle immobilization, The 5th International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2015), 26 – 29 July 2015, Taipei, Taiwan.

117. F. R. Tan, N. Wang, S. Cao, Q. Q. Liang, W. X. Yu and X. M. Zhang, Plasmonic blackbody absorber for photocatalytic microreactors, The 5th International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2015), 26 – 29 July 2015, Taipei, Taiwan.

116. N. Wang, F. R. Tan, Y. Liu and X. M. Zhang, Photocatalytic water purification using microfluidic platform, The IWA Nano and Water Regional Conference (IWA2015), Dalian, China, 20 – 23 May 2015, paper O27.

115. N. Wang, F. R. Tan, C. C. Tsoi and X. M. Zhang, Optofluidic microreactors for visible-light photocatalysis, The Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO2015): Laser Science & Applications, 10 – 15 May 2015, San Jose, CA, USA, paper AW4K.3.

114. F. R. Tan, N. Wang, S. Cao, Q. Liang, W. X. Yu, X. M. Zhang, Visible-light photocatalysis using plasmonic coupling effect for optofluidic microreactors, Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP 2015), 27 - 30 April 2015, Montpellier, France.

113. X. W. Huang, Y. J. Zhu, C. C. Tsoi, X. M. Zhang, Experimental study on microfluidic nanoparticle immobilization using a biomimetic method, Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP 2015), 27 - 30 April 2015, Montpellier, France.

112. N. Wang, F. R. Tan and X. M. Zhang, Optofluidics microreactors for photocatalytic water purification, The 4th International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2014), 28 – 30 August 2014, Guangzhou, China, paper P06 (Best Poster Awards).

111. Q. M. Chen and X. M. Zhang, Optofluidic tunable lens using laser-induced thermal gradient, The 4th International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2014), 28 – 30 August 2014, Guangzhou, China, paper P07.

110. F. R. Tan, N. Wang, and X. M. Zhang, Visible-light photocatalysis using plasmonic coupling for optofluidic microreactors, The 4th International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2014), 28 – 30 August 2014, Guangzhou, China, paper P08.

109. G. X. Bai, C-Y Tang, K. L. Jim, X. M. Zhang, K. H. Fung, Y. Chai, and Y. H. Tsang, Lensed water core optical fiber with potential to be used as graphene based devices for photonic applications, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P03, pp. 75 – 76.

108. N. Wang, N. Y. Chan, C. M. Luk and X. M. Zhang, Optofluidic microreactors using surface plasmon enhancement for photocatalytic water purification, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P19, pp. 107 – 108.

107. Q. M. Chen, A. Q. Jian, Z. H. Li, X. M. Zhang, Tunable optofluidic thermal lens, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P20, pp. 109 – 110.

106. M. Y. Lam, X. M. Zhang, Optofluidic tunable filters based on ionic liquid electrolyte capacitors, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P21, pp. 111 – 112.

105. F. R. Tan, N. Wang, X. M. Zhang, Bubble microreactors for photocatalytic water treatment, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P22, pp. 113 – 114.

104. Q. M. Chen, Y. Bao, Z. H. Li, X. M. Zhang, Novel high sensitive refractive index sensor based on ultra-fine optical frequency comb, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P23, pp. 115 – 116.

103. L. Wan, M. C. Wu, N. Wang and X. M. Zhang, Photocatalytic water purification: Photon transfer and mass transfer limitation solved by planar microreactors, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P25, pp. 119.

102. M. C. Wu, L. Wan, N. Wang and X. M. Zhang, Photocatalytic water purification: photocatalytic performance of planar microreactors enhanced by composite thin films, The 3rd International Conference on Optofluidics (Optofluidics2013), 15 – 17 Aug 2013, Hong Kong, paper P26, pp. 120.

101. M. Y. Lam, X. M. Zhang, Electrolyte-tuned optical tunable filters, The 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), 30 Jun - 5 July 2013, Singapore, paper AA-PO3-17 (Best Poster Award).

100. X. M. Zhang, Microfluidic reactors for photocatalytic water purification, BIT's 4th Annual Global Congress of Catalysis 2013 (GCC-2013), 29 Jun – 1 Jul 2013, Dalian, China, pp. 102.

99. A. Q. Jian and X. M. Zhang, Resonant optical tunneling effect in metal structures, The 7th International Conference on Nanophotonics (ICNP) / The 3rd Conference on Advances in Optoelectronics and Micro/Nano Optics (AOM), 19 – 23 May 2013, Hong Kong, paper no. 170.

98. N. Wang, N. Y. Chan, C. H. To, F. R. Tan and X. M. Zhang, Photocatalytic microreactors for water purification: Selective control of oxidation pathways, The 8th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE NEMS 2013), 7-10 April 2013, Suzhou, China, pp. 368 – 371.

97. N. Wang, F. R. Tan and X. M. Zhang, Photocatalytic water purification using planar microreactor, Photonics Global Conference (PGC 2012), 13-16 December 2012, Singapore, paper 3-2G-5.

96. Z. H. Yong, K. Zhang, A. Q. Jian, Z. F. Chen, X. M. Zhang, and Y. Wang, Investigation on plasmon-induced bubble formation in fluids, Photonics Global Conference (PGC 2012), 13-16 December 2012, Singapore, paper P1-25.

95. N. Wang, Z. K. Liu, N. Y. Chan, H. L. W. Chan and X. M. Zhang, Photocatalytic microfluidic reactor with a novel compound catalyst film using solar energy, The 16th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (TAS 2012), 28 Oct - 1 Nov 2012, Okinawa, Japan, paper W.9.195.

94. N. Wang and X. M. Zhang, Optofluidic reactors for selective control of oxidation pathways in water purification, The International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2012), 13 – 15 Sept 2012, Suzhou, China, paper no. FA3, pp. 106.

93. N. Wang, Z.K. Liu, and X.M. Zhang, Microfluidic platform for photocatalytic reactions using sunlight, The 6th Asia-Pacific Conference on Transducers and Micro/Nano Technologies (IEEE APCOT 2012), 8 – 11 July 2012, Nanjing, China, paper no. ac12000219, pp. 51.

92. N. Wang, Z. K. Liu, Helen L. W. Chan and X. M. Zhang, Microfluidic reactor for solar photocatalysis using BiVO4/TiO2 film, International Symposium on Integrated Functionalities (ISIF2012), 18 – 21 June 2012, Hong Kong, China, paper no. O504. (Acknowledged projects: A-PD1S, B-Q26F, 1-ZV5K)

91. A. Q. Jian, N. Wang, K. Zhang, Y. Wang, Y.H. Tsang and X. M. Zhang, Optofluidic manipulation using continuous-wave laser, The 1st International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2011), 11 – 13 Dec 2011, Xi'an, China (Best Paper Award). (Acknowledged projects: A-PL16, 1-ZV5K, B-Q26F)

90. N. Wang and X.M. Zhang, Optofluidic reactors for visible-light photocatalysis, The 1st International Conference on Optofluidics (Optofluidics 2011), 11 – 13 Dec 2011, Xi'an, China. (Acknowledged projects: A-PL16, 1-ZV5K, B-Q26F)

89. X. M. Zhang, N. Wang, L. Gao, M. Feng, B. Chen, Y.H. Tsang and A.Q. Liu, Narrow-linewidth external-cavity tunable lasers, The 10th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN2011), 05 – 07 Dec 2012, Guanzhou, China.

88. A. Q. Jian, N. Wang and X. M. Zhang, Micro-bubble generation using continuous-wave laser, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2011), 26 June – 1 July 2011, Singapore.

87. N. Wang, Y. Zhang, L. Lei, H. L. W. Chan, X. M. Zhang, Photocatalytic microreactor using monochromatic visible light, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2011), 26 June – 1 July 2011, Singapore.

86. S. T. F. Lee, K. H. Lam, X. M. Zhang, and H. L. W. Chan, Ultrasonic transducer fabricated using lead-free BSZT/epoxy 1-3 composites, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2011), 26 June – 1 July 2011, Singapore, pp. 70.

85. S. T. F. Lee, K. H. Lam, X. M. Zhang, and H. L. W. Chan, Lead-free BSZT/(P(VDF-TrFE) 0-3 composites for infrared sensor applications, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2011), 26 June – 1 July 2011, Singapore, pp. 71.

84. A. Q. Jian, K. Zhang, Y. Wang, and X. M. Zhang, Microfluidic manipulation using continuous-wave laser, The 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’11), 05 – 09 June 2011, Beijing, China, paper M3P.075.

83. C. Pang, M. Yu, X. M. Zhang, A. K. Gupta and K. M. Bryden, Multifunctional optical MEMS sensor platform for wireless optical sensor networks, The 16th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’11), 05 – 09 June 2011, Beijing, China, paper T3P.142.

82. L. Lei, N. Wang, X. M. Zhang, D. P. Tsai, and H. L.W. Chan, Solar-powered microfluidic photocatalysis, The 6th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS 2011), 20-23 February 2011, Kaohsiung, Taiwan, R.O. China, Pages 429-432.

81. N. Wang, L. Lei, X. M. Zhang, Helen L.W. Chan and D. P. Tsai, Planar microfluidic reactors for photocatalysis, the 36th International Conference on Micro & Nano Engineering (MNE 2010), 19-22 September 2010, Genoa, Italy.

80. X. M. Zhang, A. Q. Jian, W. M. Zhu, and A. Q. Liu, Microfluidic double optical barrier structure for liquid refractive index sensors with ultra-high sensitivity, the 5th Asia-Pacific Conference on Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2010), 06 – 09 July 2010, Perth, Australia, paper TDAM8.

79. X. M. Zhang, A. Q. Jian, W. M. Zhu, and A. Q. Liu, Liquid refractive index sensors using resonant optical tunneling effect, The 2nd Asia-Pacific Optical Sensors Conference (APOS2010), 28 – 30 June 2010, Guangzhou, China, paper MO5.

78. X. M. Zhang, M. Yu, Silas Nesson, H. Bae, A. Christian and A. Q. Liu, Micromachined pressure sensors on optical fiber tip, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2009), 28 June – 3 July 2009, Singapore, published in Advanced Materials Research, vol. 74, pp. 149-152.

77. H. J. Liu, X. M. Zhang, M. Yu, Understanding fly-ear inspired directional microphones, Proc. SPIE 7292, Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems, 08 March 2009, San Diego, California, USA.

76. B. Liu, H. Cai, X. M. Zhang, J. Tamil, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, MEMS optical logic nor gate using integrated tunable lasers, The 22nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2009), 25 - 29 Jan 2009, Sorrento, Italy, pp. 971-974.

75. W. M. Zhu, X. M. Zhang, H. Cai, J. Tamil, W. Zhang, B. Liu, T. Bourouina and A. Q. Liu, MEMS laser with tunable wavelength and polarization using optical tunneling effect, The 22nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2009), 25 - 29 Jan 2009, Sorrento, Italy, pp. 979-982.

74. H. Cai, B. Liu, W. M. Zhu, J. Tamil, X. M. Zhang, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, A micromachined thermo-optic tunable laser, The 22nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2009), 25 - 29 Jan 2009, Sorrento, Italy, pp. 1027-1030.

73. S. Nesson, M. Yu, X. M. Zhang, A. H. Hsieh, Miniaturized Fiber Optic Sensor for Measuring Intervertebral Disc Pressure, Proceedings of the XIth International Congress and Exposition on Experimental & Applied Mechanics (SEM 2008), 2-5 June 2008 Orlando, Florida, USA.

72. X. M. Zhang, W.M. Zhu, H. Cai, and A.Q. Liu, Active switching of surface plasmon polariton using MEMS actuators, The 21st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2008), 13-17 Jan 2008, Tucson, Arizona, USA, pp. 778-781.

71. W. M. Zhu, X.M. Zhang, T. Zhong and A.Q. Liu, MEMS optical tunneling structure for thermo-optic switching, The 21st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2008), 13-17 Jan 2008, Tucson, Arizona, USA, pp. 782-785.

70. H. Cai, X. M. Zhang, J. Tamil, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, Nanosecond-level wavelength tuning using MEMS coupled-cavity laser, The 21st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2008), 13-17 Jan 2008, Tucson, Arizona, USA, pp. 786-789.

69. A. Q. Liu, H. Cai, X. M. Zhang and J. Tamil, A review of different types of photonic MEMS tunable lasers, Proc. SPIE 6836, MEMS/MOEMS Technologies and Applications III, 29 November 2007.

68. A. Q. Liu and X. M. Zhang, Photonic MEMS: from laser physics to cell biology, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 2485-2488, paper 4B2.1 (invited talk).

67. X. M. Zhang, A. Q. Liu, J. Tamil, A. B. Yu, H. Cai, D. Y. Tang, and C. Lu, Real pivot mechanism of rotary comb-drive actuators for MEMS continuously tunable lasers, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 1437-1440, paper 3B2.2.

66. X. M. Zhang, Q. W. Zhao, T. Zhong, A. B. Yu, E. H. Khoo, and A. Q. Liu, Variable nano-grating for tunable filters, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 2417-2420, paper 4B1.4.

65. T. Zhong, X. M. Zhang, H. Cai, and A. Q. Liu, Air-spaced cylindrical prisms for fast thermo-optic switching, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 2409-2412, paper 4B1.2.

64. H. Cai, X. M. Zhang, J. Wu, D. Y. Tang, Q. X. Zhang, and A. Q. Liu, MEMS tunable dual-wavelength laser with large tuning range, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 1433-1436, paper 3B2.1.

63. H. Cai, X. M. Zhang, Q. X. Zhang, and A. Q. Liu, MEMS tunable coupled-cavity laser, The 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’07), 10-14 June 2007, Lyon, France, pp. 1441-1444, paper 3B2.3.

62. X. M. Zhang, A. Q. Liu, H. Cai and A. B. Yu, Retro-reflection VOA using parabolic mirror for low insertion loss and linear attenuation relationship, The 20th IEEE International Conference on MEMS (MEMS 2007), 21-25 Jan 2007, Kobe, Japan, pp. 727-730, paper TA37.

61. A. B. Yu, X. M. Zhang, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, Rhombic-shaped thermal actuator array for evenly-distributed very large displacement, The 20th IEEE International Conference on MEMS (MEMS 2007), 21-25 Jan 2007, Kobe, Japan, pp. 663-666, paper TA32.

60. H. Cai, X. M. Zhang, A. B. Yu, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, MEMS tuning mechanism for eliminating mode hopping problem in external-cavity lasers, The 20th IEEE International Conference on MEMS (MEMS 2007), 21-25 Jan 2007, Kobe, Japan, pp. 159-162.

59. W. Z. Song, X. M. Zhang, L. K. Chin, C. S. Lim, A. Q. Liu, P. H. Yap and H. M. Hosseini, Optical detection of living cells’ refractive index via buffer modulation of microfluidic chip, The 10th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (TAS 2006), 5-9 November 2006, Tokyo, Japan, pp. 528-530.

58. T. Zhong, X. M. Zhang, J. Li, and A. Q. Liu, Optical switch using thermo-optic effect of micromachined silicon hemispheres, International Conference on Optical MEMS and Their Applications (Optical MEMS 2006), 21-24 August 2006, Big Sky, Montana, USA, pp. 126-127, paper P25.

57. X. M. Zhang, H. Cai, W. Z. Song and A. Q. Liu, Experimental study of dependence losses of MEMS variable optical attenuators (VOAs), Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2006), 25-28 June 2006, Singapore, paper 95-OMN-A0072.

56. W. Z. Song, X. M. Zhang and A. Q. Liu, Theoretical and experimental studies of polarization dependence loss of shutter-type MEMS VOAs, Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2006), 25-28 June 2006, Singapore, paper 95-OMN-A0119.

55. L. K. Chin, X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. S. Lim, Opto-micro-fluidic system integrated with concave grating and fluorescence detection for cell sorting, Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2006), 25-28 June 2006, Singapore, paper 95-BMFS-A0603.

54. H. Cai, C. Lu, X. M. Zhang, Q. X. Zhang and A. Q. Liu, An approach of efficient optical coupling of MEMS tunable laser via micro-optical system design, Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2006), 25-28 June 2006, Singapore, paper 95-OMN-A0483.

53. T. Zhong, J. Li, X. M. Zhang, C. Lu and A. Q. Liu, Thermo-optic switch using micromachined silicon prism, Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT 2006), 25-28 June 2006, Singapore, paper 95-OMN-A0105.

52. X. M. Zhang, H. Cai, C. Lu, C. K. Chen and A. Q. Liu, Design and experiment of 3-dimensional micro-optical system for MEMS tunable lasers, 19th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2006), 22-26 Jan 2006, Istanbul, Turkey, pp. 830-833, paper MP45.

51. H. Cai, X. M. Zhang, C. Lu, A. Q. Liu, MEMS laser power regulator for optical sensors and networks, Proceedings of the 4th IEEE Sensors 2005 Conference (IEEE Sensors 2005), 30 Oct – 3 Nov 2005, Irvine, CA, USA, pp. 508 – 511.

50. X. M. Zhang, A. Q. Liu, H. Cai, C. Lu, D. Y. Tang, Theory and experiment of miniaturized laser source for accurate timing applications, Proceedings of the 4th IEEE Sensors 2005 Conference (IEEE Sensors 2005), 30 Oct – 3 Nov 2005, Irvine, CA, USA, pp. 928 – 931.

49. X. J. Liang, X. M. Zhang, N. Ni, and A. Q. Liu, An approach of cancer cells diagnosis using biophotonic chip, Optics East 2005, Chemical and Biological Sensors for Industrial and Environmental Security (SPIE 5994), 23-26 October 2005, Boston, Massachusetts, USA, paper 599404.

48. X. J. Liang, A. Q. Liu, X. M. Zhang, P. H. Yap, T. C. Ayi and H. S. Yoon, Refractive index measurement of single living cell using a biophotonic chip for cancer diagnosis applications, 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2005), 9 - 13 October 2005, Boston, Massachusetts, USA, pp. 464-466, paper M141F.

47. B. Borovic, C. Hong, X. M. Zhang, A. Q. Liu, F. L. Lewis, Open vs. closed-loop control of the MEMS electrostatic comb drive, Proceedings of the 13th Mediterranean Conference on Control and Automation, 27-29 June 2005, Limassol, Cyprus, paper TuM06-6, pp. 976-982.

46. X. M. Zhang, A. Q. Liu, H. Cai, C. Lu and D. Y. Tang, MEMS injection-locked laser, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, vol. 1, pp. 388-391, paper 2A3.5.

45. X. M. Zhang, H. Cai, A. Q. Liu, J. Z. Hao, D. Y. Tang and C. Lu, MEMS Littman tunable laser using curve-shaped blazed grating, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, vol. 1, pp. 804-807, paper 2E4.88.

44. J. Li, X. M. Zhang, A. Q. Liu, and M. Tang, Pico-second optical switch using micromachined total internal reflection prism, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, vol. 2, pp. 1179-1182, paper 3A2.5.

43. H. Cai, X. M. Zhang, A. Q. Liu, and C. Lu, MEMS variable optical attenuator with linear attenuation using normal fibers, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, vol. 2, pp. 1171-1174, paper 3A2.3.

42. X. J. Liang, A. Q. Liu, X. M. Zhang, Y. Sun, H. S. Yoon. and P. H. Yap, Determination of refractive index of single living cell in the integrated microchip, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, vol. 2, pp. 1712-1715, paper 3E4.104.

41. Selin H. G. Teo, A. Q. Liu, J. Singh, M. B. Yu, J. H. Wu, and X. M. Zhang, Pure photonic crystal waveguiding for signal processing at optical junctions, International Conference on Solid State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ‘05), 5-9 June 2005, Seoul, Korea, pp. 1039-1042, vol. 1, paper 2E4.146.

40. X. M. Zhang, J. B. Zhang, A. Q. Liu, Franck Chollet and J. Z. Hao, Study of injection-locking phenomenon using MEMS tunable laser, 18th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2005), 30 Jan – 3 February 2005, Miami Beach, Florida, USA, paper MP7, pp. 80-83.

39. H. Cai, X. M. Zhang, C. Lu and A. Q. Liu, Wide-range linear attenuation via elliptical mirror for variable attenuator application, 18th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2005), 30 Jan – 3 February 2005, Miami Beach, Florida, USA, paper MP8, pp. 84-87.

38. H. Cai, X. M. Zhang, and A. Q. Liu, Electronic control and circuit of MEMS devices for fiber communication applications, Technical Digest of 9th Optoelctronics and Communications Conference/ 3rd International Conference on Optical Internet (OECC/COIN 2004), 12-16 July 2004, Yokohama, Japan, pp.364-365.

37. A. Q. Liu and X. M. Zhang, Integrated MEMS tunable laser, Technical Digest of 9th Optoelctronics and Communications Conference/ 3rd International Conference on Optical Internet (OECC/COIN 2004), 12-16 July 2004, Yokohama, Japan, pp.552-553.

36. X. M. Zhang, J. B. Zhang, J. Z. Hao and C. Lu, Design and characteristics of microelectromechanical photonic device with wide wavelength range and fast tuning speed for optical communication applications, Third International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2004), 30 November – 1 December 2004, Hong Kong, pp. 207-210.

35. H. Cai, X. M. Zhang, C. Lu, E. H. Khoo and A. Q. Liu, Advanced optical power regulation with high performance using micromachining technology, Third International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN 2004), 30 November – 1 December 2004, Hong Kong, pp. 211-213.

34. H. Cai, C. K. Wong, X. M. Zhang, J. Li and A. Q. Liu, Closed-loop control system for MEMS device applications, Proceedings of Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology 2004 (APCOT MNT 2004), July 4-8, 2004, Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan, Vol. 3-2, pp 931-935, paper PO2-75.

33. X. M. Zhang, J. B. Zhang, C. Lu, D. Y. Tang, and A. Q. Liu, Single-longitudinal-mode continuously tunable laser via MEMS rotary blazed grating, Proceedings of Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT MNT 2004), 4-8 July 2004, Sapporo, Japan, pp. 281-286, paper OE3-1.

32. X. J. Liang, X. M. Zhang, S. K. Bose, t. C. Ayi, P. H. Yap, P. Droge, J. Ahn, and A. Q. Liu, An approach to cancer cell diagnosis using integrated photonic chip, Proceedings of Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT MNT 2004), 4-8 July 2004, Sapporo, Japan, pp. 276-280, paper OE2-5.

31. Y. Sun, L. C. Ng, S. K. Chua, X. M. Zhang, P. Drodge, T. C. Ayi, P. H. Yap, and A. Q. Liu, A high-accuracy cell sorter using electroosmotically-driven microfluidic system, Proceedings of Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology (APCOT MNT 2004), 4-8 July 2004, Sapporo, Japan, pp. 267-271, paper OE2-3.

30. H. Cai, J. H. Wu, L. J, X. M. Zhang, Y. X. Wang, C. Lu, A. Q. Liu, Optical MEMS switch control and packaging, 2003 5th Conference on Electronics Packaging Technology (EPTC 2003), Singapore, 10-12 December 2003, pp. 291 - 293.

29. H. Cai, X. M. Zhang, A. Q. Liu, Y. X. Wang and C. Lu, Closed-loop control of MEMS variable optical attenuator (VOA), Proceedings of the 8th Optoelectronics and Communication Conference (OECC 2003), Acta Optica Sinica vol. 23 Supplement, 13-16 October 2003, Shanghai, China, pp. 235-236, paper 16B3-2.

28. J. Z. Hao, X. M. Zhang, C. Lu and A. Q. Liu, External-cavity tunable laser using MEMS technology, Proceedings of the 8th Optoelectronics and Communication Conference (OECC 2003), Acta Optica Sinica vol. 23 Supplement, 13-16 October 2003, Shanghai, China, pp. 433-434, paper 16F2-3.

27. C. W. Lee, X. M. Zhang, S. C. Tjin and A. Q. Liu, “Nano-scale displacement measurement of MEMS devices using fiber optic interferometry,” Microsystems Engineering: Metrology and Inspection III, Proceedings of SPIE 5145, Editor Christophe Gorecki, October 2003, 23-25 June, 2003, Munich, Germany, pp. 196-201.

26. A. Q. Liu and X. M. Zhang, Widely and discretely tunable laser using MEMS technology, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS and Their Applications (Optical MEMS 2003), 18-21 August, Hawaii, USA, pp. 73-74, TuP11.

25. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. W. Chan, C. S. Thian, H. Cai and J. Z. Hao, Optical power regulator using closed-controlled MEMS variable optical attenuator (VOA), The 12th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’03), 08-12 Jun 2003, Boston, Massachusetts, USA, pp. 595-598.

24. X. M. Zhang, A. Q. Liu, D. Y. Tang, C. Lu, J. Z. Hao, and A. Asundi, Tunable external-cavity laser using MEMS technology, The 12th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers ’03), 08-12 Jun 2003, Boston, Massachusetts, USA, pp. 1502-1505.

23. A. Q. Liu, X. M. Zhang, C. W. Chan, C. S. Thian, F. Wang, C. Lu, and Z. S. Liu, DWDM variable attenuator and multiple-channel power equalizer using MEMS technology, MOEMS and Miniaturized Systems III, Proceedings of SPIE 4983, Editors J. H. Smith, P. A. Krulevitch and H. K. Lakner, 27-29 Jan 2003, San Jose, California, USA, pp. 167-178.

22. X. M. Zhang, J. Li, D. Y. Tang, C. Lu and A. Q. Liu, Widely tunable lasers using MEMS gratings and mirrors, MOEMS and Miniaturized Systems III, Proceedings of SPIE 4983, Editors J. H. Smith, P. A. Krulevitch and H. K. Lakner, 27-29 Jan 2003, San Jose, California, USA, pp. 188-194.

21. A. Q. Liu, X. M. Zhang and D. Y. Tang, MEMS widely tunable lasers for WDM system applications, Optical Switching and Optical Interconnection II: APOC 2002 Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (SPIE 4907), 16-18 October 2002, Shanghai, China, pp. 186-194.

20. X. M. Zhang, J. Li, V. M. Murukeshan, F. Chollet, M. F. Li and A. Q. Liu, MEMS movable/rotational grating/mirror tunable lasers, Pacific Rim Workshop on Transducers and Micro/Nano Technologies, 22-24 July 2002, Xiamen, China, pp. 99-102.

19. X. M. Zhang, A. Q. Liu, Y. C. Lu, F. Wang, C. Lu, DWDM multiple-channel power equalizer using MEMS technology, Proc. SPIE 4907, Optical Switching and Optical Interconnection II, 3 September 2002.

18. A. Q. Liu, X. M. Zhang, X. Jin, J. H. Zheng, C. Lu, T. Mei, D. Y. Tang and M. F. Li, Polysilicon micromachined fiber-optical attenuator for DWDM applications, Pacific Rim Workshop on Transducers and Micro/Nano Technologies, 22-24 July 2002, Xiamen, China, pp. 577-580.

17. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu, D. Y. Tang, F. Wang, Z. S. Liu, and C. Lu, A MEMS variable optical attenuator (VOA) for DWDM applications, Proc. SPIE 4755, Design, Test, Integration, and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP 2002), Cannes, France, 6-8 May 2002, pp. 485-495.

16. X. M. Zhang, A. Q. Liu, F. Wang, Z. Liu and C. Lu, Microelectromechanical optical crossconnects (OXCs), Proceedings of Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2001), SPIE 4582, 11-15 November 2001, Beijing, China, pp. 24-30.

15. X. M. Zhang, A. Q. Liu, C. Lu and D. Y. Tang, WDM micromachined tunable laser, Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2001), SPIE 4582,11-15 November 2001, Beijing, China, pp.106-111.

14. J. Li, X. M. Zhang, A. Q. Liu, Q. X. Zhang and T. Mei, A micromachined variable optical attenuator (VOA), Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2001), SPIE 4582, 11-15 November 2001, Beijing, China, pp. 112-120.

13. Wang Fang, Lu Chun, Liu Zi Shun, Liu Ai Quan, Zhang Xu Ming, Modeling of optical mirror and electromechanical behavior, Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC 2001), SPIE 4582, 11-15 November 2001, Beijing, China, pp. 95-105.

12. X. M. Zhang, A. Q. Liu, V. M. Murukeshan, and F. A. Chollet, Integrated micromachined tunable lasers for all-optical network applications, The 11th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers ’01 Eurosensors XV), Munich, Germany, 10-14 June 2001, pp. 1314-1317.

11. A. Q. Liu, X. M. Zhang, V. M. Murukeshan, Q. X. Zhang, Q. B. Zou, and S. Uppili, Optical switch using draw-bridge micromirror for large array crossconnects, The 11th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers ’01 Eurosensors XV), Munich, Germany, 10-14 June 2001, pp. 1324-1327.

10. A. Q. Liu and X. M. Zhang, Optical fiber switch using a draw-bridge mirror for large array of interconnects, Design, Test, Integration, and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP 2001), Proceedings of SPIE 4408, April 2001, pp. 283-288.

9. F. S. Chau, X. M. Zhang, C. Quan, and A. Q. Liu, Study of snap-down phenomenon in an electrostatically-actuated torsional micromirror, Proceedings of SPIE 4235 (2001), Smart Structures and Devices, Melbourne, Australia, 13-15 Dec 2000, pp. 387-394.

8. A. Q. Liu, X. M. Zhang, and Y. L. Lam, A 44 MEMS optical crossconnections (OXCs), International Symposium on Microelectronics and Assembly (ISMA 2000), Micromachining and Microfabrication, Proceedings of SPIE 4230, Singapore, 27 November – 2 December 2000, pp. 174-179.

7. X. M. Zhang, Y. L. Lam, A. Q. Liu, Integrated WDM frequency tuner using polysilicon surface micromachining process, International Symposium on Microelectronics and Assembly (ISMA 2000), Micromachining and Microfabrication, Proceedings of SPIE 4230, Singapore, 27 November – 2 December 2000, pp. 174-179.

6. A. Q. Liu, X. M. Zhang, and Y. L. Lam, Tunable grating add /drop multiplexers using polysilicon machining process, presented in International Symposium on Microelectronics and Assembly (ISMA 2000), Singapore, 27 November – 2 December 2000.

5. X. M. Zhang, F. Chollet, F. S. Chau, C. Quan, and A. Q. Liu, Polysilicon micromachining 3D mirror integrated frequency tuner for WDM applications, Proc. SPIE 4178, MOEMS and Miniaturized Systems, Singapore, Aug 2000, pp. 278-287.

4. X. M. Zhang, F. Chollet, F. S. Chau, C. Quan, and A. Q. Liu, Polysilicon 3D-mirror frequency shifter for WDM fibre-optic communication applications, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS (Optical MEMS 2000), Kauai, HI, USA, 21 – 24 Aug 2000, pp. 79 – 80.

3. A. Q. Liu, X. M. Zhang, and Y. L. Lam, A high performance 4×4 free-space fiber-optic crossconnection, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS (Optical MEMS 2000), Kauai, HI, USA, 21 – 24 Aug 2000, pp. 37 – 38.

2. X. M. Zhang and A. Q. Liu, A MEMS pitch-tunable grating add/drop multiplexer, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS (Optical MEMS 2000), Kauai, HI, USA, 21 – 24 Aug 2000, pp. 25-26.

1. X. M. Zhang, F. S. Chau, C. Quan, and A. Q. Liu, Modeling of the optical torsion micromirror, Proc. SPIE 3899, Photonics Technology into the 21st Century: Semiconductors, Microstructures, and Nanostructures, Nov. 1999, Singapore, pp. 109-116.

Book Chapters

3. Yanting Liu and Xuming Zhang*, “Microfluidic plasmonic biosensors,” in “Microfluidic Biosensors”, eds. Martin Mak and Aaron Ho Pui Ho, Elsevier, 2022.

2. Ning Wang and Xuming Zhang, “Chapter 16. Microfluidic Photocatalysis”, in “Optical MEMS, nanophotonics, and their applications,” ed. Guangya Zhou and Chengkuo Lee, Productivity Press, 14 December 2017.

1. X. M. Zhang, Ch. 5-8, in “Photonic MEMS devices – Design, fabrication and control,” ed. A. Q. Liu, Taylor-Francis, 2008.

Patents

Xuming Zhang, Chi Chung Tsoi, A microfluidic chip based on dielectrophoresis/electrowettering, China Patents of Invention, Application No. 201910479720.3, filed on 4 June 2019. (In Chinese: 张需明, 蔡智聪, 香港理工大学深圳研究院, 一种基于介电电泳/电浸润效应的微流芯片,中国发明专利, 申请号201910479720.3, 申请日2019年6月4日.)

Xuming Zhang, Tenghao Li, and Qingming Chen, An optical switch and optical cross-connect device, China Patents of Invention, Application No. 201710851522.6, announced on 03 April 2019. (In Chinese: 张需明, 李腾浩, 陈庆明, 一种光开关及光交叉互连器件, 中国发明专利, 申请号201710851522.6, 公布时间2019年4月3日.)

Xuming Zhang, Tenghao Li, and Qingming Chen, An optical switch and optical cross-connect device, China Patents for Utility Models, Patent No. 207301404, granted on 1 May 2018. (In Chinese: 张需明, 李腾浩, 陈庆明, 一种光开关及光交叉互连器件, 中国实用新型专利, 专利号207301404, 授权时间2018/05/01)

Xuming Zhang, Tenghao Li, and Qingming Chen, An optical cross-connect device based on liquid crystal electro-optic waveguide, China Patents of Invention, Application No. 201710855251.1, filed on 20 September 2017. (In Chinese: 张需明, 李腾浩, 陈庆明, 一种基于液晶电光波导的光学交叉互连器件, 中国发明专利, 申请号201710855251.1, 申请时间2017年9月20日.)

Lei Gao, Bo Chen, Guangyong Zhang, Xuming Zhang, A type of external-cavity laser (In Chinese: 一种外腔激光器), China patent no. CN103004039B, 18 March 2015.

Lei Gao, Bo Chen, Guangyong Zhang, Xuming Zhang, A type of external-cavity laser (In Chinese:一种外腔激光器), China patent no. CN103004039A, 27 March 2013.

M. Yu, H. Bae, and X. M. Zhang, Ultra-miniature fiber-optic pressure sensor system and method of fabrication, US Patents 8,966,988 B2, 3 March 2015.

M. Yu, S. Nesson, Y. X. Liu and X. M. Zhang, Ultra-miniature fiber-optic pressure sensor array system, US patent 8,151,648, 10 April 2012.

A. Q. Liu, X. J. Liang, X. M. Zhang and Y. Sun, Cell analysis using laser with external cavity, US patent 7,767,444, 3 August 2010.

A. Q. Liu, V. M. Murukeshan, X. M. Zhang, and C. Lu, Optical crossconnect and mirror system, Singapore patent 95,730, 31 March 2006.

A. Q. Liu, V. M. Murukeshan,X. M. Zhang, and C. Lu, Optical crossconnect and mirror systems, US patent 6,788,843, 7 September 2004.

Honors and Awards

Best Paper Award, IMCO2019 conference, 14 – 17 June 2019, Hong Kong.

Best Poster Paper Award, IMCO2019 conference, 14 – 17 June 2019, Hong Kong.

Second prize, The 11th National College Students' Energy-saving and Emission Reduction Social Practice and Technology Competition, Ministry of Education, China.

Innovation Award, IOO Foundation and IMCO2018 conference.

2017, Best Paper Award, IMCO 2017 conference, 25 – 28 July 2017, Singapore.

2016, Cheminas Best Poster Awards, ISMM 2016 conference, 30 May – 1 June 2016, Hong Kong.

2014, Best Paper Award, Optofluidics 2014 conference, 28 - 30 Aug 2014, Guangzhou, China.

2013, Best Poster Award, ICMAT2013 conference, 30 Jun – 5 Jul 2013, Singapore.

2011, Best Paper Award, Optofluidics 2011 conference, 11 - 13 Dec 2011, Xi'an, China.

2006, IES Prestigious Engineering Achievement Awards, Singapore.

2006, Chinese State Award for Outstanding Self-Financed Students Abroad, Ministry of Education of China.

2005, Singapore Millennium Foundation (SMF) Postdoctoral Fellow.

2005, Young Inventor Awards, Asian Wall Street Journal, Hong Kong.

2005, Gold Prize in CoE Technology Exhibition, Singapore.

2003, Gold Prize in CoE Technology Exhibition, Singapore.

Research Achievements Highlighted by Journals and Public Media

Sky Post (晴報),Research on setup for continuous synthesis of glucose, new invention of PolyU aims to alleviate food crisis (研儀器持續合成葡萄糖 理大新發明紓糧食危機), 18 Oct 2019.

Sing Tao Daily (星島日報), Polyu had three research articles published in Nature journals (理大三項科研論文刊《自然》期刊), 18 Oct 2019.

Natalie W. T. Lee, PolyU graduates invented photocatalytic wastewater purifier, Sing Tao Daily, 6 December 2016, page F2.

Advances in Engineering, Clam-inspired nanoparticle immobilization method using adhesive tape as microchip substrate, 29 April 2016.

Benjamin Skuse, Waste not, want not, International Innovation, no. 148, 14 August 2014, pp. 66–68.

SPIE Newsroom, Optofluidic transformation optics for innovative devices, 24 October 2012. (DOI: 10.1117/2.1201210.004509).

David Pile, Photoelectrocatalysis - Improved efficiency, Nature Photonics, vol. 6, no. 10, Oct 2012, pp. 637.

Oliver Graydon, Laser-induced bubbles create valves and pumps, Nature Photonics, vol. 5, no. 5, May 2011, pp. 256.

Jason Socrates Bardi, Trapped sunlight cleans water, AIP press release, 10 Jan 2011. http://www.newswise.com/

Ovidiu Sandru, Photocatalysis-based water purifier uses sunlight to break down impurities, The Green Optimistic, 11 Jan 2011. http://www.greenoptimistic.com/.

Ben Coxworth, Microfluidics and sunlight combined to purify water, Gizmag, 16 Jan 2011. http://www.gizmag.com/

Daniel Burgess, MEMS structures used to injection-lock miniature laser, Photonics Spectra, pp. 16, Oct 2005.

“Miniaturized injection-locked laser using microelectromechanical systems technology,” published in Applied Physics Letters 87, 101101 (2005), has been selected for the September 12, 2005 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, http://www.vjnano.org.

"Tunable laser using micromachined grating with continuous wavelength tuning," published in Applied Physics Letters 85, 3684 (2004), has been selected for the November 15, 2004 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, http://scitation.aip.org/journals/doc/APPLAB-ft/vol_85/iss_17/3684_1-div0.html.

Manfred Lindinger, Laserlicht nach Belieben Ein winziger beweglicher Spiegel beeinflut die Wellenlänge (English translation: Laser light at discretion), Frankfurter Allgemeine Zeitung, pp. 32, 9 Feb 2004.

Tami Freeman, Optical attenuators get more from MEMS, 8 July 2002, fibers.org, http://fibers.org/articles/news/4/7/6/1.

Tami Freeman, Low-driving-voltage VOAs exploit MEMS, FibreSystems Europe, pp. 11, June 2002.

Sunny Bains, Fully integrated micromachine laser is tunable, WDM Solutions, pp. 10, July 2001.